יום רביעי, 12 בנובמבר 2014

הטלת אמצעי אכיפה על רואה חשבון מבקר במסגרת הליכי אכיפה מנהליים

לאחרונה, אישרה ועדת האכיפה המנהלית שני הסדרי אכיפה, במסגרתם הוטלו אמצעי אכיפה מנהליים, בין היתר, על רואה חשבון מבקר.

מקרה גליקומיינדס בע"מ
בחודש מאי 2014, ניתנה החלטת מותב ועדת האכיפה המנהלית בבקשה לאישור הסדר אכיפה ("ההסדר") עם שלושה נושאי משרה ורואה החשבון המבקר של החברה ("ההחלטה"). ההסדר התייחס לשתי הפרות, מתוכן הפרה אחת - שעניינה אי הכללת הערת עסק חי בתשקיף מדף של החברה, כפי שהתחייב ממצב עסקיה של החברה באותה עת (הפרה לפי ס"ק (4) לחלק ג' לתוספת השביעית לחוק ניירות ערך) - יוחסה לשניים מבין שלושת נושאי המשרה ("נושאי המשרה") ולרואה החשבון המבקר (ביחד: "המשיבים").

תמצית העובדות הרלוונטיות העולות מההחלטה: החברה עמדה לפרסם תשקיף מדף. ערב פרסום תשקיף המדף, התקיימה ישיבת ועדת מאזן של החברה לדיון בדוחות התקופתיים של החברה לשנת 2011 ("דוחות 2011"). דוחות 2011 לא כללו הערת עסק חי, אלא הפניית תשומת לב בלבד למצב החברה (זאת, על בסיס תחזית תזרים מזומנים של החברה, שהתבססה, בין היתר, על השקעות שלא התגבשו באותו מועד לכדי רמת מסוימות ורמת ודאות מספקת). בישיבה הוחלט להמליץ לדירקטוריון לאשר את דוחות 2011, בכפוף לבקשת הדירקטורים החיצוניים, כי החברה תפעיל שיקול דעת נוסף, אם די בהפניית תשומת לב למצב החברה, או שמא יש להכליל בכל זאת הערת עסק חי למען הזהירות. למחרת היום, התקיימה ישיבת דירקטוריון לאישור הנוסח הסופי של תשקיף המדף (לרבות הדוחות המצורפים אליו - דוחות 2010 ודוחות רבעון שלישי 2011). בתשקיף או בדו"ח הסקירה של רואה החשבון המבקר המצורף לתשקיף לא הובאה הערת עסק חי (אך נכללה הפניית תשומת לב למצב החברה). עוד טרם הישיבה, ידעו נושאי המשרה כי הנהלת החברה עומדת להמליץ לדירקטוריון, בהנחיית רואה החשבון המבקר, להכליל הערת עסק חי בדוחות 2011, שהיו צפויים להתפרסם מספר ימים לאחר פרסום תשקיף המדף. על אף ידיעתם האמורה, לא עדכנו המשיבים את הדירקטוריון בכך, ולא התקיים דיון בעניין זה. התשקיף פורסם באותו יום, ומספר שעות לאחר מכן נמסר לחברי הדירקטוריון כי הוחלט לכלול הערת עסק חי בדוחות 2011 (מבלי שבוצע תיקון בתשקיף). חמישה ימים לאחר פרסום התשקיף, פורסמו דוחות 2011 בהם נכללה הערת עסק חי.

בהחלטה צוין, בין היתר, כדלקמן:

נושאי המשרה נושאים באחריות למחדל הדיווחי המטעה, עקב אי הכללת הערת עסק חי בתשקיף המדף, ואילו רואה החשבון המבקר נושא באחריות לאי הכללת הערת עסק חי בדו"ח הסקירה שצורף לתשקיף. הכל, כאשר במועד פרסום התשקיף ידעו כל השלושה, כי דוחות 2011 שאמורים היו להתפרסם מספר ימים לאחר מכן, יכללו הערת עסק חי.

חשיבות רבה, כחלק מחובת הגילוי, יש לייחס להכללת הערת עסק חי בדוחות של חברה ציבורית, מקום שעולה חשש בדבר המשך פעילותה כעסק חי. המדובר הוא במידע מהותי ביותר לקבלת החלטת השקעה בידי משקיעים. 

הערת עסק חי, או העדרה, היא ללא ספק פרט מהותי למשקיע. דוחות כספיים שאינם כוללים הערה כזו יוצרים מצג לפיו לחברה אמצעים המאפשרים לה להמשיך ולפעול למשך תקופה של 12 חודשים לפחות, וכי עניין זה נבחן הן בידי ההנהלה והן בידי רואה החשבון המבקר. בהעדרה של הערה כזו משדרים הדוחות הכספיים "עסקים כרגיל", בעוד שבחברה פנימה לא כך פני הדברים, ובמקרה הנדון מקורות המימון לפעילות החברה הולכים ואוזלים, ואינם צפויים להספיק אפילו לתקופה של שנה.

אל מול חומרת ההפרה, הובאו בחשבון מספר שיקולים מקלים, וביניהם: העובדה שבפועל לא גייסה החברה הון באמצעות תשקיף המדף; העובדה שפוטנציאל הנזק שיכול היה להיגרם למשקיעים בשוק המשני עקב המחדל האמור, לא היה משמעותי, משום שהחברה פרסמה את דוחות 2011 שבהם הופיעה הערת העסק החי מספר ימים לאחר מכן, ובימי המסחר לאחר פרסום תשקיף המדף ועד לפרסום דוחות 2011 לא התנהל מסחר ער במניות החברה; העובדה שמדובר בהפרה ראשונה של המשיבים ועוד. 

בהסדר הוטלו עיצומים כספיים על המשיבים וכן הוטלו הגבלות כהונה על נושאי המשרה.

האמור לעיל מהווה סקירה חלקית ולא ממצה של ההחלטה, ולפיכך אינו מהווה תחליף לקריאת הנוסח המלא שלה ו/או לבחינת ההשלכות הנגזרות מכוחה.

לקישור לנוסח המלא של ההחלטה, לחץ כאן.

מקרה אקסטרא פלסטיק בע"מ
בחודש נובמבר 2014, ניתנה החלטת מותב ועדת האכיפה המנהלית ("ההחלטה") בבקשה לאישור הסדר אכיפה ("ההסדר") עם מי ששימש רואה החשבון המבקר של החברה בתקופה הרלוונטית להסדר ("המשיב"). ההסדר התייחס לשתי הפרות של הכללה ברשלנות של פרטים מטעים בדוחותיה הכספיים של החברה בתקופה הרלוונטית להסדר ("הדוחות") (הפרה לפי ס"ק (4) לחלק ג' לתוספת השביעית לחוק ניירות ערך).

תמצית העובדות הרלוונטיות העולות מההחלטה: החברה קיבלה הלוואה לזמן ארוך מבנק ("ההלוואה") והפקידה את כספי ההלוואה בפיקדון באותו בנק ("הפיקדון"). החברה חתמה על כתב התחייבות, במסגרתו התחייבה להעמיד מספר בטוחות להבטחת פירעון ההלוואה, ונקבע כי אם הבטוחות לא תועמדנה עד למועד מסוים, הבנק יהיה רשאי להעמיד את ההלוואה לפירעון מיידי. במועד אישור הדוחות הכספיים של החברה, חלף המועד להשלמת הבטוחות, אך הבנק לא דרש את פירעון ההלוואה. בדוחות סווג הפיקדון כנכס שוטף (במסגרת "מזומנים ושווי מזומנים") וההלוואה סווגה כהתחייבות לזמן ארוך. עם זאת, מאחר שהובהר שלא ניתן להשתמש בכספי הפיקדון עד השלמת הבטוחות שדרש הבנק, הוחלט לכלול בדוחות ביאור שיבהיר כי הפיקדון אינו זמין לשימוש. בנוסף, הוחלט להוסיף במסגרת הביאור כי הפיקדון נועד לשמש ברובו להחזרת הלוואה מגורם בנקאי אחר. בביאור ששולב בדוחות צוין כי כספי הפיקדון ישמשו בחלקם לפירעון הלוואה מתאגיד בנקאי אחר לאחר שיתקבל אישורו של התאגיד בו מופקד הפיקדון ("הביאור"). לאחר שהחברה לא הצליחה לעמוד בהתחייבויותיה לבנק, ההלוואה נפרעה באמצעות הפיקדון. לדרישת רשות ניירות ערך, פרסמה החברה מחדש את הדוחות הכספיים הרלוונטיים, כך שתיכלל בהם הצגה מתוקנת של הפיקדון.

בהחלטה צוין, בין היתר, כדלקמן:

אי ציון העובדה כי הפיקדון אינו זמין לשימוש, סיווגה של ההלוואה כהתחייבות לזמן ארוך ושל הפיקדון כנכס שוטף, על אף המגבלות שחלו על הפיקדון באותה עת, מקימים, כפי שהוסכם בהסדר, הטעייה של המשקיע הסביר. כספי הפיקדון לא היו זמינים לשימוש החברה, עקב היותם תלויים בהשלמת הבטוחות ובעמידה בתנאים הנוספים בהם התחייבה החברה, ואשר בהם לא יכלה לעמוד. אין לראות בביאור ששובץ בדוחות כביאור שעשוי לרפא את הדיווח המטעה, אלא כהטעיה נוספת המערפלת את המידע המוצג למשקיע. כאשר ענין לנו בהלוואה העומדת בפני פירעון מיידי, חובה על החברה לסווגה כהתחייבות לזמן קצר, שאם לא כן, תיגרם בהכרח הטעיית הציבור.

על פי המתואר בבקשה לאישור ההסדר, המשיב אישר את הסיווג המטעה של ההלוואה ושל כספי הפיקדון, היה מעורב בניסוחו החסר והמעורפל של הביאור, ולא כלל כל הסתייגות בדו"ח הסקירה לגבי ההצגה השגויה של הפיקדון וההלוואה - בציינו כי "לא בא לתשומת ליבו דבר הגורם לו לסבור כי המידע בדוח הכספי הנ"ל אינו ערוך מכל הבחינות המהותיות לפי התקנות הרלוונטיות". המשיב נכח בישיבות החברה בהן נדונו ואושרו הדוחות, ובמהלכן הובא לידיעתו, בין היתר, כי הפיקדון אינו זמין לשימוש החברה עד השלמת התחייבויותיה לבנק. לפי ההסדר, המשיב לא טרח לברר את מהות המגבלות שחלו על הפיקדון, ולא ברר מה היו התנאים להם נדרשה החברה כתנאי לשחרור הפיקדון. 

רשלנותו של המשיב מצויה בלב ליבה של החובה המוטלת על רואה החשבון המבקר, להקפיד על הדיוק בדיווח, ועל הגילוי המלא של כל מידע הנדרש למשקיע הסביר. תפקידו של רואה החשבון בחברה הוא לשמש בה שומר סף ומצופה ממנו שלא לחתום על חוות דעת "חלקה" בנוגע לדוחות כספיים אשר נפל בהם פרט מטעה. המשיב ידע כי הפיקדון אינו זמין לשימוש, וכך מעל בתפקידו כשומר סף שמחובתו היה לוודא גילויה המלא של עובדה זו. משהתרשל בהצבעה על ליקוי חמור זה בדיווח הכספי, ומשחתם על חוות הדעת לפיה לא בא לידיעתו דבר המערער את הנחת תקינות הדיווח הכספי, גרם להפרה חמורה שהייתה עלולה לפגוע באמון המשקיעים בשוק ההון.

מותב הועדה דחה את הטענה, לפיה מידת האחריות המוטלת על רואי החשבון המבקרים של החברה בכל הנוגע לפרטים מטעים במסמכיה הינה פחותה ממידת האחריות המוטלת על החברה עצמה ועל נושאי המשרה בה. טענה זו, לדעת המותב, אינה מתיישבת עם תפקידם המרכזי של שומרי סף אלה (gatekeepers) - אותם בעלי מקצוע חיצוניים, בלתי תלויים, המעניקים למשקיעים שירותי הערכה, אישור ואימות של המידע שאותו הם מקבלים, ואשר המשקיעים מסתמכים עליהם לצורך קבלת החלטות השקעה. ניתן לראות בחברה, בנושאי המשרה שלה ובשומרי הסף בה, מעגלים שונים של אחראים לגילוי, ואולם זאת, אך ורק בכל הנוגע להיקף הגילוי שעליו אחראים הגורמים השונים, להבדיל ממידת אחריותם, ובוודאי מחומרת אמצעי האכיפה שיש להטיל עליהם. הכוונה בכך ששומרי הסף נמצאים ב"מעגל השלישי" של האחראים לגילוי, היא כי שומרי הסף אחראים אך ורק למסמכי הגילוי שעליהם הם חתומים, או אשר היו מעורבים בהכנתם. 

בהסדר הוטלו עיצומים כספיים על המשיב. יצוין כי בעניין זה מתנהל הליך מינהלי נגד נושאי משרה בחברה.

האמור לעיל מהווה סקירה חלקית ולא ממצה של ההחלטה, ולפיכך אינו מהווה תחליף לקריאת הנוסח המלא שלה ו/או לבחינת ההשלכות הנגזרות מכוחה.

לקישור לנוסח המלא של ההחלטה, לחץ כאן.

נהנית מהפוסט? הירשם לבלוג וקבל עדכונים על תכנים חדשים ישירות למייל!
כל המידע הנכלל באתר ובניוזלטר זה הינו בבחינת מידע כללי בלבד, אינו מיועד לענות על הצרכים הייחודיים של כל יחיד או ישות, ואינו בגדר חוות דעת מכל סוג שהוא או המלצה או ייעוץ משפטי או ייעוץ אחר. בנוסף, המידע האמור מהווה סקירה תמציתית ולא מלאה של העדכון הרלוונטי, ואינו מתייחס לכל הנושאים וההיבטים הנדונים בו, ולפיכך אינו מהווה תחליף לקריאת הנוסח המלא שלו ולבחינת מכלול ההשלכות הנגזרות מכוחו. אין ודאות בדבר עדכניות המידע ביום בו הוא מתקבל או כי המידע ימשיך להיות עדכני ונכון גם בעתיד. מנהלי האתר ו/או המחברים אינם נושאים באחריות כלשהי בכל הקשור לפרסום דלעיל. אין לפעול בהסתמך על המידע הנכלל באתר או בניוזלטר זה ללא ייעוץ מקצועי מתאים לאחר בדיקה מקיפה ויסודית של המצב הספציפי. כל המסתמך על האמור לעיל, מבלי לקבל חוות דעת משפטית ו/או אחרת על בסיס כל העובדות הרלוונטיות, עושה זאת על אחריותו בלבד.

אין תגובות: