יום שלישי, 2 בספטמבר 2014

סיווג הטבה כספית הניתנת לנושא משרה בחברה ציבורית על ידי חברה נשלטת כרכיב בתנאי כהונה והעסקה בציבורית

בעמדת סגל רשות ניירות ערך ("הרשות"), שפורסמה לאחרונה (28.8.2014) ("העמדה") אגב דיווח פומבי של חברה ציבורית ("החברה"), נדונה השאלה הבאה: האם יש לראות בהטבה כספית, הניתנת לנושא משרה בחברה ציבורית, על ידי חברה פרטית הנשלטת על ידה (בבעלות מלאה או חלקית), כרכיב בתנאי הכהונה והעסקה של נושא המשרה בחברה הציבורית, על המשמעויות הנגזרות מסיווג הטבה כספית ככזו.

תמצית העובדות הרלוונטיות העולות מהעמדה: ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה אישרו עסקה חריגה, לפיה נושא משרה בחברה ירכוש מחברה פרטית בשליטת החברה (המוחזקת על ידה, בשרשור סופי, בשיעור של כ- 30%) ("חברת הפרויקט") דירת מגורים בהנחה של 25% ממחיר המחירון הקיים נכון למועד ההתקשרות.

לעמדת סגל הרשות, ההטבה הינה חלק מתנאי כהונתו והעסקתו של נושא המשרה בחברה.

תמצית עיקרי עמדת הרשות:
  1. סעיף 272(ג) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות") קובע, בין היתר, כי התקשרות של חברה (שהינה חברה ציבורית או חברת אג"ח) עם נושא משרה בה (שאינו דירקטור או מנכ"ל) באשר לתנאי כהונתו והעסקתו, טעונה אישור ועדת התגמול והדירקטוריון. אישור כאמור יהיה בהתאם למדיניות התגמול של החברה, או - בסטייה ממנה, ובלבד שההתקשרות אושרה באסיפה הכללית ברוב מיוחד ונעשתה בהתאם לשיקולים ולתנאים המנויים בתוספת.
  2. מניסוחו של סעיף 270(2) לחוק החברות עולה, כי ההתקשרות הטעונה אישור הינה התקשרות של החברה (חברה ציבורית או חברת אג"ח) עם נושא המשרה בה באשר לתנאי כהונתו והעסקתו. ואולם, פרשנות תכליתית של הוראות החוק מובילה למסקנה, כי כאשר הטבה מהותית ניתנת על ידי חברה בת פרטית לנושא המשרה, ואין הסבר להענקתה זולת בשל העסקתו בחברה האֵם, יש לראות בה כרכיב בתנאי כהונתו והעסקתו של נושא המשרה בחברה על כל המשתמע מכך.
  3. עם חקיקת תיקון 20 לחוק החברות, נוצרו מנגנוני אישור, בקרה ותמרוץ לתנאי כהונתם והעסקתם של נושאי משרה, אשר התכלית אותה נועדו להגשים הינה יצירת הלימה בין ביצועי נושאי המשרה לבין גמולם. לפיכך, משנחקק התיקון, נודעת נפקות של ממש לאופן האישור ולצורך להבטיח קיומם של המנגנונים העומדים בבסיסו. על מנת להגשים את תכלית התיקון, יש לבחון את כלל ההטבות והתגמולים אותם מקבל נושא המשרה בשל תנאי כהונתו והעסקתו בחברה, בין אם הטבות אלו ניתנות בחברה עצמה ובין אם ניתנות באמצעות חברה הנשלטת על ידה.
  4. הגדרת "תנאי כהונה והעסקה" של נושא משרה בסעיף 1 לחוק החברות ("הגדרת תנאי כהונה והעסקה") כוללת שני רכיבי יסוד: הראשון, הוא רכיב ההטבה, אותו הגדיר המחוקק בצורה רחבה מאד. השני, הינו הסיבה למתן ההטבה, היינו כי ההטבה ניתנת לנושא המשרה בשל כהונתו או העסקתו. ככלל, מקום בו מתקיים קשר סיבתי בין ההטבה לבין הכהונה או העסקה בחברה, והחברה נושאת בעלות ההטבה, כולה או חלקה, במישרין או בעקיפין, אזי מדובר בהטבה שהינה חלק מתנאי כהונה והעסקה על כל המשתמע מכך, לרבות לעניין הליך אישור ההטבה כחלק מתנאי כהונה והעסקה אלה, והכל כפועל יוצא מעמידתה בתנאי מדיניות התגמול של החברה.
  5. מתן הנחה מהותית לרכישת דירה בפרויקט מגורים בשליטת החברה כלול בגדר רכיב "ההטבה" שבהגדרת תנאי כהונה והעסקה, וזאת בין אם מענק זה משולם בדרך של מתן הנחה ברכישת הדירה או בדרך של תשלום במזומן.
  6. חזקה שהטבה הניתנת על ידי חברה, או על ידי חברה בת שלה, לנושא משרה הינה כי זו ניתנה בשל כהונתו והעסקתו בה. במקרה הנדון, לא הוצגו ראיות שההנחה ניתנה בשל סיבה אחרת, ונסיבות המקרה אף מחזקות את החזקה: נושא המשרה מועסק על ידי החברה ולא על ידי חברת הפרויקט; עבור שירותי השיווק לפרויקט, המוענקים לחברת הפרויקט על ידי החברה (בין היתר באמצעות נושא המשרה בכובעו כעובד החברה), מקבלת החברה תמורה הנגזרת ממחיר המכירה.  
האמור לעיל מהווה סקירה תמציתית ולא ממצה של העמדה, ולפיכך אינו מהווה תחליף לקריאת הנוסח המלא שלה.

לקישור לנוסח המלא של העמדה, לחץ כאן.

דגש מעשי: מוצע, במקרים רלוונטיים, לבחון התאמת מדיניות תגמול בחברות לעמדה.

נהנית מהפוסט? הירשם לבלוג וקבל עדכונים על תכנים חדשים ישירות למייל!
כל המידע הנכלל באתר ובניוזלטר זה הינו בבחינת מידע כללי בלבד, אינו מיועד לענות על הצרכים הייחודיים של כל יחיד או ישות, ואינו בגדר חוות דעת מכל סוג שהוא או המלצה או ייעוץ משפטי או ייעוץ אחר. בנוסף, המידע האמור מהווה סקירה תמציתית ולא מלאה של העדכון הרלוונטי, ואינו מתייחס לכל הנושאים וההיבטים הנדונים בו, ולפיכך אינו מהווה תחליף לקריאת הנוסח המלא שלו ולבחינת מכלול ההשלכות הנגזרות מכוחו. אין ודאות בדבר עדכניות המידע ביום בו הוא מתקבל או כי המידע ימשיך להיות עדכני ונכון גם בעתיד. מנהלי האתר ו/או המחברים אינם נושאים באחריות כלשהי בכל הקשור לפרסום דלעיל. על הקורא/ת לקבל ייעוץ מקצועי ספציפי לפני נקיטת כל פעולה משפטית או אחרת המסתמכת על הפרסומים באתר או בניוזלטר. כל המסתמך על האמור לעיל, מבלי לקבל חוות דעת משפטית על בסיס כל העובדות הרלוונטיות, עושה זאת על אחריותו בלבד.

אין תגובות: