יום שני, 16 ביוני 2014

פורסמו תקנות לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות (הקלות לעניין מספר הדירקטורים החיצוניים)

ביום 11 בדצמבר 2013, פורסם החוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, התשע"ד-2013 ("החוק").
לקישור לפוסט שפורסם ב"עניין חברתי" בעניין תמצית עיקרי החוק בסוגיות נבחרות, לחץ כאן
לקישור לנוסח המלא של החוק, לחץ כאן.

החוק אוסר, בין היתר, על חברת שכבה שניה (כהגדרתה בחוק) לשלוט בחברת שכבה אחרת.
הוראות המעבר בחוק קובעות, בין היתר, כי חברה שהיתה ביום פרסום החוק ("יום הפרסום") חברת שכבה שנייה, וכל עוד היא חברה כאמור, רשאית להמשיך לשלוט בחברת שכבה אחרת עד תום שש שנים מיום הפרסום, אם שלטה בה לפני יום הפרסום; וכי חברת שכבה אחרת רשאית להמשיך לשלוט בחברת שכבה נוספת עד תום ארבע שנים מיום הפרסום, אם שלטה בה לפני יום הפרסום. 
עוד קובע החוק, כי בתקופה שתחילתה שישה חודשים מיום הפרסוםועד תום התקופות הנזכרות לעיל, יחולו על חברת שכבה אחרת כללי ממשל תאגידי מחמירים יותר, וביניהם, כי רוב חברי הדירקטוריון יהיו דירקטורים בלתי תלויים, וכי מספר הדירקטורים החיצוניים המזערי יהיה מחצית ממספר חברי הדירקטוריון, לאחר שהופחת ממנה אחד, בעיגול כלפי מעלה, ולא פחות משניים ("מספר הדירקטורים החיצוניים המזערי") (לעניין זה, ראו הבהרה שפרסמה רשות ניירות ערך בהודעה לחברות מיום 6.4.2014).

ביום 11 ביוני 2014, פורסמו תקנות לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות (הקלות לעניין מספר הדירקטורים החיצוניים), התשע"ד-2014 ("התקנות"). התקנות קובעות כי בחברת שכבה אחרת, שמכהן בה דירקטור שמתקיים בו אחד מהבאים:
(1) דירקטור שבעל מניה, שאינו בעל שליטה או קרובו ואינו מחזיק יחד עם בעל השליטה, קבע את זהותו או שנדרשה הסכמתו המוקדמת של בעל מניה כאמור, והכול לפי הסכם שנערך לפני יום תחילתן של התקנות בין בעל המניה כאמור לבין בעל השליטה;
(2) דירקטור המתמנה לפי הצעת ארגון עובדים יציג באותה חברה, לפי הסכם קיבוצי;
יפחת מספר הדירקטורים החיצוניים המזערי במספר הדירקטורים שמתקיים בהם האמור, ובלבד שמספר הדירקטורים החיצוניים לא יפחת משליש ממספר חברי הדירקטוריון. 

לקישור לנוסח המלא של התקנות, לחץ כאן.

נהנית מהפוסט? הירשם לבלוג וקבל עדכונים על תכנים חדשים ישירות למייל! 
כל המידע הנכלל באתר ובניוזלטר זה הינו בבחינת מידע כללי בלבד, אינו מיועד לענות על הצרכים הייחודיים של כל יחיד או ישות, ואינו בגדר חוות דעת מכל סוג שהוא או המלצה או ייעוץ משפטי או ייעוץ אחר. בנוסף, המידע האמור מהווה סקירה תמציתית ולא מלאה של העדכון הרלוונטי, ואינו מתייחס לכל הנושאים וההיבטים הנדונים בו, ולפיכך אינו מהווה תחליף לקריאת הנוסח המלא שלו ולבחינת מכלול ההשלכות הנגזרות מכוחו. אין ודאות בדבר עדכניות המידע ביום בו הוא מתקבל או כי המידע ימשיך להיות עדכני ונכון גם בעתיד. מנהלי האתר ו/או המחברים אינם נושאים באחריות כלשהי בכל הקשור לפרסום דלעיל. על הקורא/ת לקבל ייעוץ מקצועי ספציפי לפני נקיטת כל פעולה משפטית או אחרת המסתמכת על הפרסומים באתר או בניוזלטר. כל המסתמך על האמור לעיל, מבלי לקבל חוות דעת משפטית על בסיס כל העובדות הרלוונטיות, עושה זאת על אחריותו בלבד.

אין תגובות: