יום רביעי, 18 בפברואר 2015

תיקון לחוק העמותות - ממשל תאגידי, בקרה ופיקוח

ביום 6 בפברואר 2015, נכנס לתוקף תיקון מס' 14 ("התיקון") לחוק העמותות, תש"ם-1980 ("החוק"), אשר נכלל כתיקון עקיף בחוק החברות (תיקון מס' 25), התשע"ד-2014, שפורסם ביום 6 באוגוסט 2014.

ברשומה זו אפרט בתמצית את עיקרי התיקון לחוק.

הסקירה שלהלן הינה סקירה חלקית ולא ממצה של התיקון, ולפיכך אינה מהווה תחליף לקריאת הנוסח המלא שלו ו/או לבחינת ההשלכות הנגזרות מכוחו.

לקישור לנוסח המלא של התיקון, לחץ כאן.

הוספת תפקידים חדשים לוועדת ביקורת בעמותה
בנוסף לתפקידים הקבועים בחוק, מוסיף התיקון ארבעה תפקידים חדשים לוועדת ביקורת בעמותה (בדומה לתפקידים החלים על ועדת ביקורת בחברה ציבורית):
(א) לעמוד על ליקויים בניהול העמותה, בין השאר תוך התייעצות עם המבקר הפנימי של העמותה או עם רואה החשבון שלה, ככל שמונו, ולהציע לוועד המנהל דרכים לתיקונם. אם ועדת הביקורת מצאה ליקוי כאמור שהוא מהותי, עליה לקיים ישיבה אחת לפחות לעניין הליקוי האמור ללא נוכחות של נושאי משרה בעמותה, וככל הניתן - בנוכחות המבקר הפנימי או רואה החשבון שלה, לפי העניין.
(ב) לבחון את מערך הביקורת הפנימית של העמותה ואת תפקודו של המבקר הפנימי, ואם עומדים לרשותו המשאבים והכלים הנחוצים לו לצורך מילוי תפקידו, וכן לבחון את תכנית העבודה של המבקר הפנימי לפני הגשתה לאישור הוועד המנהל, ולהציע שינויים בה, והכול בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של העמותה ולגודלה.
(ג) לבחון את היקף עבודתו של רואה החשבון ואת שכרו, ולהביא את המלצותיה לפני מי שקובע את שכרו לפי החוק.
(ד) לקבוע הסדרים לגבי אופן הטיפול בתלונות של עובדי העמותה בקשר לליקויים בניהול ענייניה ולגבי ההגנה שתינתן לעובדים שהתלוננו כאמור.

דגש מעשי: מוצע לוועדת ביקורת בעמותה לקיים דיון ביחס לתפקידים החדשים שהוטלו עליה, ולקבוע דיונים תקופתיים קבועים ומנגנוני פיקוח ובקרה להסדרת הנושאים השונים.

נוכחות בישיבות ועדת הביקורת והודעות על קיום ישיבותיה
התיקון לחוק קובע, בין היתר, כי מי שאינו רשאי להיות חבר בוועדת ביקורת, לא יהיה נוכח בישיבות הוועדה בעת הדיון ובעת קבלת ההחלטות, אלא אם כן קבע יו"ר הוועדה כי הוא נדרש לשם הצגת נושא מסוים; עובד העמותה רשאי להיות נוכח בישיבות הוועדה בעת הדיון, אם הוועדה ביקשה זאת, ובלבד שההחלטה תתקבל ללא נוכחותו; היועץ המשפטי ו/או מזכיר העמותה רשאים להיות נוכחים בעת הדיון ובעת קבלת ההחלטות, אם הוועדה ביקשה זאת.

המבקר הפנימי של העמותה יקבל הודעות על קיום ישיבות הוועדה ויהיה רשאי להשתתף בהן, וכן רשאי הוא לבקש מיו"ר הוועדה לכנס את הוועדה לדיון בנושא שפירט בדרישתו.

הודעה על קיום ישיבת ועדת ביקורת שבה עולה נושא הנוגע לביקורת הדוחות הכספיים של העמותה, תומצא לרואה החשבון של העמותה, שיהיה רשאי להשתתף באותה ישיבה.

חובת מינוי מבקר פנימי
על פי התיקון, הוועד המנהל של עמותה שמחזורה עולה על 10 מיליון ש"ח (או על סכום גבוה יותר כקבוע בחוק), ימנה, בהסכמת ועדת הביקורת, מבקר פנימי (כמפורט בחוק). אם הוועד וועדת הביקורת לא הגיעו להסכמה על מינוי המבקר הפנימי, תכריע האסיפה הכללית.

המבקר הפנימי יגיש לאישור הוועד המנהל הצעה לתכנית עבודה שנתית או תקופתית, לאחר שוועדת הביקורת בחנה אותה.

דגש מעשי: מוצע לקבוע בתקנון העמותה (או בהחלטת הוועד המנהל) את הממונה הארגוני על המבקר הפנימי (כאמור בחוק החברות).

סייג לכהונה/חברות עקב הרשעה בעבירה
לפי החוק, אחד הסייגים לכהונה כחבר ועד מנהל או כחבר ועדת ביקורת הינו הרשעה בפסק דין סופי בעבירה כמפורט בחוק. על פי התיקון, בנוסף להרשעה בעבירה על סעיפים מסוימים בחוק העונשין, כמפורט בחוק, יחול הסייג האמור גם על הרשעה בעבירה אחרת, שלדעת רשם העמותות, מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, המורשע אינו ראוי לשמש כחבר ועד או כחבר ועדת הביקורת.
בנוסף, כולל התיקון, בין היתר, תיקון לתקנון המצוי בתוספת הראשונה לחוק, הקובע כי אחד הטעמים בגינם רשאית האסיפה הכללית, לפי הצעת הוועד המנהל, להחליט על הוצאת חבר מהעמותה, הינו כי החבר הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אין הוא ראוי לשמש כחבר עמותה.

דגש מעשי: מוצע להקפיד על תשאול מועמדים לכהונה.

סיוע והנחיות לעמותות בניהול ענייניהן
התיקון קובע, בין היתר, כי רשם העמותות יפרסם מידע והנחיות לעמותות, ובמידת האפשר, יתרשם מפעילותן ויערוך להן הדרכות, והכול כדי לסייע להן בניהול ענייניהן בהתאם להוראות החוק.

הסמכת מפקחים וסמכויות פיקוח
על פי התיקון, רשם העמותות רשאי להסמיך, מבין עובדי משרד המשפטים הכפופים לו, מפקחים לשם פיקוח על ביצוע ההוראות לפי החוק. התיקון קובע, בין היתר, את תנאי הכשירות להתמנות כמפקח, את הסמכויות המוקנות לרשם העמותות ולמפקח לשם פיקוח כאמור (לרבות, בין היתר, סמכות דרישת מידע, סמכות כניסה למקום שבו פועלת העמותה או שיש יסוד להניח שהיא פועלת בו, כאמור בחוק) ואת אופן הפעלתן.

הסתייעות בבודק חיצוני
עוד קובע התיקון כי, לשם בדיקת עמידתה של עמותה בהוראות החוק, בהוראות תקנונה ובמטרותיה, רשאי רשם העמותות להסתייע בבודק, גם אם אינו עובד המדינה ("בודק חיצוני"), שיערוך בדיקות בהתאם לרשימת עניינים שיפרסם רשם העמותות באתר האינטרנט של משרד המשפטים, ובאופן ובתדירות כפי שיורה הרשם. בנוסף מסדיר התיקון, בין היתר, את סמכויותיו וחובותיו של בודק חיצוני כאמור, אופן הגשת דו"ח הבדיקה שלו, תנאי כשירותו, אופן ההתקשרות עמו וביטול מינויו.

חקירת תפקוד עמותה
על פי התיקון, אם לרשם העמותות יש יסוד סביר להניח כי עמותה אינה מקיימת את הוראות החוק או תקנונה או את מטרותיה, רשאי הוא, על פי בקשה, כמפורט בחוק, או מיוזמתו, להחליט לפתוח בחקירה בענייניה של אותה עמותה, ויהיו נתונות לו, או לעובד משרד המשפטים הכפוף לו שהסמיך לשם כך, הסמכויות  כקבוע בחוק.

העמדת מידע לעיון הציבור
על פי התיקון, המסמכים הפתוחים לעיון הציבור במשרד רשם העמותות, יכללו, בין היתר, ובכפוף להוראות כקבוע בחוק, מסמכים שונים שהוגשו לרשם, ממצאי פיקוח של הרשם או של מפקח שמונה על ידו, דו"ח סופי של בודק חיצוני, דו"ח סופי של חקירה או בקשת פירוק שהוגשה על ידי הרשם, וכל מסמך אחר שבידי הרשם הנוגע לעמותה.

נהנית מהפוסט? הירשם לבלוג וקבל עדכונים על תכנים חדשים ישירות למייל! 
כל המידע הנכלל באתר ובניוזלטר זה הינו בבחינת מידע כללי בלבד, אינו מיועד לענות על הצרכים הייחודיים של כל יחיד או ישות, ואינו בגדר חוות דעת מכל סוג שהוא או המלצה או ייעוץ משפטי או ייעוץ אחר. בנוסף, המידע האמור מהווה סקירה תמציתית ולא מלאה של העדכון הרלוונטי, ואינו מתייחס לכל הנושאים וההיבטים הנדונים בו, ולפיכך אינו מהווה תחליף לקריאת הנוסח המלא שלו ולבחינת מכלול ההשלכות הנגזרות מכוחו. אין ודאות בדבר עדכניות המידע ביום בו הוא מתקבל או כי המידע ימשיך להיות עדכני ונכון גם בעתיד. מנהלי האתר ו/או המחברים אינם נושאים באחריות כלשהי בכל הקשור לפרסום דלעיל. על הקורא/ת לקבל ייעוץ מקצועי ספציפי לפני נקיטת כל פעולה משפטית או אחרת המסתמכת על הפרסומים באתר או בניוזלטר. כל המסתמך על האמור לעיל, מבלי לקבל חוות דעת משפטית על בסיס כל העובדות הרלוונטיות, עושה זאת על אחריותו בלבד.

אין תגובות: