יום שני, 14 במאי 2012

אישור תנאי כהונה והעסקה של בעל שליטה לשעבר

 
ביום 18 במרס 2012 פרסמה רשות ניירות ערך את תשובתה לבקשת הנחיה מקדמית, שעניינה אישור תנאי כהונה והעסקה של בעל שליטה לשעבר בחברה ציבורית, עבור כהונתו כמנכ"ל החברה.

להלן תמצית העובדות הרלוונטיות העולות ממכתב התשובה של הרשות: בעל השליטה לשעבר כיהן בשנת 2011 כמנכ"ל מבלי שקיבל תמורה או גמול כלשהם עבור ביצוע תפקיד זה (בשל התנגדות בעלי מניות המיעוט בחברה); השליטה בחברה נמכרה במסגרת הליך מימוש שעבוד, לאחר שתי התמחרויות עליהן החליט ביהמ"ש; בעקבות מכירת מניות השליטה, חדל בעל השליטה לשעבר להיות בעל השליטה בחברה והתפטר מתפקיד המנכ"ל ומכהונתו כדירקטור בחברה; הנהלת החברה והדירקטוריון סבורים כי יש לשלם לבעל השליטה לשעבר שכר עבור פעילותו כמנכ"ל החברה בשנת 2011, וכן להעניק לו תשלומים בגין פרישתו מתפקידו (ביחד: "התשלום").

במענה לבקשה האמורה, הודיע סגל הרשות לחברה כי הוא מקבל את עמדתה, לפיה בנסיבות המקרה, ההחלטה בדבר התשלום לבעל השליטה לשעבר לא צריכה להיות מאושרת כעסקה עם בעל שליטה לפי סעיף 275 לחוק החברות (ועדת ביקורת, דירקטוריון, אסיפה כללית ברוב של בעלי מניות המיעוט).

להלן תמצית עמדת הרשות בסוגיה:
  1. לכאורה, החשש כי בעל שליטה יעדיף את טובתו האישית על פני טובת החברה, ויגרום לחברה להתקשר בעסקאות שאינן לטובת החברה על מנת להעביר עושר מהחברה הציבורית לכיסו הפרטי, מתקיים רק כאשר מדובר בעסקה עם בעל שליטה נוכחי ולא כאשר מדובר בעסקה עם בעל שליטה לשעבר.
  2. עם זאת, קיים חשש שבמסגרת עסקת העברת השליטה, יוסכם בין הצדדים, כי בתמורה להנחה במחיר העסקה, בעל השליטה החדש יגרום לחברה להתקשר עם בעל השליטה לשעבר בעסקה שאינה לטובת החברה. לפיכך, ככלל, עמדת סגל הרשות היא שגם עסקה בין חברה לבעל השליטה לשעבר צריכה להיות מאושרת על ידי המיעוט, בהתאם לסעיף 275 לחוק החברות.
  3. ואולם, בנסיבות המקרה הנדון, כאשר העברת השליטה עומדת בכל התנאים המפורטים להלן, לא מתקיים חשש כאמור, ולכן אין צורך לאשר את העסקה לפי הוראות סעיף 275 לחוק החברות: (א) העברת השליטה נעשתה בדרך של התמחרות במסגרת הליך בביהמ"ש; (ב) העברת השליטה נעשתה מבלי שהיה קשר ישיר בין בעל השליטה לשעבר לבין בעל השליטה החדש; (ג) העברת השליטה נעשתה מבלי שבעל השליטה לשעבר סייע לבעל השליטה החדש ברכישת השליטה; (ד) בעל השליטה החדש לא קיבל כל טובת הנאה מהעסקה עם בעל השליטה לשעבר.
יחד עם זאת, מאחר שבעל השליטה לשעבר כיהן כנושא משרה בחברה (מנכ"ל ודירקטור) והתשלום הינו עבור כהונתו כנושא משרה (מנכ"ל), ולאור סמיכות הזמנים בין העברת השליטה וסיום כהונתו של בעל השליטה לשעבר כמנכ"ל החברה לבין אישור התשלום, יש לאשר את התשלום כעסקה עם נושא משרה, בהתאם להוראות סעיף 272 לחוק החברות (היינו, אישור ועדת ביקורת ודירקטוריון).

מצ"ב קישור לנוסח המלא של תשובת הרשות.

                   נהנית מהפוסט? הירשם לבלוג וקבל עדכונים על תכנים חדשים ישירות למייל!
כל המידע הנכלל באתר זה הינו בבחינת מידע כללי בלבד, ואינו בגדר חוות דעת או ייעוץ משפטי מוסמך. על הקורא/ת לקבל ייעוץ מקצועי ספציפי לפני כל פעולה משפטית או אחרת המסתמכת על הפרסומים באתר. המחברים ומנהלי הבלוג אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים.

אין תגובות: