יום שני, 7 ביולי 2014

רשות החברות פרסמה חוזרים בנושא עיסוק נוסף של בכירים ומינוי נושא המשרה הבכיר בתחום הכספים

בחודש יוני 2014, פרסמה רשות החברות הממשלתיות ("הרשות") חוזרים, בין היתר, בנושאים המפורטים להלן:

עיסוק נוסף של יו"ר פעיל, מנכ"ל ובכירים
החוזר קובע כללים באשר לעיסוק נוסף של יו"ר פעיל, מנכ"ל ו/או פקידים בכירים בחברה ממשלתית או בת ממשלתית, כהגדרתם בחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975 ("בכיר"), וזאת בהתאם לתכליות העומדות ביסוד ההגבלות על עיסוק נוסף של בכירים בשירות הציבורי. על פי החוזר, היתר לעיסוק נוסף יכול שיינתן לבכיר אך ורק לאחד מבין העיסוקים המצוינים בחוזר, ובכפוף לתנאים המפורטים בו. החוזר חל, ממועד פרסומו, על כלל החלטות הדירקטוריון בנושא עיסוק נוסף של בכירים בחברה, בין בתמורה ובין שלא בתמורה. לקישור לנוסח המלא של החוזר, כפי שפורסם באתר הרשות, לחץ כאן.

מינוי נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים בחברות הממשלתיות
החוזר מסדיר את אופן מינויו ותנאי כשירותו של נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים בחברה ממשלתית, תוך שמירה על איזון ראוי בין דרישות ההשכלה והניסיון לבין גודלה ומורכבותה של החברה, לאור השינויים האחרונים בתקינה, בבקרה ובפיקוח על החברות. על פי החוזר, מטרת החוזר הינה לקדם את הממשל התאגידי בחברות הממשלתיות, תוך שמירה על רמת מקצועיות גבוהה בהנהלת החברה. החוזר קובע, בין היתר, כי ממועד פרסומו לא ימונה נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים בחברה ממשלתית אלא לפי נוהל שאושר בכתב על ידי הרשות; באחריות דירקטוריון החברה להעביר נוהל חדש כאמור לאישור הרשות עד 60 יום ממועד פרסום החוזר. להלן קישור לנוסח המלא של החוזר כפי שפורסם באתר הרשות.

האמור לעיל מהווה סקירה תמציתית ולא ממצה של החוזרים, ולפיכך אינו מהווה תחליף לקריאת הנוסח המלא שלהם. 

נהנית מהפוסט? הירשם לבלוג וקבל עדכונים על תכנים חדשים ישירות למייל! 
כל המידע הנכלל באתר ובניוזלטר זה הינו בבחינת מידע כללי בלבד, אינו מיועד לענות על הצרכים הייחודיים של כל יחיד או ישות, ואינו בגדר חוות דעת מכל סוג שהוא או המלצה או ייעוץ משפטי או ייעוץ אחר. בנוסף, המידע האמור מהווה סקירה תמציתית ולא מלאה של העדכון הרלוונטי, ואינו מתייחס לכל הנושאים וההיבטים הנדונים בו, ולפיכך אינו מהווה תחליף לקריאת הנוסח המלא שלו ולבחינת מכלול ההשלכות הנגזרות מכוחו. אין ודאות בדבר עדכניות המידע ביום בו הוא מתקבל או כי המידע ימשיך להיות עדכני ונכון גם בעתיד. מנהלי האתר ו/או המחברים אינם נושאים באחריות כלשהי בכל הקשור לפרסום דלעיל. על הקורא/ת לקבל ייעוץ מקצועי ספציפי לפני נקיטת כל פעולה משפטית או אחרת המסתמכת על הפרסומים באתר או בניוזלטר. כל המסתמך על האמור לעיל, מבלי לקבל חוות דעת משפטית על בסיס כל העובדות הרלוונטיות, עושה זאת על אחריותו בלבד.

אין תגובות: