יום ראשון, 4 במרץ 2012

נוסח ראשוני לתקנות שיסדירו היבטים שונים הנוגעים לפעולות הנאמן למחזיקי אג"ח

 
בנובמבר 2011 פורסמה רשומה בדבר הצעת חוק ניירות ערך (תיקון מס' 48)(תעודות התחייבות), התשע"ב - 2011, שנועדה לחזק את מעמדו ותפקידו של הנאמן למחזיקי אגרות חוב, ולעגן מפורשות את חובתו לפקח באופן שוטף על עמידת החברה המנפיקה בהתחייבויותיה כלפי מחזיקי אגרות החוב.

הצעת החוק אושרה בכנסת בקריאה ראשונה, והיא מונחת כעת על שולחן ועדת הכספים של הכנסת.

במקביל, פורסם באתר רשות ניירות ערך נוסח ראשוני של שלושה סטים של תקנות, כמפורט להלן: 
  1. תקנות ניירות ערך (דיווחי הנאמן לתעודות התחייבות), התשע"ב-2012, המסדירות, בין היתר, את חובת הנאמן להגיש לרשות ולבורסה דוח שנתי על ענייני הנאמנות, במסגרתו יידרש הנאמן לציין, בין היתר, האם הבטחונות שניתנו להבטחת התחייבויותיה של החברה המנפיקה למחזיקי האג"ח רשומים בכל מרשם הדרוש על פי דין והינם בתוקף, האם החברה המנפיקה עמדה באמות המידה הפיננסיות להן התחייבה ובכל התנאים וההתחייבויות לפי שטר הנאמנות, והאם התקיימו תנאים המקימים עילה להעמדת אגרות החוב לפרעון מיידי או למימוש בטחונות. כן מחילות התקנות על הנאמן חובת הגשת דוחות מידיים בגין אירועים שונים, וביניהם זימון אסיפת מחזיקים, הפרה והתקיימות עילה להעמדה לפרעון מיידי, הפרת חובת דיווח של החברה המנפיקה לנאמן ועוד.
  2. תקנות ניירות ערך (דיווח המנפיק לנאמן לתעודות התחייבות), התשע"ב-2012, המסדירות את חובות הדיווח של החברה המנפיקה לנאמן, ובכלל זה מסירת אישורים על ידי החברה המנפיקה בדבר תוקף הבטחונות שניתנו להבטחת התחייבויותיה של החברה המנפיקה למחזיקי האג"ח, ובדבר עמידת החברה המנפיקה בכל התנאים וההתחייבויות לפי שטר הנאמנות.
  3. תקנות ניירות ערך (תנאי כשירות ורישום נאמנים לתעודות התחייבות), התשע"ב-2012, המסדירות, בין היתר, הפקדת פיקדון על ידי הנאמן להבטחת ביצוע פסק דין בתביעה, ככל שתוגש נגדו על ידי מחזיקי האג"ח בשל אחריותו לפי החוק, הטלת חובה על הנאמן לערוך ביטוח אחריות לטובת מחזיקי האג"ח והוראות ביחס לקביעת סכום הביטוח, תנאי הכשירות לכהונת דירקטור בדירקטוריון חברת נאמנות ולמועסקי הנאמן הממונים על מילוי חובות מהותיות של הנאמן כלפי מחזיקי האג"ח. כן מסדירות התקנות את הפרטים שייכללו במרשם הנאמנים שינוהל על ידי רשות ניירות ערך ושינויים שיערכו בו.
צפוי כי עם אישור הצעת החוק הנזכרת לעיל, תובאנה התקנות האמורות לאישור ועדת הכספים של הכנסת.
נהנית מהפוסט? הירשם לבלוג וקבל עדכונים על תכנים חדשים ישירות למייל!
כל המידע הנכלל באתר זה הינו בבחינת מידע כללי בלבד, ואינו בגדר חוות דעת או ייעוץ משפטי מוסמך. על הקורא/ת לקבל ייעוץ מקצועי ספציפי לפני כל פעולה משפטית או אחרת המסתמכת על הפרסומים באתר. המחברים ומנהלי הבלוג אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים.

אין תגובות: