יום שני, 10 בפברואר 2014

פורסמו אמות מידה מפורטות לניתוב אירועים בין הליך עיצום כספי להליך אכיפה מנהלית

רשות ניירות ערך ("הרשות") פרסמה אמות מידה מפורטות לניתוב אירועים המהווים הפרה לכאורה, בין היתר, של הוראות חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"), בין הליך עיצום כספי להליך אכיפה מנהלית ("מסמך אמות המידה").

ההפרות בגינן ניתן להטיל עיצום כספי מפורטות, בין היתר, בתוספת החמישית לחוק ניירות ערך, וההפרות בגינן ניתן לפתוח בהליך אכיפה מנהלית מפורטות, בין היתר, בתוספת השביעית לחוק. בהתייחס לחלק מההפרות ישנן הוראות דומות ומקבילות, הן בתוספת לעניין העיצום הכספי והן בתוספת לעניין הליך האכיפה המנהלית. זאת, משום שלעתים מדובר במעשה או במחדל דומים, ואולם הנסיבות הסובבות את ההפרה עשויות להצביע על קולתה היחסית - ובמקרים אלה תנותב להליך העיצום הכספי, או לחילופין על חומרתה היחסית - ובמקרים אלה תנותב להליך האכיפה המנהלית. לפיכך, מתחייבת בחינת השאלה מהו ההליך המתאים בנסיבותיו של כל אירוע הפרה.

להחלטה בדבר ניתוב אירוע להליך עיצום כספי או להליך אכיפה מנהלית השלכות רבות, כגון: זכויותיו הדיוניות של המפר, חומרת אמצעי האכיפה, מידת עצמאות ההליך, מורכבות ההליך ומשך ההליך.

על פי מסמך אמות המידה, הרשות תפעיל את שיקול דעתה לצורך קבלת החלטות באשר לניתוב הפרות בין הליך העיצום הכספי להליך האכיפה המנהלית, בהתאם לשלבים המפורטים במסמך האמור, שהינם בתמצית אלו (לתיאור מפורט של השלבים, הנסיבות והשיקולים הנזכרים בתמצית להלן, יש לעיין בנוסח המלא של אמות המידה):

שלב א - בחינת הוראות הסעיפים בתוספות לחוק בהתייחס להפרה הרלוונטית. תיערך בחינה ראשונית בדבר בירור ההפרה ונסיבותיה ובחינת התאמתן לסעיף הרלוונטי בתוספות לחוק. ככל שיש חפיפה בהוראות סעיפי ההפרה בתוספות, תיערך בחינה של נסיבות ושיקולים רלוונטיים נוספים.

שלב ב - בחירה בין המסלולים - פירוט נסיבות ושיקולים רלוונטיים לבחינה:

 • פשטות או מורכבות הראיות העובדתיות, טיבן, עוצמתן, ונסיבות האירוע בכללותן;
 • קולתו או חומרתו של המעשה או המחדל; 
 • קיומו של יסוד נפשי של המעורבים בהפרה והיתכנות הוכחתו;
 • שיקולי מדיניות אכיפה כלליים של הרשות:
  • סדרי עדיפויות של הרשות
  • משך הזמן שחלף והשלכותיו
  • מדיניות אכיפה בעבר ובהווה ושוויוניות באכיפה
  • נסיבות מקלות של המפר. 
לקישור לנוסח המלא של אמות המידה, כפי שפורסמו באתר הרשות, לחץ כאן.

נהנית מהפוסט? הירשם לבלוג וקבל עדכונים על תכנים חדשים ישירות למייל! 
כל המידע הנכלל באתר ובניוזלטר זה הינו בבחינת מידע כללי בלבד, אינו מיועד לענות על הצרכים הייחודיים של כל יחיד או ישות, ואינו בגדר חוות דעת מכל סוג שהוא או המלצה או ייעוץ משפטי או ייעוץ אחר. בנוסף, המידע האמור מהווה סקירה תמציתית ולא ממצה של העדכון הרלוונטי, ואינו מתייחס לכל הנושאים וההיבטים הנדונים בו, ולפיכך אינו מהווה תחליף לקריאת הנוסח המלא שלו ולבחינת מכלול ההשלכות הנגזרות מכוחו. אין ודאות בדבר עדכניות המידע ביום בו הוא מתקבל או כי המידע ימשיך להיות עדכני ונכון גם בעתיד. מנהלי האתר ו/או המחברים אינם נושאים באחריות כלשהי בכל הקשור לפרסום דלעיל. על הקורא/ת לקבל ייעוץ מקצועי ספציפי לפני נקיטת כל פעולה משפטית או אחרת המסתמכת על הפרסומים באתר או בניוזלטר. כל המסתמך על האמור לעיל, מבלי לקבל חוות דעת על בסיס כל העובדות הרלוונטיות, עושה זאת על אחריותו בלבד.

אין תגובות: