יום חמישי, 17 במאי 2012

פורסם תזכיר חוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות


ביום 22.4.2012, אימצה הממשלה את המלצות הוועדה להגברת התחרותיות במשק (ועדת הריכוזיות), אשר פורסמו בדו"ח הסופי של הוועדה מיום 18.3.2012. מצ"ב קישור לפוסט שפורסם ב"עניין חברתי" בנושא ההמלצות הסופיות של ועדת הריכוזיות.

כמו כן, הטילה הממשלה על ראש הממשלה, על שר האוצר ועל שר המשפטים להפיץ תזכיר חוק ליישום המלצות הוועדה ולהביאו לאישור ועדת שרים לענייני חקיקה בהקדם האפשרי. הממשלה הסמיכה את השרים לערוך במסגרת התזכיר התאמות בהמלצות, ככל שנדרש לשם עיגונן בחקיקה.

ביום 13.5.2012, פורסם תזכיר החוק המיישם את החלטת הממשלה. התזכיר בנוי משלושה פרקים. שני הפרקים, העוסקים בהקצאת נכסי הציבור ובמבנה ההחזקות הפירמידאלי, הם בעיקרם חקיקה חדשה, ואילו הפרק השלישי, העוסק בהחזקות משותפות בנכסים ריאליים ופיננסיים, מתקן תיקונים עקיפים לרגולציה קיימת.

חלקן הגדול של הקבוצות העסקיות מתאפיין במבנה שליטה פירמידאלי. מבנה זה הוא קבוצה עסקית שבה מספר חברות, שהן תאגידים מדווחים, מחזיקות זו בזו ב"שרשרת" החזקות אחת או יותר, ולהן בעל שליטה משותף. החזקת חברות במבנה פירמידאלי מאפשרת הפרדה בין שליטה להון - בעל השליטה שולט בכל אחת מהחברות, אך שרשור ההחזקות מאפשר לו להשיג שליטה בהשקעה נמוכה יחסית בהון.

במסגרת תזכיר החוק מוצעות מגבלות מבניות על מבנה החזקה פירמידאלי, המבחינות בין מבנים פירמידאליים קיימים לבין מבנים כאלה שיווצרו בעתיד. כן מוצע במסגרת תזכיר החוק להחיל ממשל תאגידי מוגבר במבנה החזקות פירמידאלי, ולקבוע כי בחברה ציבורית הנמצאת בשכבה שניה של פירמידה, שהזכויות ההוניות של בעל השליטה בה נמוכות מ- 33%, יכהנו לפחות שליש דירקטורים חיצוניים, ודירקטורים אלה יתמנו בידי רוב מקרב המיעוט, קרי מבלי שקולו של בעל השליטה יימנה בהצבעה. מנגנון מינוי כזה מעוגן כיום בפרט 7 לתוספת הראשונה לחוק החברות.

על חברה ציבורית הנשלטת בידי חברת שכבה שניה מוצע להחיל כללי ממשל תאגידי מחמירים עוד יותר. בחברות אלה רוב הדירקטורים יהיו דירקטורים בלתי תלויים, ובנוסף, מספר הדירקטורים החיצוניים יהיה "רוב פחות אחד". גם כאן מוצע כי הדירקטורים החיצוניים יתמנו בידי רוב מקרב המיעוט, כמתואר לעיל.

תזכיר החוק אף כולל תיקונים מוצעים לחוק החברות בעניין עסקאות עם בעלי עניין. במסגרת יום עיון בנושא חידושים בתחום עסקאות בעלי עניין ותנאי כהונה והעסקה של בכירים, שיקיים מרכז "הלכה ומעשה" ב- 18 ביולי 2012 בריכוז אקדמי שלי, תכלל הרצאה של עו"ד רוני טלמור ממחלקת ייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים, אשר תתייחס, בין היתר, לתיקונים המוצעים במסגרת הצעות החקיקה בנושא. 

בנושא הפרדת ההחזקות בגופים ריאליים ופיננסיים, מוצע במסגרת תזכיר החוק לקבוע כי תאגיד ריאלי משמעותי והשולט בו, לא ישלוט בגוף פיננסי משמעותי ולא יחזיק בו יותר מהשיעור שייקבע על ידי המפקח על הבנקים, הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון או יו"ר רשות ניירות ערך, לפי העניין. כן מוצע לקבוע כי השולט בתאגיד בנקאי שהוא גוף פיננסי משמעותי, לא ישלוט בגוף פיננסי משמעותי שאינו תאגיד בנקאי. בנוסף כולל תזכיר החוק הגבלות על כהונה מקבילה של דירקטורים בתאגיד ריאלי משמעותי ובגוף פיננסי משמעותי, ומציע לקבוע כי לא ימונה ולא יכהן כדירקטור, בגוף פיננסי משמעותי, אדם השולט בתאגיד ריאלי משמעותי, קרובו, שותפו, אדם בעל זיקה לשולט או נושא משרה בתאגיד ריאלי משמעותי.

תזכיר החוק כולל אף הצעה לתקן את חוק הפיקוח על הביטוח וחוק הפיקוח על קופות גמל, בדומה לתיקוני החקיקה שבוצעו בחוק הבנקאות, ולהתוות את דרך פעולתו של גוף מוסדי בלא גרעין שליטה.

מצ"ב קישור לנוסח המלא של תזכיר החוק.

ביום 11 בדצמבר 2013, פורסם החוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, התשע"ד-2013.

נהנית מהפוסט? הירשם לבלוג וקבל עדכונים על תכנים חדשים ישירות למייל!
כל המידע הנכלל באתר זה הינו בבחינת מידע כללי בלבד, ואינו בגדר חוות דעת או ייעוץ משפטי מוסמך. על הקורא/ת לקבל ייעוץ מקצועי ספציפי לפני כל פעולה משפטית או אחרת המסתמכת על הפרסומים באתר. המחברים ומנהלי הבלוג אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים. 

אין תגובות: