גמול דירקטורים


חוזר מיום 9.2.2017 המפרט את הסכומים המעודכנים של גמול דירקטורים מקרב הציבור בחברות ממשלתיות, עבור ישיבות מ-1 בפברואר 2016 ואילך. כמו כן, להלן קישור לסיווג החברות הממשלתיות.
----------------------------------------------------------------------------------------

בחודש מרס 2014 פורסמה הודעת החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התשע"ד-2014. על פי ההודעה הנ"ל, סכומי גמול דירקטורים חיצוניים בחברות ציבוריות ובחברות אגרות חוב, נכון ליום 1 בפברואר 2014, הינם כדלקמן:

הון עצמי (ש"ח)*
דירוג החברה
גמול שנתי (ש"ח)
גמול השתתפות** (ש"ח)
מזערי
קבוע
מרבי (לא למומחה)
מרבי למומחה
מזערי
קבוע
מרבי (לא למומחה)
מרבי למומחה
עד 43,892,415
א'
21,425
29,270
37,115
49,410
1,240
1,860
2,480
3,300
מעל 43,892,415 עד 87,784,820
ב'
26,345
37,115
47,770
63,690
1,240
1,860
2,480
3,300
מעל 87,784,820 עד 274,328,460
ג'
37,115
49,875
62,640
83,480
1,860
2,575
3,300
4,390
מעל 274,328,460 
עד 1,170,807,800
ד'
52,685
69,195
85,705
114,155
1,860
2,575
3,300
4,390
מעל 1,170,807,800
ה'
68,490
89,920
111,345
148,575
2,410
3,350
4,285
5,715


הסכומים ישתנו ב- 1 בפברואר של כל שנה ("יום השינוי"), לפי שיעור העלייה של המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי לעומת מדד חודש דצמבר 2013.

* בגוף מוסדי - בתוספת שווי נכסים מנוהל.

** גמול ההשתתפות לו זכאי דירקטור חיצוני עבור השתתפותו בישיבה באמצעי תקשורת הנו 60% מגמול השתתפות בישיבה רגילה. גמול ההשתתפות לו זכאי דירקטור חיצוני עבור השתתפותו בהחלטה בלא התכנסות בפועל הנו 50% מגמול ההשתתפות בישיבה רגילה. 


לגבי הקטעים המסומנים באדום - ב-3.4.2016 פורסמו תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני (תיקון)(התשע"ו-2016), לפיהן הסכום המזערי של גמול ההשתתפות בחברות בסיווג א' ו- ב' הופחת ל- 620, הסכום המזערי של גמול ההשתתפות בחברות בסיווג ג' והסכום הקבוע של גמול ההשתתפות בחברות בסיווג א' ו- ב' הופחת ל- 930 והסכום הקבוע של גמול ההשתתפות בחברות בסיווג ג' הופחת ל- 1,290. בתקנות האמורות צוין כי הן תחולנה על דירקטור חיצוני שמועמדותו הוצעה לאסיפה הכללית שזומנה לאחר חלוף 30 יום מיום פרסומן.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

בחודש אפריל 2014 פורסמו הודעת החברות (גמול ליושב ראש דירקטוריון, לדירקטור ולחבר ועדת ביקורת בחברה לתועלת הציבור, התשע"ד - 2014 והודעת החברות (גמול ליושב ראש דירקטוריון בחברה לתועלת הציבור שמחזורה מעל 500 מיליון שקלים חדשים), התשע"ד - 2014

==============================================================================
נהנית מהפוסט? הירשם לבלוג וקבל עדכונים על תכנים חדשים ישירות למייל! כל המידע הנכלל באתר ובניוזלטר זה הינו בבחינת מידע כללי בלבד, אינו מיועד לענות על הצרכים הייחודיים של כל יחיד או ישות, ואינו בגדר חוות דעת מכל סוג שהוא או המלצה או ייעוץ משפטי או ייעוץ אחר. בנוסף, המידע האמור מהווה סקירה תמציתית ולא מלאה של העדכון הרלוונטי ולפיכך אינו מהווה תחליף לקריאת הנוסח המלא שלו ולבחינת מכלול ההשלכות הנגזרות מכוחו. אין ודאות בדבר עדכניות המידע ביום בו הוא מתקבל או כי המידע ימשיך להיות עדכני ונכון גם בעתיד. מנהלי האתר ו/או המחברים אינם נושאים באחריות כלשהי בכל הקשור לפרסום דלעיל. על הקורא/ת לקבל ייעוץ מקצועי ספציפי לפני נקיטת כל פעולה משפטית או אחרת המסתמכת על הפרסומים באתר או בניוזלטר.