יום חמישי, 24 באפריל 2014

שימוש במידע פנים ברשלנות והגנת "נמל מבטחים"

ביום 13 באפריל 2014, פרסמה רשות ניירות ערך ("הרשות") נוסח סופי של עמדת סגל בנושא הגנת "נמל מבטחים" מפני שימוש במידע פנים, בעת ביצוע עסקאות בניירות ערך של תאגיד על ידי נושאי משרה בכירה (כהגדרת מונח זה בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, "חוק ניירות ערך"), עובדים ובעלי מניות עיקריים (כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך) בתאגיד.

תכלית האיסור מפני שימוש במידע פנים
תכליתו של איסור השימוש במידע פנים היא למנוע מ"איש פנים", אשר מתוקף תפקידו ומעמדו בחברה מחזיק מידע על הנעשה בחברה, יתרון בלתי הוגן ביחס לשאר המשקיעים אליהם לא מועבר המידע, ואין ביכולתם לקבלו בטרם יפורסם בציבור.

הרקע
הצורך בהגנת "נמל מבטחים" גבר בתקופה האחרונה, לאחר חקיקתו של חוק האכיפה המנהלית. עם הוספתו של נדבך האכיפה המנהלית לחוק ניירות ערך, שונה הרכיב הנסיבתי של ההפרה המנהלית, כך שעשיית שימוש במידע פנים משמעה עשיית עסקה על ידי איש הפנים, כאשר מידע פנים נמצא בידו או בידי החברה. משמע, גם אם איש הפנים אינו מחזיק במידע, אך המידע מצוי בחברה, הוא יכנס לגדר ההפרה. במישור היסוד הנפשי, נקבע סטנדרט אחריות של רשלנות, כאשר ההפרה המנהלית חלה אף על מצבים בהם היה על איש הפנים לדעת כי מידע פנים מצוי בידו או בידי החברה.

הפתרון המוצע
הגנת נמל מבטחים נועדה לנושאי משרה בכירה, עובדים ובעלי מניות עיקריים בתאגיד (כל אחד מהם, "המבצע") הרוצים לבצע עסקאות בניירות הערך של התאגיד תוך צמצום החשש כי יפרו את הוראות החוק לענין איסור השימוש במידע פנים. 

לשם צמצום החשש מפני שימוש במידע פנים, מבוססת ההגנה על העקרונות הבאים (הפירוט להלן הינו תמצית חלקית של העקרונות. העקרונות ותנאי ההגנה מפורטים בהרחבה בנוסח המלא של עמדת הסגל):
  1. אימוץ תוכנית פרטנית בכתב לביצוע עסקאות בניירות ערך של התאגיד, המציינת במפורש כמות, מחיר ותאריך לביצוע העסקה בניירות הערך או הכוללת נוסחה לקביעתם, הכל כמפורט בעמדת הסגל - תנאי זה נועד לקבע את ביצוע העסקאות בניירות ערך על ידי נושאי משרה בכירה, עובדים ובעלי מניות עיקריים בתאגיד, ולהקטין את יכולתם להשפיע על מהלך העסקאות, בהסתמך על מידע פנים שיגיע לידיהם, במסגרת ביצוע התוכנית. אם אומצה תוכנית על ידי מבצע שהוא גורם בגינו חייב התאגיד בדיווח על פי דין (נושא משרה, בעל ענין וכדומה), יחולו על פי הוראות הדין חובת הודעה של המבצע לתאגיד וחובת דיווח של התאגיד לציבור בדבר אימוץ התוכנית (כמפורט בעמדה).
  2. אי הדירות התוכנית - על מנת למנוע מהמבצע אפשרות לשנות את הוראות התוכנית (על מנת להגדיל את הרווח או להקטין את עלויות התוכנית בהתאם למאפייני מידע פנים שיגיע לידיו במהלך ביצוע התוכנית), נקבעה הוראה לפיה התכנית תהיה בלתי הדירה, באופן כזה שלא תתיר למבצע לבטל או לתקן את התכנית, לעוצרה או להשפיע לאחר אימוץ התוכנית באשר לאופן, עיתוי ועצם ביצוע העסקאות. עסקה בניירות ערך של התאגיד לא תחשב ככזו שנעשתה בהתאם לתוכנית, אם המבצע שינה פרט כלשהו בתוכנית, או לא קיים את הוראות התוכנית, או ביצע עסקאות שמטרתן או תוצאתן המסתברת הינה הקטנת החשיפה של המבצע בקשר עם התכנית.
  3. מועד אימוץ התוכנית ומועד תחילת ביצועה - נדרש כי במועד אימוץ התוכנית לא יהיה בידי המבצע מידע פנים. בנוסף, נקבעה תקופת "צינון" של 3 חודשים בין מועד אימוץ התוכנית למועד תחילת ביצועה, במהלכה פרסם התאגיד דוח רבעוני או דוח תקופתי, וזאת על מנת לצמצם את החשש כי התוכנית תאומץ במועד בו יש מידע פנים בידי המבצע או החברה.
  4. הפקדת התוכנית וביצועה על ידי נאמן - המבצע ימנה חבר בורסה בלתי תלוי או מנהל תיקים בלתי תלוי  או חברה לנאמנות שבנק או חבר בורסה הוא החברה האם שלה או החברה האחות שלה ("הנאמן") לצורך ביצוע התוכנית עבורו. תאגיד רשאי למנות נאמן לצורך ביצוע תוכניות עבור עובדים, נושאי משרה בכירה ובעלי מניות עיקריים בתאגיד. 
על מנת לחסות תחת הגנת נמל המבטחים, נדרשת עמידה בכל התנאים במצטבר, החל ממועד אימוץ התוכנית ועד תום ביצועה. עמידה בתנאי נמל המבטחים מעניקה למבצע הגנה מפני עבירות והפרות כמפורט בעמדת הסגל, אף כאשר במועד אימוץ התוכנית היה מצוי מידע פנים בידי החברה. תוכנית נמל המבטחים אינה מעניקה הגנה כאשר היה מידע פנים בידי המבצע עצמו במועד אימוץ התוכנית. לגבי חברות רישום כפול, עסקאות המבוצעות בארה"ב בניירות ערך של חברות אלו, אינן כפופות לתנאי נמל מבטחים זה אלא לכללים החלים על פי דיני ניירות ערך בארה"ב

נמל המבטחים לא יחול, אם נעשה בו שימוש לרעה לשם עקיפת הוראותיו או הוראות כל דין. 

בנוסף, אם תאגיד לא דיווח על פי התנאים ובמועדים הנדרשים בחוק ("תקופת אי הדיווח"), ובמהלך תקופת אי הדיווח בוצעה עסקה על ידי מבצע, לא יחסה המבצע תחת הגנת נמל המבטחים, אם נמצא כי היה מעורב או קשור באי הדיווח או באיחור בדיווח האמורים.

האמור לעיל מהווה סקירה תמציתית ולא ממצה של עמדת הסגל, ולפיכך אינו מהווה תחליף לקריאת הנוסח המלא שלה. לקישור לנוסח המלא של עמדת הסגל, כפי שפורסמה באתר הרשות, לחץ כאן.

נהנית מהפוסט? הירשם לבלוג וקבל עדכונים על תכנים חדשים ישירות למייל! 
כל המידע הנכלל באתר ובניוזלטר זה הינו בבחינת מידע כללי בלבד, אינו מיועד לענות על הצרכים הייחודיים של כל יחיד או ישות, ואינו בגדר חוות דעת מכל סוג שהוא או המלצה או ייעוץ משפטי או ייעוץ אחר. בנוסף, המידע האמור מהווה סקירה תמציתית ולא מלאה של העדכון הרלוונטי, ואינו מתייחס לכל הנושאים וההיבטים הנדונים בו, ולפיכך אינו מהווה תחליף לקריאת הנוסח המלא שלו ולבחינת מכלול ההשלכות הנגזרות מכוחו. אין ודאות בדבר עדכניות המידע ביום בו הוא מתקבל או כי המידע ימשיך להיות עדכני ונכון גם בעתיד. מנהלי האתר ו/או המחברים אינם נושאים באחריות כלשהי בכל הקשור לפרסום דלעיל. על הקורא/ת לקבל ייעוץ מקצועי ספציפי לפני נקיטת כל פעולה משפטית או אחרת המסתמכת על הפרסומים באתר או בניוזלטר. כל המסתמך על האמור לעיל, מבלי לקבל חוות דעת משפטית על בסיס כל העובדות הרלוונטיות, עושה זאת על אחריותו בלבד.

אין תגובות: