יום רביעי, 23 בנובמבר 2011

הצעה לתיקון חוק ניירות ערך שנועדה לחזק את מעמדו ותפקידו של הנאמן למחזיקי אגרות חוב


ביום 16.11.2011, פורסמה הצעת חוק ניירות ערך (תיקון מס' 48) (תעודות התחייבות), התשע"ב - 2011 שנועדה לחזק את מעמדו ותפקידו של הנאמן למחזיקי אגרות חוב, ולעגן מפורשות את חובתו לפקח באופן שוטף על עמידת החברה המנפיקה בהתחייבויותיה כלפי מחזיקי אגרות החוב.

סעיף 35ב לחוק ניירות ערך, התשכ"ח - 1968 קובע כי לא יציע אדם תעודות התחייבות (היינו, אגרות חוב - ע.צ.) לציבור, אלא אם כן מינה נאמן למחזיקים בתעודות ההתחייבות. 

עם התפתחות שוק האשראי החוץ-בנקאי, התגברה ההכרה כי לעיתים קרובות, פיזורם הרב של המחזיקים באגרות חוב, והעובדה כי בדרך כלל כל אחד מהם מחזיק באגרות חוב בשיעור קטן יחסית להיקף של סדרה מסוימת (ובמקרה של גופים מוסדיים, לעיתים החזקה זו מהווה גם שיעור קטן מתיק ההחזקות שלהם), שוללים מהם את התמריץ להשקיע את התשומות והמשאבים הנדרשים לצורך מעקב אחר השקעתם. הטלת תפקיד זה על הנאמן עשויה להביא לשמירה יעילה יותר על עניינם של המחזיקים אל מול החברה המנפיקה. חשיבות תפקיד הנאמן התחדדה אף יותר, לנוכח משבר האשראי שפקד בעת האחרונה את כלכלות העולם ואת השוק המקומי.

התיקון המוצע ברובו הוא למעשה הבהרת תפקיד הנאמן על פי תפיסת רשות ניירות ערך, תוך קביעה כי עליו לפעול בזהירות, באמונה ובשקידה, ובלי לשקול שיקולים שאינם נובעים מעצם החזקת אגרות החוב.

נוסף על כך, ולשם שיפור אפשרות הפיקוח על עמידת הנאמנים בתנאי הכשירות הנדרשים מהם, מוצע להסמיך את שר האוצר להתקין תקנות ולכונן במסגרתן מרשם נאמנים סטטוטורי שינוהל על ידי הרשות, וכן לקבוע תנאי סף ותנאי כשירות הנדרשים מנאמן לצורך רישומו במרשם זה (לדוגמה: חובת הפקדת פיקדון לטובת ציבור המחזיקים, חובת עריכת ביטוח, דרישת תנאי כשירות מנושאי המשרה בחברת הנאמנות, הוראות לעניין ההון העצמי הנדרש מחברת נאמנות). רישום כאמור יהיה תנאי מקדמי לכהונה כנאמן לאגרות חוב שהונפקו לציבור.

במקביל, מוצע לחזק את מעמדם של המחזיקים באגרות החוב ולהקנות להם מספר זכויות קוגנטיות (זכויות שלא ניתן להתנות עליהן) בקשר עם אגרות החוב. זאת, באמצעות קביעת נסיבות מסוימות, אשר בהתקיימן, תעמוד לזכות המחזיקים עילה להעמיד את אגרות החוב לפירעון מיידי. המשמעות הינה כי במסגרת שטר הנאמנות ניתן יהיה להוסיף, אך לא להתנות, על העילות שתקבענה בחוק (העילות המוצעות הן: הרעה מהותית בעסקי החברה המנפיקה ביחס למצבה במועד ההנפקה וקיומו של חשש ממשי שהחברה המנפיקה לא תוכל לפרוע את אגרות החוב במועדן; החברה המנפיקה לא פרעה את אגרות החוב במועדן או לא עמדה בהתחייבות מהותית אחרת שלה כלפי המחזיקים; החברה המנפיקה לא פרסמה דוח כספי שהיא חייבת בפרסומו לפי כל דין, בתוך 30 ימים מהמועד האחרון שבו היא חייבת בפרסומו; אגרות החוב נמחקו מהמסחר בבורסה).

מעבר לכך, מוצע להוסיף קביעה הנוגעת למקרים ולאופן שבהם תכונס אסיפה כללית של המחזיקים באגרות החוב, וקביעה כי בכל אסיפה שנתית של מחזיקים יובא לאישור נושא סיום כהונת הנאמן.

עוד מוצע להבהיר כי על מחזיק אגרות חוב חלה חובה לפעול בתום לב ובדרך מקובלת ולהימנע מניצול לרעה של כוחו בהצבעתו באסיפת מחזיקי אגרות החוב.

כמו כן, מוצע להסמיך את שר האוצר להתקין תקנות בדבר חובות הדיווח של הנאמן לרשות ניירות ערך ולמחזיקים, אשר יחד עם קביעת תוכנו של הדוח השנתי על ענייני הנאמנות, יאפשרו למחזיקים לפקח על פעולות הנאמן ובמידת הצורך, להחליפו. 

במקביל, מקודמת בימים אלה יוזמת חקיקה נוספת שנועדה להסדיר את פעילותן של חברות הדירוג. חברות אלה נועדו להעריך, בין השאר, ובהתאם לסולם השוואתי שקבעו, את יכולת העמידה של תאגידים בהתחייבויותיהם על פי אגרות חוב שהנפיקו, וכן את כדאיות ההשקעה בניירות ערך של תאגידים כאמור; הגברת הפיקוח על חברות אלה תיעשה באמצעות חקיקת חוק ייעודי, אשר יכפיף חברות אלה לפיקוח רשות ניירות ערך, במטרה להגן על ציבור המשקיעים ולהבטיח שתהליך הדירוג והדירוג עצמו יהיו אמינים, איכותיים, שוויוניים ובלתי תלויים. תזכיר החוק בעניין זה הופץ ביום 17.6.2010 וטרם הובא לאישור ועדת השרים לענייני חקיקה.

תיקון החקיקה הנ"ל, יחד עם תיקון מס' 17 לחוק החברות והתיקונים המוצעים בהצעת החוק הנ"ל, שלובים זה בזה, ונועדו להשלים את ההסדרה הנדרשת בנושא אגרות חוב, נושא אשר חשיבותו התחדדה כאמור עקב משבר האשראי.

ביום 8.8.2012 פורסמו תיקונים 50 ו- 51 לחוק ניירות ערך המסדירים את נושא הנאמן למחזיקי אגרות החוב. ראה פוסט בעניין זה שפורסם ב"עניין חברתי" בחודש אוגוסט 2012.  

אין תגובות: