יום רביעי, 28 בינואר 2015

השקעת גופים מוסדיים בהלוואות מותאמות - יישום המלצות ועדת גולדשמידט

בחודש אפריל 2014, פורסם הדוח הסופי של הוועדה לבחינת אופן השקעת גופים מוסדיים בהלוואות מותאמות (tailor made) (להלן: "ועדת גולדשמידט").

ועדת גולדשמידט בחנה את ההסדרה הקיימת של תחום הפעילות של מתן הלוואות מותאמות על ידי גופים מוסדיים במסגרת הוראות החוזרים והנהלים של אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון ("אגף שוק ההון"), והמליצה על ביצוע השלמות והרחבות, על מנת להתמודד ולהקטין את הסיכונים הכרוכים בהשקעה באפיק זה.

בחודש האחרון, פרסם אגף שוק ההון מספר טיוטות חוזרים בנושא מתן הלוואות מותאמות, המעגנות את המלצות ועדת גולדשמידט. להלן אציג בתמצית חלק מהנושאים המוסדרים במסגרת טיוטות החוזרים הנ"ל:


הוראות לעניין ממשל תאגידי בתחום ההשקעות
טיוטת חוזר מיום 4 בינואר 2015, ובה תיקונים לחוזר בדבר ניהול סיכוני אשראי אגב פעילות השקעות, המיישמים את המלצות ועדת גולדשמידט לעניין תפקידי הדירקטוריון וועדת השקעות בכל הקשור להלוואות מותאמות ולעניין מינוי ועדת משנה לאשראי. טיוטת החוזר מתייחסת, בין היתר, לנושאים הבאים:
 • במסגרת מדיניות ההשקעות הכוללת שקובע דירקטוריון גוף מוסדי, עליו להתייחס גם למדיניות העמדת הלוואות מותאמות, לרבות, בין היתר, הנושאים המפורטים בטיוטת החוזר (כגון, בטוחות, דרכי הערכתן ואישורן, בקרה שוטפת על איכותן, כללים לגבי יחס מרבי בין סכום ההלוואה המותאמת לבין שווי הבטוחה שהועמדה כנגדה - LTV, ועוד).
 • החלטות בנושא הלוואות מותאמות, הטעונות אישור מראש של ועדת השקעות.
 • מינוי ועדת משנה לאשראי (ועדת משנה של ועדת השקעות שיש למנותה בנסיבות המפורטות בטיוטת החוזר), תפקידיה, קביעת סמכויותיה, הרכבה וכשירות חבריה.
ניתן להעביר הערות לטיוטת החוזר עד ליום 4 בפברואר 2015.

האמור לעיל מהווה סקירה חלקית ולא ממצה של טיוטת החוזר, ולפיכך אינו מהווה תחליף לקריאת הנוסח המלא שלה ו/או לבחינת ההשלכות הנגזרות מכוחה.

לקישור לנוסח המלא של טיוטת החוזר, לחץ כאן.

תיקונים לפרק ניהול נכסי השקעה
טיוטת חוזר מיום 4 בינואר 2015, המעגנת את המלצות ועדת גולדשמידט, בין היתר, בנושאים הבאים:
 • חובת גוף מוסדי המעמיד הלוואות מותאמות למנות ועדת אשראי פנימית, והוראות בדבר הרכבה, כשירות חבריה והגדרת תפקידיה.
 • הרחבת תפקידי יחידת בקרת השקעות של גוף מוסדי ביחס למתן אשראי, תוך חידוד הפעולות הנדרשות בביצוע מדגמים מבוססי סיכון לגבי אשראי שהגוף המוסדי מעמיד.
 • תנאים להשתתפות גופים מוסדיים בעסקת קונסורציום או סינדיקציה, תוך התייחסות לסוגיות ייחודיות לעסקה כאמור, כגון דרישת גילוי אודות חשש ממשי לניגוד עניינים מהותי בין מארגן עסקה בקונסורציום ישראלי (עסקה שלפחות שליש מהיקפה ממומן על ידי תאגידים ישראליים) לבין שאר המלווים, בקשר עם העסקה; דרישות מינימום ממארגן העסקה (לרבות, בין היתר, התחייבות להחזיק שיעור מינימלי מהעסקה); תפקידי מארגן העסקה בקונסורציום ישראלי; המידע שיקבל הגוף המוסדי מראש לגבי העסקה; ועוד.
 • הלוואה מותאמת לתאגיד ולבעל שליטה בתאגיד שהיו נתונים בעבר בקשיים פיננסיים.
 • חובת גוף מוסדי למנות מרכז חובות בעייתיים (גורם אשר אינו עוסק בייזום והקצאת אשראי, אשר יהיה אחראי על ביצוע תהליך הערכת מצב חוב ויטפל בחובות בעייתיים והסדרי חוב).
במסגרת טיוטת החוזר, הורחבו חלק מהמלצות ועדת גולדשמידט והתייחסו לא רק להלוואות מותאמות אלא לכל סוגי האשראי.

ניתן להעביר הערות כמפורט בטיוטת החוזר עד ליום 4 בפברואר 2015.

האמור לעיל מהווה סקירה חלקית ולא ממצה של טיוטת החוזר, ולפיכך אינו מהווה תחליף לקריאת הנוסח המלא שלה ו/או לבחינת ההשלכות הנגזרות מכוחה.

לקישור לנוסח המלא של טיוטת החוזר, לחץ כאן.

כללים למתן אשראי על ידי גופים מוסדיים
טיוטת חוזר מיום 21 בינואר 2015, העוסקת, בין היתר, בנושאים הבאים:
 • הדיון שעל ועדת השקעות לקיים במדיניות הגוף המוסדי ביחס להלוואות ממונפות (המוגדרות בטיוטת החוזר כהלוואות מותאמות שניתנו לצורך רכישת שליטה בתאגיד, אשראי שניתן כנגד שעבוד מניות שליטה בתאגיד או אשראי שניתן לצורך תשלום דיבידנד), הנושאים אליהם יש להתייחס, לכל הפחות, במסגרת הדיון כאמור (לרבות, בין היתר, היקף ושיעור החשיפה להלוואות כאמור; הלוואות לרכישת אמצעי שליטה, שאין לגביהן זכות חזרה ללווה), הדיווח בגין הלוואות ממונפות שיינתן אחת לשנה לוועדת ההשקעות, והדיון שעל ועדת ההשקעות לקיים אחת לשנה במצב התיק הכולל של ההלוואות הממונפות.
 • מגבלות שעל וועדת השקעות בגוף מוסדי לקבוע (במסגרת תיאבון הסיכון של הגוף המוסדי וכחלק ממדיניות האשראי שלו) ביחס לשיעור המינוף של תאגיד לווה, שמעליו לא יעמיד הגוף המוסדי אשראי לתאגיד.
 • חובת גילוי של תאגיד לווה (שקיבל הלוואה מותאמת בסכום העולה על 50 מיליון ש"ח) ביחס לאשראי שנלקח לצורך מימון רכישת מניות השליטה בתאגיד או אודות שעבוד של מניות כאמור (לרבות, בין היתר, התחייבויות ותניות כלפי המלווים).
 • חובת קבלת החלטה בעת הפרה של תניה המאפשרת העמדת חוב לפירעון מיידי.
 • חובת גוף מוסדי לקבוע נהלי חיתום לפעילות בתחום ההלוואות המותאמות, בצורה שתשקף את תיאבון הסיכון להלוואות כאמור, ותוך התייחסות, לכל הפחות, לנושאים המפורטים בטיוטת החוזר.
 • התנאים אשר בהתקיימם רשאי גוף מוסדי המעמיד הלוואה מותאמת, להסתמך על ערב.
 • רכישה על ידי גוף מוסדי של הלוואה מותאמת שניתנה בעבר על ידי צד שלישי.
ניתן להעביר הערות לטיוטת החוזר עד ליום 22 בפברואר 2015.

האמור לעיל מהווה סקירה חלקית ולא ממצה של טיוטת החוזר, ולפיכך אינו מהווה תחליף לקריאת הנוסח המלא שלה ו/או לבחינת ההשלכות הנגזרות מכוחה.

לקישור לנוסח המלא של טיוטת החוזר, לחץ כאן.

החזקה מעל 20 אחוזים באמצעי שליטה של תאגיד לווה
על פי תקנה 12 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (כללי השקעה החלים על גופים מוסדיים), התשע"ב - 2012, משקיע מוסדי רשאי להחזיק עד 20% מסוג מסוים של אמצעי שליטה בתאגיד, ובלבד שהחזקותיו אינן מקנות לו שליטה בתאגיד.
טיוטת החוזר מתייחסת לתרחיש שבו, עקב מימוש אמצעי שליטה שהיו ערובה לחיוב, שיעור ההחזקה של משקיע מוסדי חורג מ- 20% מאמצעי השליטה של תאגיד לווה, ומפרטת את התנאים אשר בהתקיימם יהיה המשקיע המוסדי רשאי להמשיך ולהחזיק בשיעור כאמור.

ניתן להעביר הערות כמפורט בטיוטת החוזר עד ליום 4 בפברואר 2015.

האמור לעיל מהווה סקירה חלקית ולא ממצה של טיוטת החוזר, ולפיכך אינו מהווה תחליף לקריאת הנוסח המלא שלה ו/או לבחינת ההשלכות הנגזרות מכוחה.

לקישור לנוסח המלא של טיוטת החוזר, לחץ כאן.

נהנית מהפוסט? הירשם לבלוג וקבל עדכונים על תכנים חדשים ישירות למייל!כל המידע הנכלל באתר ובניוזלטר זה הינו בבחינת מידע כללי בלבד, אינו מיועד לענות על הצרכים הייחודיים של כל יחיד או ישות, ואינו בגדר חוות דעת מכל סוג שהוא או המלצה או ייעוץ משפטי או ייעוץ אחר. בנוסף, המידע האמור מהווה סקירה תמציתית ולא מלאה של העדכון הרלוונטי, ואינו מתייחס לכל הנושאים וההיבטים הנדונים בו, ולפיכך אינו מהווה תחליף לקריאת הנוסח המלא שלו ולבחינת מכלול ההשלכות הנגזרות מכוחו. אין ודאות בדבר עדכניות המידע ביום בו הוא מתקבל או כי המידע ימשיך להיות עדכני ונכון גם בעתיד. מנהלי האתר ו/או המחברים אינם נושאים באחריות כלשהי בכל הקשור לפרסום דלעיל. אין לפעול בהסתמך על המידע הנכלל באתר או בניוזלטר זה ללא ייעוץ מקצועי מתאים לאחר בדיקה מקיפה ויסודית של המצב הספציפי. כל המסתמך על האמור לעיל, מבלי לקבל חוות דעת משפטית ו/או אחרת על בסיס כל העובדות הרלוונטיות, עושה זאת על אחריותו בלבד.

אין תגובות: