יום שני, 2 במרץ 2015

פורסם תיקון המחיל כללי ממשל תאגידי על שותפויות מוגבלות ציבוריות

ביום 23 בפברואר 2015, פורסם ברשומות חוק לתיקון פקודת השותפויות (מס' 5), התשע"ה-2015 ("התיקון"), המחיל על "שותפות מוגבלת ציבוריתכללי ממשל תאגידי הדומים לאלה החלים על חברה ציבורית.

"שותפות מוגבלת ציבורית" מוגדרת בתיקון כשותפות מוגבלת, שיחידות השתתפות שלה או יחידות השתתפות בשותף מוגבל בה רשומות למסחר בבורסה או שהוצעו לציבור על פי תשקיף כמשמעותו בחוק ניירות ערך, או שהוצעו לציבור מחוץ לישראל על פי מסמך הצעה לציבור הנדרש לפי דין מחוץ לישראל, ומוחזקות בידי הציבור.

התיקון מחיל על שותפות מוגבלת ציבורית כללי ממשל תאגידי, בין היתר, בנושאים הבאים: דירקטוריון חברת השותף הכללי ונושאי המשרה בה; חובת מינוי דירקטורים חיצוניים בחברת השותף הכללי; חובת מינוי ועדת ביקורת, ועדת תגמול, וועדה לאישור הדוחות הכספיים של השותפות, בחברת השותף הכללי; הגדרת חובת זהירות וחובת אמונים של חברת השותף הכללי ונושאי משרה בה או בשותפות כלפי השותפות; זכויותיו של דירקטור בחברת השותף הכללי; חובת מינוי מבקר פנימי בחברת השותף הכללי; חובת מינוי רואה חשבון מבקר לשותפות; דוחות כספיים של השותפות; חובת מינוי מפקח בשותפות (אשר חייב לפעול לטובת המחזיקים ביחידות ההשתתפות שאינם חברת השותף הכללי או בעל השליטה בה) והגדרת חובותיו, תפקידיו, דרך מינויו, תנאי כשירותו, תקופת כהונתו, סמכויותיו, זכויותיו ועוד; אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של מחזיקי יחידות השתתפות; מרשם מחזיקי יחידות השתתפות; זכויותיו וחובותיו של מחזיק יחידות השתתפות; עסקאות עם נושאי משרה ובעלי עניין ומדיניות התגמול; שמירת הון וחלוקה; הטלת עיצום כספי על ידי רשות ניירות ערך, ועוד.

תחילתו של התיקון הינה, ככלל, חודשיים מיום פרסומו, בכפוף להוראות תחילה ותחולה אחרות, כמפורט בתיקון, ולהוראות מעבר בנושאים שונים כקבוע בו.

הסקירה לעיל הינה סקירה חלקית, תמציתית ולא ממצה של התיקון, ולפיכך אינה מהווה תחליף לקריאת הנוסח המלא שלו ו/או לבחינת ההשלכות הנגזרות מכוחו.

לקישור לנוסח המלא של התיקון, לחץ כאן.

נהנית מהפוסט? הירשם לבלוג וקבל עדכונים על תכנים חדשים ישירות למייל! 
כל המידע הנכלל באתר ובניוזלטר זה הינו בבחינת מידע כללי בלבד, אינו מיועד לענות על הצרכים הייחודיים של כל יחיד או ישות, ואינו בגדר חוות דעת מכל סוג שהוא או המלצה או ייעוץ משפטי או ייעוץ אחר. בנוסף, המידע האמור מהווה סקירה תמציתית ולא מלאה של העדכון הרלוונטי, ואינו מתייחס לכל הנושאים וההיבטים הנדונים בו, ולפיכך אינו מהווה תחליף לקריאת הנוסח המלא שלו ולבחינת מכלול ההשלכות הנגזרות מכוחו. אין ודאות בדבר עדכניות המידע ביום בו הוא מתקבל או כי המידע ימשיך להיות עדכני ונכון גם בעתיד. מנהלי האתר ו/או המחברים אינם נושאים באחריות כלשהי בכל הקשור לפרסום דלעיל. על הקורא/ת לקבל ייעוץ מקצועי ספציפי לפני נקיטת כל פעולה משפטית או אחרת המסתמכת על הפרסומים באתר או בניוזלטר. כל המסתמך על האמור לעיל, מבלי לקבל חוות דעת משפטית על בסיס כל העובדות הרלוונטיות, עושה זאת על אחריותו בלבד.

אין תגובות: