יום שלישי, 28 בפברואר 2012

הרשות והבורסה פרסמו נוסח מוצע לפרק הצעת ניירות ערך על פי תשקיף מדף

 
רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ פרסמו להערות הציבור נוסח מוצע לפרק הצעת ניירות ערך על פי תשקיף מדף, לשם שיפור וייעול הטיפול בבקשות למתן היתר לפרסום תשקיף. ניתן להעביר הערות לנוסח המוצע עד ליום 20 במרס 2012.

אין תגובות: