יום שבת, 25 בפברואר 2012

ההמלצות הסופיות של ועדת הריכוזיות בנושאי החזקות וממשל תאגידי

ביום 18 בפברואר 2012, הגישה הוועדה להגברת התחרותיות במשק, הידועה בכינוי "ועדת הריכוזיות", את ההמלצות הסופיות שלה. להלן פירוט המלצות הוועדה בנושאי החזקות וממשל תאגידי
ההמלצות לעניין החזקות ריאליות ופיננסיות 
 1. הוועדה ממליצה כי תאגיד ריאלי משמעותי או השולט בו לא ישלוט בגוף פיננסי משמעותי ולא יחזיק בו למעלה משיעור שייקבע על ידי הרגולטורים שיוסמכו לעניין זה, ובלבד ששיעור ההחזקה המרבי לא יעלה על 10%, וביחס לגוף פיננסי משמעותי ללא גרעין שליטה, כהגדרתו במסמך ההמלצות - לא יעלה על 5%. הוועדה ממליצה כי הוראות סעיף זה תכנסנה לתוקף שנתיים ממועד החלת החוק, ואולם גופים פיננסיים שהבעלות בהם תשתנה בהתאם להמלצה דלעיל, יקבלו ארכה של שנתיים נוספות לביצוע הוראות החוק.
 2. תאגיד ריאלי משמעותי מוגדר במסמך ההמלצות כתאגיד שאינו גוף פיננסי1, אשר מחזור המכירות הקובע שלו בישראל או האשראי הקובע שלו, כהגדרת מונחים אלה במסמך ההמלצות, עולה על 6 מיליארד ש"ח, כאשר לעניין זה יחושבו מחזור המכירות והאשראי כאמור כסך מחזור המכירות וכסך האשראי, לפי העניין, שלו ושל כל התאגידים הריאליים שבשליטתו ושבשליטת השולט בו, ובמקרה של שליטה ביחד עם אחרים - תוך ייחוס כל מחזור המכירות או האשראי כאמור, לפי העניין, לכל אחד מהשולטים.
  גוף פיננסי משמעותי מוגדר במסמך ההמלצות כגוף פיננסי, אשר כלל נכסיו2 עולה על 40 מיליארד ש"ח, כאשר לעניין הגדרה זו יחושבו כלל הנכסים כאמור ככלל הנכסים שלו ושל כל הגופים הפיננסיים שבשליטתו ושבשליטת השולט בו, ובמקרה של שליטה ביחד עם אחרים - תוך ייחוס כלל הנכסים כאמור לכל אחד מהשולטים. 
 3. ביחס לתאגיד ריאלי משמעותי שהיה קיים טרם מועד החלתו של החוק או תאגיד ריאלי שהפך למשמעותי לאחר קבלת היתר שליטה או החזקה בגוף פיננסי משמעותי, לא יחול האיסור דלעיל אם מחזור המכירות או האשראי כאמור לא עולים על 7.5 מיליארד ש"ח.
 4. ביחס לגוף פיננסי שהפך למשמעותי לאחר שתאגיד ריאלי משמעותי או השולט בתאגיד כאמור קיבל היתר שליטה או החזקה בו, לא יחול האיסור דלעיל אם הגידול בכלל הנכסים של הגוף הפיננסי המשמעותי לא נבע מרכישה או מיזוג של גוף פיננסי אחר, ובלבד שכלל הנכסים אינו עולה על 60 מיליארד ש"ח.
 5. הוועדה ממליצה כי אדם השולט בתאגיד ריאלי משמעותי, קרוב3 שלו, שותפו, אדם בעל זיקה4 לשולט או נושא משרה בתאגיד ריאלי משמעותי, לא ימונה ולא יכהן כדירקטור בגוף פיננסי משמעותי, אך איסור זה לא יחול ביחס לגוף פיננסי משמעותי שתאגיד ריאלי משמעותי מחזיק בו כדין, כאמור בסעיפים 2 או 3 לעיל. הוועדה ממליצה כי הוראות סעיף זה תכנסנה לתוקף שנתיים ממועד החלת החוק, ואולם גופים פיננסיים שהבעלות בהם תשתנה בהתאם להמלצה דלעיל, יקבלו ארכה של שנתיים נוספות לביצוע הוראות החוק.
 6. הוועדה ממליצה כי הרגולטורים ינסחו כללים, שיקבעו הגבלות על היקף העסקתו של יו"ר של גוף פיננסי משמעותי בתאגידים ריאליים.
 7. הוועדה ממליצה כי אדם השולט בתאגיד בנקאי שהוא גוף פיננסי משמעותי, לא יוכל לשלוט בגוף פיננסי משמעותי שאינו תאגיד בנקאי.
המלצות הוועדה לעניין שליטה באמצעות מבנה החזקות פירמידיאלי

מבנה פירמידיאלי מוגדר במסמך ההמלצות כקבוצת חברות ציבוריות (או חברות אג"ח), שלהן אותו בעל שליטה סופי, המוחזקות במבנה החזקות הכולל שתי שכבות לפחות.

שכבה במבנה פירמידיאלי מוגדרת במסמך ההמלצות כחברה ציבורית (או חברת אג"ח), המוחזקת על ידי חברה אחרת כאמור או מחזיקה חברה אחרת כאמור, הנמצאת בשליטתו של אותו בעל שליטה סופי. החברה הציבורית הראשונה בפירמידה, הנמצאת בשליטתו הישירה של בעל השליטה, משתייכת לשכבה הראשונה בפירמידה. כל החברות הציבוריות, שבשליטתה הישירה של החברה הציבורית הראשונה, ובשליטה עקיפה של בעל השליטה, משתייכות לשכבה הציבורית השנייה בפירמידה.

חברת פער הינה חברה ציבורית, שבעל השליטה הסופי מחזיק בה בשרשור, באמצעות חברה ציבורית או חברת אג"ח אחרת, פחות מ- 33% בהון5.
 1. לגבי חברות חדשות, הוועדה ממליצה לאסור שליטה בחברות במבנה פירמידיאלי הכולל יותר משתי שכבות. על אף האמור, ממליצה הוועדה להתיר הנפקה של חברה והפיכתה לציבורית, כשכבה שלישית, לפרק זמן קצוב (3 שנים) עד למכירת השליטה בה6.
 2. הוועדה ממליצה להחיל על חברה בשכבה השנייה, שהיא חברת פער, את הכללים הבאים: לפחות 1/3 מחברי הדירקטוריון יהיו דירקטורים חיצוניים. מינוי דירקטור חיצוני יהיה טעון אישור האסיפה הכללית, כאשר במניין הקולות לא יובאו בחשבון קולות בעל השליטה או מי שיש לו עניין אישי במינוי המועמד, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה ("כללי ממשל תאגידי לחברה בשכבה השנייה").
 3. לגבי מבנים פירמידיאלים קיימים בעלי שלוש שכבות ומעלה, הוועדה ממליצה כי בתום תקופת מעבר של 4 שנים מקבלת ההמלצות, יחויבו מבנים פירמידיאלים כאמור לבצע שינויים במבנה ההחזקות, כך שיכללו שלוש שכבות לכל היותר, וכי מניות בעל השליטה בחברות שיוותרו בשכבה רביעית ומעלה, יועברו לידי נאמן.
  הוועדה ממליצה להחיל על חברה בשכבה השנייה במבנה פירמידיאלי קיים כאמור, שהיא חברת פער, כללי ממשל תאגידי לחברה בשכבה השנייה.
  הוועדה ממליצה להחיל על חברות בשכבה השלישית במבנה פירמידיאלי קיים כאמור, את הכללים הבאים, החל משנה לאחר קבלת ההמלצות - (1) מספר הדירקטורים החיצוניים יהווה רוב פחות אחד ממספר חברי הדירקטוריון; (2) מינוי דירקטור חיצוני יהיה טעון אישור האסיפה הכללית, כאשר במניין הקולות לא יובאו בחשבון קולות בעל השליטה או מי שיש לו עניין אישי במינוי המועמד, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה; (3) רוב הדירקטורים יהיו בלתי תלויים. בתקופת המעבר, יחולו הכללים האמורים גם על חברות בשכבה רביעית ומעלה במבנה פירמידיאלי קיים כאמור.
המלצות הוועדה ביחס לכלל החברות הציבוריות 

 1. לקבוע חובה מסוג "אמץ או גלה" לקיומו של הליך תחרותי בפיקוח ועדת הביקורת, באישור עסקת בעל עניין שעניינה מכירת נכס, קבלת שירותים תפעוליים, רכישת מוצר מדף או קבלת הלוואה.
 2. לקבוע כי עסקאות שאינן "חריגות" אך גם אינן "זניחות" תחייבנה פיקוח של ועדת הביקורת, אשר תהיה אחראית גם להגדיר אמות מידה ל"זניחות" ולפקח על גיבוש תנאי העסקאות. 
 3. לפעול להקמת פלטפורמה שתאפשר למשקיעים להצביע באסיפות כלליות ובאסיפות אג"ח באמצעות האינטרנט.
 4. להרחיב את סמכות המימון של רשות ניירות ערך, החלה כיום ביחס לתובענות ייצוגיות ונגזרות, גם לתובענות פרטיות ולבקשות לסעד זמני בתחום דיני חברות ודיני ניירות ערך.
 5. לבחון דרישה כי משקיעים מוסדיים יחויבו להביא בחשבון, במסגרת מדיניות ההשקעה, בין היתר, את איכות הממשל התאגידי (ככל שאין הסדרה של מחויבות כאמור בדין). המלצה דומה נכללה בדוח הוועדה לבחינת הצעדים הדרושים להגברת מעורבות הגופים המוסדיים בשוק ההון בישראל, בראשות פרופ' אסף חמדני, מחודש ינואר 2008. הוועדה האמורה המליצה, בין היתר, כי גוף מוסדי יקבע מדיניות להערכת השקעות בהתאם לאמות מידה של ממשל תאגידי ויפרסם אותה. עקרונות אלה יכללו פירוט של אמות המידה המנחות ומשקלם היחסי של עקרונות אלה בהערכת כדאיות ההשקעה.
 6. לבחון דרישה כי משקיעים מוסדיים יחויבו להביא בחשבון מתן הלוואות שנועדו לרכישת שליטה ממונפת.
 7. לחייב משקיעים מוסדיים לקבוע "תמרורי אזהרה", בהתקיימם ידרשו לנקוט פעולות מול החברה (ככל שאין הסדרה של מחויבות כאמור בדין). 
 8. ליצור פיקוח והסדרה על גופים המייעצים למשקיעים מוסדיים, לעניין אופן ההצבעה באסיפות כלליות (לרבות בהיבטים של כשירות וניגודי עניינים).
ביום 11 בדצמבר 2013, פורסם החוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, התשע"ד-2013.
___________________________________
1 "גוף פיננסי" - תאגיד בנקאי, סולק, מבטח, חברה מנהלת, מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות, חברה להנפקת מוצרי מדדים או מנהל תיקים.

2 לעניין "כלל הנכסים" של תאגיד בנקאי, ראה הגדרה מיוחדת במסמך ההמלצות.

3 "זיקה" - כהגדרתה בסעיף 240 לחוק החברות, התשנ"ט - 1999.

4 "קרוב" - כהגדרתו בחוק הבנקאות (רישוי), תשמ"א - 1981.

5 לשם ההמחשה, חברה ציבורית ב', המוחזקת בשיעור של 54% על ידי חברה ציבורית א', המוחזקת על ידי בעל השליטה בשיעור של 60%.

6 בתוך 90 יום מקבלת ההמלצות - (א) הוועדה תשלים את המלצותיה בנוגע לתחולת ההמלצות על חברות ציבוריות הנסחרות בחו"ל; ו- (ב) משרד האוצר יציג בפני הממשלה מערכת תמריצים בתחום המס לחברות שתמכורנה נכסים בעקבות המלצות הוועדה.

נהנית מהפוסט? הירשם לבלוג וקבל עדכונים על תכנים חדשים ישירות למייל!
כל המידע הנכלל באתר זה הינו בבחינת מידע כללי בלבד, ואינו בגדר חוות דעת או ייעוץ משפטי מוסמך. על הקורא/ת לקבל ייעוץ מקצועי ספציפי לפני כל פעולה משפטית או אחרת המסתמכת על הפרסומים באתר. המחברים ומנהלי הבלוג אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים. 

אין תגובות: