יום שני, 13 בפברואר 2012

ועדת חוקה, חוק ומשפט תדון מחר בתקנות הנובעות מתיקון 17 לחוק החברות


מחר (14.2.2012) יתקיים דיון בועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת בארבעה סטים של תקנות, כדלקמן: 
  1. תקנות החברות (הקלות לסוגים מסויימים של חברות איגרות חוב), התשע"ב - 2012. תיקון מס' 17 לחוק החברות (אשר ייכנס לתוקף ביום 17.2.2012) החיל הוראות ממשל תאגידי החלות על חברות ציבוריות גם על חברות פרטיות שהנפיקו אגרות חוב לציבור ("חברות אג"ח"). מטרת התקנות המוצעות לתת הקלות למספר סוגי חברות אג"ח, בהתאם לסמכות שהוענקה לשר המשפטים, בסעיף 365א לחוק החברות, לקבוע כי הוראות חוק החברות החלות על חברות אג"ח, לא תחולנה, כולן או חלקן, על סוג של חברות אג"ח. סוגי החברות להן מוצע להעניק את ההקלות: (א) חברות אשר אגרות חוב שלהן תפרענה עד תום שנת 2012 והן תחדלנה להיות חברות אג"ח (כפוף לחריגים); (ב) "חברות צינור" - חברות בת בבעלות מלאה של תאגיד בנקאי או מבטח, המגייסות עבורם (או עבור תאגידים בשליטתם) כספים מן הציבור לצורכי הון או פעילות שוטפת, והנהנות מהקלות מסוימות לגבי הגילוי הנדרש בתשקיף לפי דיני ניירות ערך (אחד התנאים להקלה הינו שהתאגיד הבנקאי או המבטח, לפי העניין, התחייב כלפי מחזיקי אגרות החוב לפרוע את אגרות החוב לפי תנאיהן). ההקלות המוצעות לחברות צינור: פטור ממינוי דח"צים ופטור מהחובה למנות ועדת ביקורת; (ג) חברות המנפיקות מוצרי מדדים (תעודות סל). ההקלות המוצעות לחברות תעודות סל: אפשרות למנות אותם דח"צים במספר מנפיקי מוצרי מדדים הנמצאים בשליטה מלאה של אותו גורם, ופטור מהוראות חוק החברות לעניין הרכב ועדת הביקורת ומהוראות תקנות החברות לעניין הרכב הועדה לבחינת הדוחות הכספיים, אם מתקיימות בועדות הנ"ל הוראות חוק השקעות משותפות בנאמנות, כפי שתוקנו בחוק ממשל תאגידי למנהלי קרנות ולמנהלי תיקים (תיקוני חקיקה), התשע"ב - 2011; (ד) חברות המנפיקות מוצרים מובנים (סטרקצ'רים). ההקלות המוצעות נגזרות מקיומו או העדרו של שיקול דעת עצמאי לגבי הרכב הנכסים המגבים (היינו, האם נדרש אישור של הנאמן או של אסיפת מחזיקים), וכן נגזר מהנפקת מוצרים מובנים חדשים או ביצוע עסקאות בעלי שליטה (שאז מוצע כי תיקון 17 יחול באופן מלא). המכנה המשותף של החברות בס"ק (ב) - (ד) הינו היותן חברות ייעודיות (SPC) שאין להן פעילות עסקית. 
  2. תקנות החברות (הוראות ותנאים לעניין הליך אישור הדוחות הכספיים)(תיקון), התשע"ב - 2012. מטרת התיקון הינה, בין היתר, להחיל את התקנות האמורות, המסדירות את חובת הקמתה של ועדה לבחינת דוחות כספיים, הרכבה, תפקידיה וסדרי פעולתה, גם על חברות אג"ח (למעט "חברות צינור", מנפיקי המוצרים המובנים וחברות שיחדלו להיות חברות אג"ח עד סוף שנת 2012 (כפוף לחריגים)), וזאת כבר ביחס לדוחות השנתיים של 2011.
  3. תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני)(תיקון), התשע"ב - 2012. התיקון מחיל את התקנות האמורות, בשינויים המחויבים, גם על דח"צים בחברות אג"ח.
  4. תקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה)(תיקון), התשע"ב - 2012. התיקון מחיל את התקנות האמורות (הקובעות באילו מקרים זיקה של מועמד לכהונה כדח"צ לא תיחשב "זיקה אסורה" המונעת מינויו כדח"צ), בשינויים המחויבים, גם על דח"צים בחברות אג"ח. 

נהנית מהפוסט? הירשם לבלוג וקבל עדכונים על תכנים חדשים ישירות למייל! 
כל המידע הנכלל באתר ובניוזלטר זה הינו בבחינת מידע כללי בלבד, אינו מיועד לענות על הצרכים הייחודיים של כל יחיד או ישות, ואינו בגדר חוות דעת מכל סוג שהוא או המלצה או ייעוץ משפטי או ייעוץ אחר. בנוסף, המידע האמור מהווה סקירה תמציתית ולא ממצה של העדכון הרלוונטי, ואינו מתייחס לכל הנושאים וההיבטים הנדונים בו, ולפיכך אינו מהווה תחליף לקריאת הנוסח המלא שלו ולבחינת מכלול ההשלכות הנגזרות מכוחו. אין ודאות בדבר עדכניות המידע ביום בו הוא מתקבל או כי המידע ימשיך להיות עדכני ונכון גם בעתיד. מנהלי האתר ו/או המחברים אינם נושאים באחריות כלשהי בכל הקשור לפרסום דלעיל. על הקורא/ת לקבל ייעוץ מקצועי ספציפי לפני נקיטת כל פעולה משפטית או אחרת המסתמכת על הפרסומים באתר או בניוזלטר. כל המסתמך על האמור לעיל, מבלי לקבל חוות דעת על בסיס כל העובדות הרלוונטיות, עושה זאת על אחריותו בלבד.

אין תגובות: