יום שלישי, 19 באוגוסט 2014

פורסם תיקון לחוק החברות בנושא ממשל תאגידי בחל"צ ונוכחות בישיבות ועדת ביקורת בחברה

ב- 6.8.2014 פורסם ברשומות חוק החברות (תיקון מס' 25), התשע"ד - 2014 ("התיקון"). התיקון כולל, בין היתר, תיקונים לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), בנושא ממשל תאגידי בחברה לתועלת הציבור ("חל"צ") ונוכחות עובדים ונושאי משרה בישיבות ועדת ביקורת בחברה. ברשומה זו אתייחס לעיקרי חלק מהתיקונים האמורים. יום התחילה של התיקון יחול 6 חודשים מיום פרסומו (היינו, ביום 6.2.2015). 

ממשל תאגידי בחל"צ

תפקידי ועדת הביקורת בחל"צ
סעיף 345ח(ה) לחוק החברות מפרט את תפקידי ועדת הביקורת בחל"צ. אחד התפקידים הינו להציע לדירקטוריון דרכים לתיקון ליקויים בניהול החברה (ס"ק (4)). התיקון מחליף את נוסח הסעיף הנ"ל בנוסח דומה, בשינוים המחויבים, לזה החל על ועדת ביקורת בחברה ציבורית, כדלקמן: לעמוד על ליקויים בניהול החברה, בין השאר תוך התייעצות עם המבקר הפנימי של החברה או עם רואה החשבון המבקר, ככל שמונו, ולהציע לדירקטוריון דרכים לתיקונם; מצאה ועדת הביקורת ליקוי כאמור שהוא ליקוי מהותי, תקיים ישיבה אחת לפחות לעניין הליקוי הנדון בלא נוכחות של נושאי משרה בחברה, וככל הניתן - בנוכחות המבקר הפנימי או רואה החשבון המבקר, לפי העניין; על אף האמור, הוועדה תיתן הזדמנות לגורם מבוקר להביא את עמדתו לפניה, וכן רשאי נושא משרה להיות נוכח בישיבה כאמור לשם הצגת עמדה בנושא שבתחומי אחריותו, אם ביקשה זאת הוועדה.

התיקון מוסיף לוועדת הביקורת בחל"צ ארבעה תפקידים חדשים, כמפורט להלן:
  • סיווג פעולות כאמור בסעיף 255 לחוק החברות (פעולות נושא משרה שיש בהן הפרת חובת אמונים, ושהחברה רשאית לאשרן) כפעולות מהותיות או כפעולות שאינן מהותיות, וסיווג עסקאות כאמור בסעיפים 270(1) ו-(4) לחוק החברות (עסקאות נושאי משרה/בעלי שליטה הטעונות אישורים מיוחדים) כעסקאות חריגות או כעסקאות שאינן חריגות, וזאת לצורך אישורן ובאופן הקבוע בתיקון; 
  • בחינת מערך הביקורת הפנימית של החברה, תפקודו של המבקר הפנימי (לרבות אם עומדים לרשותו המשאבים והכלים הנחוצים לו לצורך מילוי תפקידו), ותכנית העבודה שלו לפני הגשתה לאישור הדירקטוריון;
  • בחינת היקף עבודתו של רואה החשבון המבקר ושכרו והגשת המלצותיה לאורגן שקובע את שכרו;
  • קביעת הסדרים לגבי אופן הטיפול בתלונות של עובדי החברה בקשר לליקויים בניהול ענייניה ולגבי ההגנה שתינתן לעובדים שהתלוננו כאמור.

דגש מעשי: מוצע לוועדת ביקורת בחל"צ לקיים דיון מקדמי ביחס לתפקידים החדשים שהוטלו עליה, ולקבוע אמות מידה לסיווג פעולות ועסקאות, נהלים, דיונים תקופתיים קבועים, ומנגנוני פיקוח ובקרה להסדרת הנושאים השונים.

ועדת ביקורת בחל"צ - תחולת הוראות כלליות
סעיף 345ח. לחוק החברות קובע חובת מינוי ועדת ביקורת בחל"צ ומסדיר היבטים שונים ביחס אליה. ס"ק (ג) קובע אילו מהוראות חוק החברות החלות על ועדת ביקורת בחברה (סעיפים 114-118 לחוק החברות) ("ההוראות הכלליות") לא יחולו על ועדת ביקורת בחל"צ. התיקון מוסיף הוראות נוספות לרשימת ההוראות הכלליות שלא יחולו על ועדת ביקורת בחל"צ.

מינוי מבקר פנימי בחל"צ
סעיף 345ט.(א) לחוק החברות קובע כי דירקטוריון של חל"צ שמחזורה עולה על 10 מיליון ש"ח (או על סכום גבוה יותר שקבע שר המשפטים), ימנה מבקר פנימי. התיקון קובע כי המינוי כאמור טעון את הסכמת ועדת הביקורת. כן קובע התיקון, כי אם הדירקטוריון וועדת הביקורת לא יגיעו להסכמה על מינוי המבקר הפנימי, האסיפה הכללית תכריע בנושא. בנוסף, קובע התיקון אילו מהוראות חוק החברות החלות על מבקר פנימי בחברה ציבורית (סעיפים 146-153 לחוק החברות) יחולו על מינוי מבקר פנימי בחל"צ.

עוד קובע התיקון כי המבקר הפנימי יגיש לאישור הדירקטוריון הצעה לתכנית עבודה שנתית או תקופתית, לאחר שוועדת הביקורת בחנה אותה, והדירקטוריון יאשרה, בשינויים הנראים לו.

עסקאות של חל"צ הטעונות אישורים מיוחדים
סעיף 345יב לחוק החברות קובע כי על עסקאות של חל"צ יחולו הוראות חוק החברות שעניינן אישור פעולות ועסקאות עם נושאי משרה ו/או בעלי שליטה (סעיף 255 והוראות הפרק החמישי בחלק השישי לחוק החברות) החלות על חברה ציבורית ("הוראות בדבר אישור פעולות ועסקאות"), וזאת למעט הוראות מסוימות ובשינויים כמפורט בסעיף הנ"ל. התיקון קובע כי בנוסף לסעיף 279 לחוק החברות (קיום ההוראות החלות על ועדת ביקורת בחברה ציבורית בעת מתן אישור), גם ההוראות הבאות לא יחולו על עסקאות כאמור: סעיף 272(ג) (התקשרות של חברה ציבורית עם נושא משרה שאינו מנכ"ל ואינו דירקטור באשר לתנאי כהונתו והעסקתו), סעיף 272(ג1) (התקשרות של חברה ציבורית עם המנכ"ל באשר לתנאי כהונתו והעסקתו), סעיף 273(ב) (אישור תנאי כהונה והעסקה של דירקטור בחברה ציבורית בהתאם/שלא בהתאם למדיניות תגמול) וסעיף 275(ג1) (אישור תנאי כהונה והעסקה של בעל שליטה בחברה ציבורית בהתאם/שלא בהתאם למדיניות תגמול).

סעיף 345יב(1) לחוק החברות קובע כי עסקה של חל"צ עם דירקטור או עם חבר ועדת ביקורת או עם תאגיד בשליטה של מי מהם, טעונה, נוסף על האמור בסעיף 275 לחוק החברות (הליך אישור עסקת בעל שליטה), גם אישור בית המשפט לאחר שנתן לרשם ההקדשות הזדמנות להביע את עמדתו. הסעיף קובע כי, לענין זה, המונח "עסקה" אינו כולל, בין היתר, התקשרות לתשלום גמול לאותו אדם, בשל כהונתו כדירקטור או חבר ועדת ביקורת, לפי העניין. התיקון מרחיב את החריג להתקשרות בדבר תנאי כהונה של אותו אדם.

התיקון מוסיף לסעיף את השינויים הבאים:
  • סעיף 272(א) לחוק החברות (הליך אישור עסקה חריגה עם נושא משרה) יחול על התקשרות חל"צ עם נושא משרה שאינו דירקטור או חבר ועדת ביקורת באשר לתנאי כהונתו והעסקתו.
  • בכל מקום בהוראות בדבר אישור פעולות ועסקאות בו נדרש אישור ועדת תגמול, יראו כאילו נדרש אישור ועדת ביקורת.
סיוע והנחיה לחל"צים בניהול ענייניהן
התיקון קובע כי רשם ההקדשות יפרסם מידע והנחיות לחל"צים, ובמידת האפשר יתרשם מפעילותן ויערוך להן הדרכות, והכל כדי לסייע להן בניהול ענייניהן בהתאם להוראות החוק.

ועדת ביקורת בחברה

נוכחות עובד בישיבות ועדת ביקורת/ועדת תגמול בחברה ציבורית
סעיף 115(ה) לחוק החברות קובע כי מי שאינו רשאי להיות חבר בוועדת ביקורת לא יהיה נוכח בישיבות הוועדה בעת הדיון ובעת קבלת ההחלטות, אלא אם כן קבע יו"ר הוועדה כי הוא נדרש לשם הצגת נושא מסוים. הוראה זו חלה, בשינויים המחויבים, גם על ועדת תגמול, מכח סעיף 118א(ג) לחוק החברות. אחד החריגים להוראה הנ"ל  (ס"ק (1)) קובע כי עובד החברה, שאינו בעל שליטה או קרובו, רשאי להיות נוכח בישיבות הוועדה בעת הדיון, ובלבד שההחלטה תתקבל ללא נוכחותו. התיקון קובע כי עובד כאמור יהיה רשאי להיות נוכח בדיון, אם הוועדה ביקשה זאת

נוכחות נושא משרה בדיון בדלתיים סגורות בועדת הביקורת
סעיף 117(1) לחוק החברות קובע, בין היתר, כי אם ועדת הביקורת מצאה ליקוי מהותי בניהול העסקי של החברה, עליה לקיים ישיבה אחת לפחות לעניין הליקוי הנדון, בנוכחות המבקר הפנימי או רואה החשבון המבקר, לפי העניין, ובלא נוכחות של נושאי משרה בחברה שאינם חברי הוועדה. הסעיף מתיר לנושא משרה להיות נוכח לשם הצגת עמדה בנושא שבתחומי אחריותו. התיקון קובע כי נושא משרה יהיה רשאי להיות נוכח כאמור, אם הוועדה ביקשה זאת.

דגש מעשי: מוצע להקפיד לקבל את אישור הועדה לנוכחות החריגה ולתעד זאת במפורש בפרוטוקול הישיבה.

התיקון כולל, בנוסף, תיקונים לחוק העמותות והוראות לעניין סמכויות רשם ההקדשות ורשם העמותות, לפי העניין, לרבות ביחס להליכי פיקוח ובקרה על חל"צים ועמותות.

האמור לעיל מהווה סקירה תמציתית ולא ממצה של התיקון, ולפיכך אינו מהווה תחליף לקריאת הנוסח המלא שלו.

לקישור לנוסח המלא של התיקון, לחץ כאן.

נהנית מהפוסט? הירשם לבלוג וקבל עדכונים על תכנים חדשים ישירות למייל!
כל המידע הנכלל באתר ובניוזלטר זה הינו בבחינת מידע כללי בלבד, אינו מיועד לענות על הצרכים הייחודיים של כל יחיד או ישות, ואינו בגדר חוות דעת מכל סוג שהוא או המלצה או ייעוץ משפטי או ייעוץ אחר. בנוסף, המידע האמור מהווה סקירה תמציתית ולא מלאה של העדכון הרלוונטי, ואינו מתייחס לכל הנושאים וההיבטים הנדונים בו, ולפיכך אינו מהווה תחליף לקריאת הנוסח המלא שלו ולבחינת מכלול ההשלכות הנגזרות מכוחו. אין ודאות בדבר עדכניות המידע ביום בו הוא מתקבל או כי המידע ימשיך להיות עדכני ונכון גם בעתיד. מנהלי האתר ו/או המחברים אינם נושאים באחריות כלשהי בכל הקשור לפרסום דלעיל. על הקורא/ת לקבל ייעוץ מקצועי ספציפי לפני נקיטת כל פעולה משפטית או אחרת המסתמכת על הפרסומים באתר או בניוזלטר. כל המסתמך על האמור לעיל, מבלי לקבל חוות דעת משפטית על בסיס כל העובדות הרלוונטיות, עושה זאת על אחריותו בלבד.

אין תגובות: