יום ראשון, 4 בדצמבר 2011

קשרים עסקיים בין גיס (אח של בן-זוג) של דח"צ לחברה בשליטת בעל השליטה בחברה

בתיקון מס' 16 לחוק החברות שונתה הגדרת "קרוב", בין היתר על ידי הרחבתה לגיס שהינו אח של בן-זוג (ולא רק לגיס שהינו בן-זוג של אח). 

בחברה ציבורית פלונית התעוררה שאלה מהו הדין מקום שערב התחילה של תיקון מס' 16 לחוק החברות מכהנת בחברה דח"צית, אשר אח של בן-זוגה (שלפני כניסתו לתוקף של תיקון מס' 16 לא נחשב קרוב שלה) מקיים קשרים עסקיים עם חברה בשליטת בעל השליטה בחברה, כאשר הקשרים העסקיים החלו לפני כניסתו לתוקף של תיקון מס' 16 ונמשכים גם בהווה, היינו במהלך הכהונה.

בחודש אוקטובר 2011 ניתנה תשובת רשות ניירות ערך לבקשת הנחיה מקדמית של החברה בנושא זה. סגל הרשות מסר כי לאור סעיף 80 לתיקון מס' 17 לחוק החברות, לא יתערב אם הדח"צית תמשיך ותכהן בחברה עד למועד האסיפה הראשונה לאחר מועד כניסת תיקון מס' 16 לתוקף או עד תום שנה מהמועד האמור, לפי המאוחר. לעמדת סגל הרשות, תכליתו של הסעיף האמור לאפשר לחברות זמן סביר למצוא דירקטור חיצוני חלופי ראוי ולמנותו.

על אף שנוסחו של סעיף 80 הנ"ל מתייחס רק לקשרים לקרוב של בעל השליטה, סגל הרשות סבור כי התכלית שביסוד הסעיף נכונה גם לגבי זיקה אחרת שאינה זיקה ישירה לבעל השליטה.

אין תגובות: