יום חמישי, 31 ביולי 2014

סיווג בעל מניות כבעל עניין אישי בהצבעה לאישור חלקה של חברה בהסדר חוב של חברה בת

בעמדת סגל רשות ניירות ערך ("הרשות"), שפורסמה לאחרונה (17.7.2014) ("העמדה") אגב דיווח פומבי של חברה ציבורית ("החברה"), נדון אופן סיווג ההצבעה של בעל מניות שהוא גוף מוסדי, באסיפה כללית שזומנה לצורך אישור חלקה של החברה בהסדר חוב של חברה בת שלה ("החברה הבת") עם נושיה, מקום שהגוף המוסדי מחזיק גם באגרות חוב (לא סחירות) של החברה הבת.

תמצית עיקרי העובדות הרלוונטיות שפורטו בעמדה: החברה זימנה אסיפה כללית לצורך אישור חלקה בהסדר חוב של החברה הבת עם נושיה. ההחלטה הובאה לאישור כעסקה שלבעל השליטה בחברה עניין אישי בה, הטעונה אישור ברוב מיוחד (מקרב בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי), בהתאם להוראות סעיף 275 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"). במסגרת דוח זימון האסיפה, קבעה החברה מבחן לשם קביעת קיומו של עניין אישי של בעל מניות הנובע מהחזקתו באגרות חוב של החברה הבת. מדוח תוצאות האסיפה עלה כי מספר ישויות בבעלות/מטעם גוף מוסדי מסוים (ביחד: "הקבוצה") הצביעו בעד אישור ההסדר, תוך שהקבוצה סיווגה עצמה כמי שאין לה עניין אישי באישור ההסדר. למועד האסיפה, החזיקה הקבוצה באגרות חוב של החברה הבת. במענה לפניית הרשות, ציין הגוף המוסדי כי קביעת הסיווג של הקבוצה כמי שאין לה עניין אישי בהסדר נסמכה על ההפרדה המבנית בין ההחזקות של הקבוצה במניות החברה להחזקות הקבוצה באגרות חוב של החברה הבת, וכן על מבחן השיקול המכריע בהחלטה.

סגל הרשות סבר כי היה על הקבוצה לסווג את עצמה באסיפה כמי שיש לה עניין אישי באישור ההסדר. 

תמצית נימוקי עמדת סגל הרשות:
  1. תכלית ההסדר הקבוע בסעיף 275 לחוק החברות, היא להבטיח כי עסקאות של חברה עם בעל השליטה בה יעלו בקנה אחד עם טובת החברה, וכי יש לאשרן על ידי בעלי מניות שהצבעתם אינה מושפעת מאינטרס מהותי נוסף שמקורו בקשרים עם החברה ו/או בעל השליטה.
  2. במקרה הנדון, נוכח העסקה שעל הפרק, לפיה נדרשת החברה, בין היתר, להזרים כסף לצורך ביצוע הסדר החוב, הרי שהחזקה מהותית של בעל מניות בחברה, באגרות חוב של החברה הבת, תביא לכך שאותו בעל מניות ייהנה מההזרמה בכובעו כמחזיק אגרות חוב של החברה הבת. על כן, מדובר בזיקה עודפת, אשר יכולה לעלות כדי עניין אישי לבעל המניות, וזאת בהינתן שמדובר בהחזקה מהותית באגרות החוב של החברה הבת.
  3. יישומו של מבחן הסיווג ביחס להחזקות הקבוצה במניות החברה ובאגרות חוב של החברה הבת, מביא לכך שעל הקבוצה היה לסווג את עצמה כבעלת עניין אישי באישור ההסדר, ולפיכך הצבעותיה לא היו צריכות להימנות כחלק מההצבעות של בעלי המניות של החברה אשר אין להם עניין אישי באישור ההסדר. סגל הרשות חלק על עמדת הגוף המוסדי כי יש בהפרדה המבנית הנהוגה בה בין מחלקת מניות לבין מחלקת האשראי הלא סחיר, בכדי לרפא את עניינה האישי האמור של הקבוצה. מתשובת הגוף המוסדי עולה כי ההחלטה כיצד להצביע באסיפה התקבלה על ידי הנהלת חטיבה המנהלת את שתי המחלקות. על כן, לא ניתן לסתור את החשש שמא בעת קבלת ההחלטה על ידי הנהלת החטיבה, שקלה זו את מכלול השיקולים, לרבות ההחזקה המשמעותית של הקבוצה באגרות חוב של החברה הבת.
האמור לעיל מהווה סקירה תמציתית ולא ממצה של העמדה, ולפיכך אינו מהווה תחליף לקריאת הנוסח המלא שלה.

לקישור לנוסח המלא של העמדה, לחץ כאן.

נהנית מהפוסט? הירשם לבלוג וקבל עדכונים על תכנים חדשים ישירות למייל!
כל המידע הנכלל באתר ובניוזלטר זה הינו בבחינת מידע כללי בלבד, אינו מיועד לענות על הצרכים הייחודיים של כל יחיד או ישות, ואינו בגדר חוות דעת מכל סוג שהוא או המלצה או ייעוץ משפטי או ייעוץ אחר. בנוסף, המידע האמור מהווה סקירה תמציתית ולא מלאה של העדכון הרלוונטי, ואינו מתייחס לכל הנושאים וההיבטים הנדונים בו, ולפיכך אינו מהווה תחליף לקריאת הנוסח המלא שלו ולבחינת מכלול ההשלכות הנגזרות מכוחו. אין ודאות בדבר עדכניות המידע ביום בו הוא מתקבל או כי המידע ימשיך להיות עדכני ונכון גם בעתיד. מנהלי האתר ו/או המחברים אינם נושאים באחריות כלשהי בכל הקשור לפרסום דלעיל. על הקורא/ת לקבל ייעוץ מקצועי ספציפי לפני נקיטת כל פעולה משפטית או אחרת המסתמכת על הפרסומים באתר או בניוזלטר. כל המסתמך על האמור לעיל, מבלי לקבל חוות דעת משפטית על בסיס כל העובדות הרלוונטיות, עושה זאת על אחריותו בלבד.

אין תגובות: