יום שני, 20 בפברואר 2012

פורסם תיקון לתקנות ניירות ערך בנושא הגילוי הנדרש ביחס להסדרי חוב

ביום 9.2.2012 פורסם תיקון לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל - 1970, אשר נועד להסדיר את הגילוי הנדרש בדוח מיידי אודות הסדר חוב, במסגרתו מבוצע שינוי בתנאי אגרות חוב שהוצעו לציבור לפי תשקיף, או נסחרות בבורסה או רשומות בה למסחר.

התיקון מסדיר, בין היתר, את תוכן הדוח המיידי שעל תאגיד מדווח לפרסם במקרה של זימון אסיפת מחזיקי אג"ח, שעל סדר יומה הצעת הסדר חוב על רקע של קשיים פיננסיים, היינו הסדר חוב שמטרתו הבראת החברה, לרבות הסדר חוב שנלוות לו נסיבות, המפורטות בתיקון, המעידות על חשש לקשיים פיננסיים (כמו, לדוגמה, התקיימות סימני האזהרה המחייבים תאגיד מדווח, אשר אג"ח שהנפיק לפי תשקיף מוחזקות בידי הציבור, לצרף לדוח הדירקטוריון דוח תזרים מזומנים חזוי; הערת "עסק חי" בדוחות הכספיים; בקשה תלויה ועומדת לפירוק או כינוס נכסים; העמדת חוב מהותי לפירעון מיידי ועוד).

על פי התיקון, נדרש התאגיד המדווח לכלול בדוח המיידי האמור, על דרך ההפניה, את הדוחות השוטפים שלו (הדוח התקופתי האחרון והדוח הרבעוני האחרון וכל שינוי או חידוש מהותי שאירע בכל עניין שיש לתארו בדוח התקופתי), ולהוסיף עליהם פרטים בקשר להסדר החוב, כנדרש בתיקון, וזאת באופן הדומה במהותו ובאחריות בגינו לדוח הצעת מדף. בנוסף, התיקון מחייב את התאגיד המדווח לעדכן את הדוח, במקרה שבמהלך התקופה שבין זימון האסיפה לכינוסה חל שינוי או חידוש מהותי ביחס לפרט שנכלל, או שיש לכלול, בדוח האמור.

התיקון קובע הוראות גילוי מיוחדות ביחס להסדר חוב אחר, היינו הסדר חוב שאין בו אלא כדי לזכות את מחזיקי האג"ח או הסדר חוב שעניינו שינוי בלתי מהותי בתנאי האג"ח (כמו, לדוגמה, שינוי במנגנון ההצמדה או דחיה קצרה של מועד פירעון הקרן או הריבית לצורך גיבושו של הסדר חוב כולל) או הסדר חוב שעניינו פדיון מוקדם במזומן של האג"ח בסכום שאינו נמוך מהערך המתואם שלהן, וביחס להסדר חוב שאינו הסדר חוב על רקע קשיים פיננסיים, אך גם אינו הסדר חוב אחר ("הסדר חוב רגיל"). בנוסף, קובע התיקון, כי על דוח מיידי ביחס להסדר חוב על רקע קשיים פיננסיים או ביחס להסדר חוב רגיל, יחתמו, בנוסף לתאגיד, גם רוב חברי הדירקטוריון, כשאחד מהם לפחות הוא דירקטור חיצוני.

נהנית מהפוסט? הירשם לבלוג וקבל עדכונים על תכנים חדשים ישירות למייל!
כל המידע הנכלל באתר זה הינו בבחינת מידע כללי בלבד, ואינו בגדר חוות דעת או ייעוץ משפטי מוסמך. על הקורא/ת לקבל ייעוץ מקצועי ספציפי לפני כל פעולה משפטית או אחרת המסתמכת על הפרסומים באתר. המחברים ומנהלי הבלוג אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים.

אין תגובות: