יום חמישי, 8 במרץ 2012

רשות ניירות ערך פרסמה עמדה שהגישה בהליך משפטי בנושא חלוקת דיבידנד

 
בחודש אוקטובר 2011, פורסמה רשומה בנושא החלטת המחלקה הכלכלית בביהמ"ש המחוזי בתל אביב ביחס לזכותם של נושים להתנגד לחלוקת דיבידנד שלא מתוך רווחים, המבוצעת לשיעורין*, לאחר שבית המשפט אישר את ביצועה (ת"א 48067-01-11 סגל ייזום ונכסים בע"מ נ' "בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ).

לאחרונה, רשות ניירות ערך פרסמה את העמדה שהגישה לביהמ"ש במסגרת ההליך הנ"ל, שעיקריה מפורטים להלן:
  1. אישור ביהמ"ש להתחייבות לתשלום דיבידנד, במועד בו טרם הגיע מועד התשלום בפועל, הינו אישור תקף, ובלבד שקודם לתשלום הדיבידנד לא חל שינוי מהותי לרעה במצבה של החברה. מכאן, שאין באישור ביהמ"ש כדי לגרוע מחובת האורגנים של החברה להבטיח כי במועד תשלום הדיבידנד לא קיים חשש לחדלות פרעון בכלל, או בעקבות חלוקת הדיבידנד בפרט.
  2. אם ארע שינוי מהותי לרעה במצבה של החברה במועד תשלום הדיבידנד, באופן שהתשלום יבוצע כאשר קיים חשש ממשי לחדלות פרעון, או אם התשלום עצמו יביא לחדלות פרעון, אין לראות באישור שניתן בעבר על ידי ביהמ"ש כגורע מהיות החלוקה אסורה או מאחריות הדירקטורים לחלוקה האסורה.
  3. מבחן יכולת הפרעון צריך להיבחן הן במועד ההתחייבות לתשלום דיבידנד והן במועד תשלום הדיבידנד בפועל. מבחן יכולת הפרעון, בשונה ממבחן הרווח, הנו מבחן מהותי ולא טכני, שהדירקטוריון נדרש לבוחנו באופן מתמשך עד למועד התשלום בפועל. דירקטוריון שלא ירצה למצוא עצמו חשוף לתוצאותיה של חלוקה אסורה, יקבע אבני דרך לבחינה מחודשת של התקיימות מבחן יכולת הפרעון.
  4. כדי לקיים את חובותיו של הדירקטוריון, נכון יהיה, שאם חל שינוי נסיבות מהותי לרעה במצבה של החברה, בין מועד אישור החלוקה ומתן ההתחייבות לתשלום דיבידנד למועד תשלום הדיבידנד בפועל, יבחן הדירקטוריון מחדש את עמידת החברה במבחני החלוקה, ובהיעדר רווחים ראויים לחלוקה, יפנה לקבל מחדש גם את אישור ביהמ"ש, אלא אם נקבעו בהחלטתו המקורית של ביהמ"ש הנחיות הלוקחות בחשבון גם שינויים עתידיים בנסיבות החברה.
  5. אין ללמוד מן האמור לעיל כי דירקטוריון החברה רשאי, אם ירצה, לבטל דיבידנד שהחברה התחייבה לשלמו ואשר אושר כדין. החלטה בדבר חלוקה עתידית של דיבידנד מהווה התחייבות כלפי בעלי המניות, הנדחית רק מפני אי עמידה במבחן יכולת הפרעון במועד התשלום (ולכן, על פי כללי החשבונאות, יש לגרוע את מלוא סכומה מההון העצמי של החברה במועד אישורה). אם במועד תשלום הדיבידנד לא מתקיים מבחן יכולת הפרעון, אזי הדירקטוריון חייב (להבדיל מרשאי) לדחות את תשלום הדיבידנד עד למועד בו תקיים החברה, אם תקיים, את מבחן יכולת הפרעון. 
--------------------------------------------------------------------
* חלוקה עתידית בשישה תשלומים חצי שנתיים על פני שלוש שנים.
 
נהנית מהפוסט?הירשם לבלוג וקבל עדכונים על תכנים חדשים ישירות למייל!
כל המידע הנכלל באתר זה הינו בבחינת מידע כללי בלבד, ואינו בגדר חוות דעת או ייעוץ משפטי מוסמך. על הקורא/ת לקבל ייעוץ מקצועי ספציפי לפני כל פעולה משפטית או אחרת המסתמכת על הפרסומים באתר. המחברים ומנהלי הבלוג אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים.

אין תגובות: