יום ראשון, 4 בדצמבר 2011

הצבעה באסיפה כללית של תאגיד באמצעות ייפוי כוח

באסיפה כללית של בעלי מניות בחברה, אשר סדר יומה כולל נושא הטעון אישור של רוב מסוים מקרב בעלי המניות בחברה שאינם בעלי עניין אישי בהחלטה, ובעל מניות בחברה מבקש להצביע באסיפה כאמור באמצעות ייפוי כוח, עשויה להתעורר שאלה - את העניין האישי של מי בוחנים: של מייפה הכוח, של מיופה הכוח או של שניהם?

שאלה זו זכתה למענה והסדרה בתיקון מס' 16 לחוק החברות. במסגרת התיקון הנ"ל, תוקנה הגדרת המונח "עניין אישי", באופן שהיא כוללת גם עניין אישי של אדם המצביע על פי ייפוי כוח שניתן לו מאת אדם אחר, אף אם לאחר אין עניין אישי, וכן נקבע בה כי יראו הצבעה של מי שקיבל ייפוי כוח להצביע בשם מי שיש לו עניין אישי כהצבעה של בעל העניין האישי, והכל בין אם שיקול הדעת בהצבעה הוא בידי המצביע ובין אם לאו.

לעיתים קרובות בעלי מניות מקרב הציבור, ובמיוחד גופים מוסדיים וקרנות נאמנות, מייפים את כוחם של נציגי החברה (כמו, לדוגמה, יועץ משפטי או מזכיר חברה) להצביע בשמם באסיפה הכללית של החברה. 

עקב התיקון הנ"ל, עלתה שאלה, האם העניין האישי לכאורה שיש לנציג החברה באישור ההחלטה שעל סדר יומה של האסיפה, עלול להוביל לסיווג של בעל המניות מקרב הציבור שייפה את כוחו, כבעל עניין אישי באישור ההחלטה, אף אם לבעל המניות עצמו אין עניין אישי באישור ההחלטה ואף אם לנציג החברה-מיופה הכוח אין כל שיקול דעת ביחס לאופן ההצבעה (והוא מצביע בהתאם להנחיות ולהוראות מפורשות שקיבל מבעל המניות וללא שיקול דעת לשנות מהוראות ההצבעה).

ביום 27 באוקטובר 2011, פרסמה הרשות את תשובתה במענה לבקשת הנחיה מקדמית של איגוד מנהלי קרנות להשקעות בנאמנות. בתשובה הנ"ל צוין, בין היתר, כי סגל הרשות לא יתערב בעמדה לפיה, מתן ייפוי כוח ללא העברת שיקול הדעת בהצבעה אינו נכנס למילים "לרבות עניין אישי של אדם המצביע על פי ייפוי כוח שניתן לו מאת אדם אחר אף אם אין לאחר עניין אישי" שבהגדרת "עניין אישי", וזאת עד לכניסתו לתוקף של תיקון לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו - 2005 (אשר צפוי להקל על השימוש בכתבי הצבעה, ולייתר נוכחות באסיפה בפועל או באמצעות ייפוי כוח), ובכפוף לכך שייפוי הכוח עומד בתנאים שפורטו בתשובה הנ"ל, ובכללם שייפוי הכוח הוא בכתב, כי הוא כולל הוראת הצבעה חד משמעית ואינו מותיר כל שיקול דעת בידי מיופה הכוח, וכי הוראת ההצבעה בייפוי הכוח אינה ניתנת לשינוי. 

נהנית מהפוסט? הירשם לבלוג וקבל עדכונים על תכנים חדשים ישירות למייל! 
כל המידע הנכלל באתר ובניוזלטר זה הינו בבחינת מידע כללי בלבד, אינו מיועד לענות על הצרכים הייחודיים של כל יחיד או ישות, ואינו בגדר חוות דעת מכל סוג שהוא או המלצה או ייעוץ משפטי או ייעוץ אחר. בנוסף, המידע האמור מהווה סקירה תמציתית ולא ממצה של העדכון הרלוונטי, ואינו מתייחס לכל הנושאים וההיבטים הנדונים בו, ולפיכך אינו מהווה תחליף לקריאת הנוסח המלא שלו ולבחינת מכלול ההשלכות הנגזרות מכוחו. אין ודאות בדבר עדכניות המידע ביום בו הוא מתקבל או כי המידע ימשיך להיות עדכני ונכון גם בעתיד. מנהלי האתר ו/או המחברים אינם נושאים באחריות כלשהי בכל הקשור לפרסום דלעיל. על הקורא/ת לקבל ייעוץ מקצועי ספציפי לפני נקיטת כל פעולה משפטית או אחרת המסתמכת על הפרסומים באתר או בניוזלטר. כל המסתמך על האמור לעיל, מבלי לקבל חוות דעת על בסיס כל העובדות הרלוונטיות, עושה זאת על אחריותו בלבד.

אין תגובות: