יום שני, 8 בספטמבר 2014

סימנים חיוביים ושליליים בעת בחינת הצורך בבדיקת ירידת ערך לנכס בלתי מוחשי

בחודש ספטמבר 2014, פרסמה רשות ניירות ערך ("הרשות") החלטת אכיפה חשבונאית 14-2 ("ההחלטה") בנושא קיזוז סימנים חיוביים ושליליים בעת בחינת הצורך בבדיקת ירידת ערך לנכס בלתי מוחשי.

רקע כללי
בהתאם לסעיף 8 לתקן חשבונאות בינלאומי 36, ירידת ערך נכסים ("התקן"), כאשר מתקיים סימן לירידת ערך, ישות נדרשת לאמוד את הסכום בר-ההשבה של הנכס (נכס מוצג בסכום הגבוה מהסכום בר-ההשבה שלו, כאשר ערכו בספרים עולה על הסכום שיתקבל מהשימוש בנכס או ממכירתו. במקרה כזה, חלה ירידה בערך הנכס, והתקן דורש מהישות להכיר בהפסד מירידת ערך).

תמצית העובדות הרלוונטיות העולות מההחלטה
החברה הינה חברת החזקות, העוסקת, באמצעות חברות המוחזקות על ידה, בתחום מדעי החיים. החברה רכשה שליטה בחברה בת ("החברה הבת"). במסגרת עבודת הקצאת עלויות רכישת החברה הבת ("עבודת ה- PPA"), זוהה בנפרד נכס בלתי מוחשי בגין תרופה, אשר נכון לאותו מועד נמצאה בתהליכי פיתוח על ידי החברה הבת, לטיפול בשלוש אינדיקציות של מחלת הסרטן ("הנכס הבלתי מוחשי"). במסגרת עבודת ה- PPAחושב שוויה של החברה הבת בדרך של היוון תזרימי מזומנים, תוך שקלול הסתברויות של מספר תרחישים אפשריים לתוצאות במספר פרמטרים - תוצאות ניסוי קליני באינדיקציה 1; תוצאות ניסוי קליני באינדיקציה 2; חתימה על הסכם מסחור עם חברת פארמה גדולה; קבלת אישור שיווק התרופה; ותחילת מכירות התרופה.
בהתאם לדיווח של החברה, הניסוי הקליני באינדיקציה 1 לא השיג את יעדיו, ואילו תוצאות ניסוי קליני באינדיקציה 3 (אשר השפיע על ההסתברות להסכם מסחור) היו טובות ("תוצאות הניסויים הקליניים"). עם קבלת תוצאות הניסויים הקליניים, בחנה החברה האם יש בהן כדי להוות סימנים לאפשרות קיומו של הפסד מירידת ערך לנכס הבלתי מוחשי, ובהתאם האם נדרש חישוב הסכום בר-ההשבה שלו לצורך קביעה האם חלה ירידת ערך.
לעמדת החברה, בין היתר, בהתחשב במו"מ שניהלה, ערב קבלת תוצאות הניסויים הקליניים, ביחס להצעה מסחרית שקיבלה החברת הבת מחברת פארמה גדולה (שבסופו של דבר לא הבשילה לכדי הסכם מחייב), גדלה ההסתברות, להערכתה, לחתימה על הסכם מסחור, ובשל כך עלה ערכו של הנכס הבלתי מוחשי על ערכו בדוחות הכספיים הרלוונטיים של החברה. להערכת הנהלת החברה, השפעת תוצאות הניסויים הקליניים על הסכום בר-ההשבה של הנכס הבלתי מוחשי, היתה נמוכה מהעודף האמור, ולכן לא נדרשה לבחון את הצורך בבחינת ירידת הערך של הנכס הבלתי מוחשי. זאת, בהסתמך על הוראות סעיף 15 לתקן, לפיהן, בין היתר, אם חישובים קודמים הראו כי הסכום בר-ההשבה של נכס גבוה באופן משמעותי מערכו בספרים, אין הישות צריכה לאמוד מחדש את הסכום בר-ההשבה, אם לא התרחשו אירועים אשר יבטלו את הפער.

תמצית עיקרי עמדת סגל הרשות
תוצאותיו השליליות של הניסוי הקליני באינדיקציה 1 מהוות, כשלעצמן, סימן שלילי לאפשרות קיומו של הפסד מירידת ערך הנכס הבלתי מוחשי, ולא ניתן לקזז את השפעותיו עם השפעה פוטנציאלית חיובית מאירוע אחר על ערך הנכס. משכך, על החברה לאמוד את הסכום בר-ההשבה של הנכס הבלתי מוחשי על מנת לבחון פגימה בערכו למועד הרלוונטי.

התקיימו מספר סימנים בעלי השפעה פוטנציאלית על ערך הנכס הבלתי מוחשי. על מנת לעמוד בעיקרון המהותיות הכללי של סעיף 15 לתקן, בחינת ההשפעה האפשרית של כל אחד מסימנים אלה על ערכו של הנכס צריכה להיעשות בנפרד, כאשר אם יש חשש להשפעה שלילית של אחד מהם על ערך הנכס, מבלי שהובאו בחשבון ההשפעות המנוגדות של סימנים אחרים, יש לאמוד את הסכום בר-ההשבה של הנכס לשם בחינת ירידת ערכו. ערב קבלת תוצאות הניסויים הקליניים, עת ניהול מו"מ עם חברת פארמה להשגת הסכם מסחור, החברה לא ביצעה הערכה לסכום בר-ההשבה של הנכס. על כן לא יכלה לבסס את המסקנה לפיה ההשפעה השלילית של תוצאות הניסוי הקליני באינדיקציה 1 נמוכה מהפער בין הערך בספרים לבין אותו סכום בר-ההשבה, ועל כן ההקלה האמורה של סעיף 15 לתקן אינה רלוונטית.

האמור לעיל נועד להפנות תשומת הלב לדבר פרסום ההחלטה ומהווה סקירה תמציתית ולא ממצה של ההחלטה, ולפיכך אינו מהווה תחליף לקריאת הנוסח המלא של ההחלטה במתכונתה העדכנית ו/או לבחינת ההשלכות הנגזרות מכוחה.

לקישור לנוסח המלא של ההחלטה, לחץ כאן.

נהנית מהפוסט? הירשם לבלוג וקבל עדכונים על תכנים חדשים ישירות למייל!
כל המידע הנכלל באתר ובניוזלטר זה הינו בבחינת מידע כללי בלבד, אינו מיועד לענות על הצרכים הייחודיים של כל יחיד או ישות, ואינו בגדר חוות דעת מכל סוג שהוא או המלצה או ייעוץ משפטי או ייעוץ אחר. בנוסף, המידע האמור מהווה סקירה תמציתית ולא מלאה של העדכון הרלוונטי, ואינו מתייחס לכל הנושאים וההיבטים הנדונים בו, ולפיכך אינו מהווה תחליף לקריאת הנוסח המלא שלו ולבחינת מכלול ההשלכות הנגזרות מכוחו. אין ודאות בדבר עדכניות המידע ביום בו הוא מתקבל או כי המידע ימשיך להיות עדכני ונכון גם בעתיד. מנהלי האתר ו/או המחברים אינם נושאים באחריות כלשהי בכל הקשור לפרסום דלעיל. על הקורא/ת לקבל ייעוץ מקצועי ספציפי לפני נקיטת כל פעולה משפטית או אחרת המסתמכת על הפרסומים באתר או בניוזלטר. כל המסתמך על האמור לעיל, מבלי לקבל חוות דעת משפטית ו/או אחרת על בסיס כל העובדות הרלוונטיות, עושה זאת על אחריותו בלבד.

אין תגובות: