יום חמישי, 5 ביוני 2014

פורסם תזכיר הצעת חוק לקידום השקעות בחברות ציבוריות הפועלות בתחום המחקר והפיתוח

ביום 5.6.2014 פורסם תזכיר הצעת חוק לקידום השקעות בחברות ציבוריות הפועלות בתחום המחקר והפיתוח (תיקוני חקיקה), התשע"ד - 2014 ("התזכיר").

הצעת החוק נשוא התזכיר מהווה יישום של המלצות הועדה לקידום השקעות בחברות  ציבוריות הפועלות בתחום המחקר והפיתוח ("הוועדה"), במטרה לחזק את הבורסה כחלופה משמעותית למימון חברות היי-טק צעירות, תוך הגדלת הסיכוי שחברות אלו תתפתחנה בישראל והקטנת התלות שלהן בשווקים כלכליים חיצוניים.

תמצית עיקרי החוק המוצע 
על פי התזכיר, הצעת החוק המוצעת מתייחסת לשלושה נושאים עיקריים:
  • מימון המונים (crowdfunding) - מוצע לאפשר לחברות שלא הציעו בעבר ניירות ערך לציבור ואשר אינן מתאימות לרישום בבורסה, לגייס כספים, באמצעות אתר אינטרנט ייעודי, שבו ניתן יהיה לגייס סכומים קטנים ממספר גדול של משקיעים מהציבור, מבלי שתחול חובת פרסום תשקיף שקיבל את היתר רשות ניירות ערך ("הרשות"). מטרת המודל המוצע הינה יצירת אפיק גיוס הון חוץ בורסאי לחברות צעירות, שבאמצעותו תגדל נגישות החברות למשקיעים שאינם מהווים תמיד קהל יעד פוטנציאלי להשקעה באפיקי המימון המסורתיים, ותגדל נגישות משקיעים מהציבור להשקעות בחברות שהיו שמורות בדרך כלל למשקיעים מתוחכמים בלבד. הצעת החוק המוצעת קובעת מספר הסדרים לשם צמצום הסיכונים הגלומים במודל גיוס זה, הכוללים, בין היתר, מגבלות ביחס לסכום הגיוסים החלות על מנפיק ועל משקיע בודד. התקנות שייקבעו ימשיכו, אף הן, לעסוק בצמצום סיכונים אלה ויקבעו הסדרים משלימים בנושא.
  • הקלות והתאמות בדרישות הגילוי בתשקיף ובדיווח השוטף ובדרישות ממשל תאגידי - מוצע לקבוע כי חברות מסוג שיקבע שר האוצר, לפי הצעת הרשות או בהתייעצות עמה, יזכו להקלות שונות בדרישות הגילוי והדיווח השוטף. החברות הצפויות להיכלל בחברות הנ"ל הן חברות הטכנולוגיה והביומד (מדעי החיים) הגדולות הכלולות במדד ת"א טק-עילית. בנוסף מוצע לקבוע כי שר המשפטים, בהתייעצות עם הרשות, רשאי לקבוע תנאים שבהתקיימם תהיה רשאית האסיפה הכללית להחליט על תקופות ארוכות יותר בהן רשאי יושב ראש הדירקטוריון או קרובו לכהן גם כמנהל הכללי של החברה.
  • הקמת קרנות היי-טק נסחרות - מוצע לקבוע תשתית משפטית להקמת קרנות היי-טק נסחרות במודל של קרנות נאמנות סגורות, בכפוף להתאמות שונות. לפי הנוסח המוצע, יעוגנו שני מודלים להקמת קרנות כאמור: קרנות היי-טק קצובות לתקופה שלא תעלה על 15 שנה וקרנות היי-טק מתמשכות לתקופה שאינה קצובה בזמן.
האמור לעיל מהווה סקירה תמציתית ולא ממצה של התזכיר, ולפיכך אינו מהווה תחליף לקריאת הנוסח המלא שלו. לקישור לנוסח המלא של התזכיר, כפי שפורסם בפורטל השירותים והמידע הממשלתי, לחץ כאן.

בחודש ספטמבר 2014, פרסמה הרשות את נוסחי תקנות ניירות ערך ליישום המלצות הוועדה, לאחר עיבוד הערות הציבור (לקישור, לחץ כאן). המשך קידום התקנות מותנה באישור החוק נשוא התזכיר.

נהנית מהפוסט? הירשם לבלוג וקבל עדכונים על תכנים חדשים ישירות למייל! 
כל המידע הנכלל באתר ובניוזלטר זה הינו בבחינת מידע כללי בלבד, אינו מיועד לענות על הצרכים הייחודיים של כל יחיד או ישות, ואינו בגדר חוות דעת מכל סוג שהוא או המלצה או ייעוץ משפטי או ייעוץ אחר. בנוסף, המידע האמור מהווה סקירה תמציתית ולא מלאה של העדכון הרלוונטי, ואינו מתייחס לכל הנושאים וההיבטים הנדונים בו, ולפיכך אינו מהווה תחליף לקריאת הנוסח המלא שלו ולבחינת מכלול ההשלכות הנגזרות מכוחו. אין ודאות בדבר עדכניות המידע ביום בו הוא מתקבל או כי המידע ימשיך להיות עדכני ונכון גם בעתיד. מנהלי האתר ו/או המחברים אינם נושאים באחריות כלשהי בכל הקשור לפרסום דלעיל. על הקורא/ת לקבל ייעוץ מקצועי ספציפי לפני נקיטת כל פעולה משפטית או אחרת המסתמכת על הפרסומים באתר או בניוזלטר. כל המסתמך על האמור לעיל, מבלי לקבל חוות דעת משפטית על בסיס כל העובדות הרלוונטיות, עושה זאת על אחריותו בלבד.

אין תגובות: