יום שלישי, 20 במאי 2014

ועדת החוקה, חוק ומשפט אישרה תיקונים לתקנות החברות בנושא מערכת הצבעה אלקטרונית

ביום 31 באוקטובר 2013, פורסם חוק ניירות ערך (תיקון מס' 53), התשע"ד-2013 (לקישור, לחץ כאן). החוק נועד לקבוע הסדר, שמטרתו עידוד, בין היתר, של בעלי מניות בחברות ציבוריות לממש את זכויות ההצבעה שלהם באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית ("המערכת") שתקים רשות ניירות ערך ("הרשות"), ואשר דרכה יוכלו, ככל שיחפצו בכך, להצביע באופן אלקטרוני באסיפות השונות.

ביום 14 במאי 2014, אישרה ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת ("הועדה") תיקונים לתקנות החברות (כמפורט להלן) ("התיקונים"), המחילים, הלכה למעשה, את ההסדר החוקי לקיום הצבעה ממוחשבת, באמצעות האינטרנט, באסיפות כלליות של חברות ציבוריות.

התקנות שתוקנו במסגרת התיקונים הינן:
  • תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000
  • תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005
  • תקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000
  • צו החברות (תיקון התוספת הראשונה לחוק), התשע"ד-2014
לפי ההודעה לעיתונות שפורסמה באתר הועדה, ההצבעה האלקטרונית תפעל באופן הבא: חברי הבורסה שבאמצעותם מחזיקים בעלי המניות את מניות החברה, יעבירו למערכת את רשימת בעלי המניות הזכאים להצביע במערכת; המערכת תשלח אישור לחברי הבורסה עם קוד אישי לכל בעל מניה, וחבר הבורסה יעביר את הקוד האישי לבעלי המניות. בעלי המניות יוכלו להצביע במערכת עם הקוד האישי המזהה עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה (או עד מועד מוקדם יותר שייקבע על ידי הרשות, כמפורט בתיקונים).

התיקונים מתייחסים, בין היתר, לנושאים הבאים: הפרטים שיש לכלול בהודעה על זימון האסיפה ("ההודעה") ביחס לזכותו של בעל מניה להצביע באמצעות המערכת וביחס להוספת נושאים לסדר יומה של האסיפה; פרק הזמן המירבי שבין מועד אישור הדירקטוריון (ככל שנדרש) לנושא שעל סדר יומה של האסיפה לבין מועד פרסום ההודעה; המועד להגשת בקשה של בעל מניה, לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות), לכלול נושא בסדר היום של האסיפה, פרסום הודעה על סדר יום מעודכן (בעקבות הוספת נושא כאמור) והמצאת נוסח מתוקן של כתב הצבעה, ומתן אפשרות לחברה לפרסם הודעה מקדימה על כוונה לכנס אסיפה כללית, אשר תכלול את הנושאים הצפויים לעמוד על סדר היום, ואשר יצוין בה, בין היתר, כי החברה תהיה רשאית שלא לבחון הצעות של בעלי מניות לפי סעיף 66(ב) להוספת נושאים לסדר היום שיתקבלו יותר מ- 14 ימים לאחר פרסום ההודעה המקדימה; פרטים ומסמכים שיש לכלול ולצרף לבקשה לכלול בסדר היום הצעת מועמד לכהונה כדירקטור; הסדרת זכותו של בעל מניה לפי סעיף 177(1) לחוק החברות (מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים) להצביע בכל אסיפה כללית באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת; הפרטים שיש לכלול בכתב ההצבעהחובות חברי הבורסה ביחס להצבעה באמצעות המערכת; הוכחת בעלות באמצעות המערכת; המועד להמצאת כתב ההצבעה לחברה; מועדים להמצאת הודעות עמדה; נוסח הצהרת הממונה לספירת קולותיהם של בעלי המניות; ועוד.

במסגרת התיקונים נכללה, בין היתר, הוראה לפיה הודעה על אסיפה שנתית של חברה ציבורית שאינה מדווחת לפי תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970 (חברה דואלית וחברה שהתאגדה בישראל אך ניירות הערך שלה נסחרים בחו"ל), תכלול תיאור מלא ועל בסיס אישי של תנאי הכהונה וההעסקה, לפי רכיביהם השונים, שקיבלו בפועל חמשת מקבלי התגמול הגבוה ביותר מבין נושאי המשרה בחברה, בשנה לגביה נערכו הדוחות הכספיים השנתיים הנדונים באסיפה.

מועד התחילה של התיקונים הנוגעים להצבעה באמצעות המערכת הינו ביום תחילתו של חוק ניירות ערך (תיקון מס' 53), התשע"ד-2013 (אשר נקבע ליום תחילתן של תקנות מכוחו).

האמור לעיל מהווה סקירה תמציתית ולא ממצה של התיקונים, ולפיכך אינו מהווה תחליף לקריאת הנוסח המלא שלהם.

ביום 2.6.2014 פורסמו התיקונים ברשומות. לקישור לחץ כאן.

נהנית מהפוסט? הירשם לבלוג וקבל עדכונים על תכנים חדשים ישירות למייל! 

כל המידע הנכלל באתר ובניוזלטר זה הינו בבחינת מידע כללי בלבד, אינו מיועד לענות על הצרכים הייחודיים של כל יחיד או ישות, ואינו בגדר חוות דעת מכל סוג שהוא או המלצה או ייעוץ משפטי או ייעוץ אחר. בנוסף, המידע האמור מהווה סקירה תמציתית ולא מלאה של העדכון הרלוונטי, ואינו מתייחס לכל הנושאים וההיבטים הנדונים בו, ולפיכך אינו מהווה תחליף לקריאת הנוסח המלא שלו ולבחינת מכלול ההשלכות הנגזרות מכוחו. אין ודאות בדבר עדכניות המידע ביום בו הוא מתקבל או כי המידע ימשיך להיות עדכני ונכון גם בעתיד. מנהלי האתר ו/או המחברים אינם נושאים באחריות כלשהי בכל הקשור לפרסום דלעיל. על הקורא/ת לקבל ייעוץ מקצועי ספציפי לפני נקיטת כל פעולה משפטית או אחרת המסתמכת על הפרסומים באתר או בניוזלטר. כל המסתמך על האמור לעיל, מבלי לקבל חוות דעת משפטית על בסיס כל העובדות הרלוונטיות, עושה זאת על אחריותו בלבד.

אין תגובות: