יום שני, 10 בפברואר 2014

הצעה לתיקון שיצמצם מספר הישיבות בגינן משולם גמול בחברה ממשלתית

ביום 3 בפברואר 2014, פרסמה רשות החברות הממשלתיות ("הרשות") חוזר, בו הודיעה כי היא מתעתדת להביא בפני שר האוצר (ולאחר מכן, ובכפוף לאישורו, בפני ועדת הכספים) הצעה לתיקון תקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור מקרב הציבור בחברות ממשלתיות), התשנ"ד-1994 ("תקנות הגמול"), באופן שיצמצם את מספר ישיבות הדירקטוריון וועדותיו בגינן משולם גמול.

תקנות הגמול קובעות, בין היתר, כי דירקטור (כהגדרתו בתקנות הנ"ל) בחברה ממשלתית יהיה זכאי לגמול בעד כהונתו בדירקטוריון, אשר ישולם לו לפי מספר ישיבות הדירקטוריון וועדותיו בהן ישתתף, בסכומים הקבועים בתקנות, בהתאם לסיווג החברה, ובכפוף למספר הישיבות המירבי לשנה שנקבע בתקנות הגמול.

לפי החוזר, במסגרת התיקון האמור מוצע כי התוספת הראשונה לתקנות הגמול (שעניינה גמול השתתפות בישיבה לדירקטור שאינו יו"ר הדירקטוריון) תתוקן כך שמספר הישיבות המירבי לשנה לחברות המסווגות בסיווג 10-10(1) ירד מ- 60 ל- 48, ולחברות בסיווג 8-9 ירד מ- 45 ל- 36; לא ישולם גמול לדירקטור (שאינו יו"ר הדירקטוריון) בגין השתתפותו ביותר משתי ועדות דירקטוריון; לא יכהנו יותר מארבעה חברים בכל אחת מוועדות הדירקטוריון; מנהל הרשות יוסמך לאשר תשלום גמול נוסף על הקבוע בתקנות, בגין השתתפות בישיבות שהתקיימו בשל החלטת הפרטה, שינוי מבני, או, בהתאם לשיקול דעת מנהל הרשות ועל סמך נימוקים שיפורטו, בגין פעילות חריגה.

כאמור בחוזר, השינוי המוצע הינו חלק מתפיסה כוללת של ממשל תאגידי, שבבסיסה הפרדה בין האורגנים השונים בחברה, והוא נועד על מנת לייעל את עבודת הדירקטוריון ולהפחית עלויות לחברות. עם זאת, החוזר מבהיר כי אין בו כדי לפגוע בשיקול דעת החברה בדבר הצורך בקיום ישיבות דירקטוריון וועדותיו כנדרש לניהול עסקי החברה.

בחוזר צוין כי על דירקטוריון חברה ממשלתית להעלות החוזר על סדר יומו ולהעביר לרשות התייחסות הכוללת תכנית לייעול עבודת הדירקטוריון וועדותיו בהתאם להוראות החוזר, לא יאוחר מחודש ממועד פרסומו.

לקישור לנוסח המלא של החוזר, לחץ כאן.

נהנית מהפוסט? הירשם לבלוג וקבל עדכונים על תכנים חדשים ישירות למייל! 
כל המידע הנכלל באתר ובניוזלטר זה הינו בבחינת מידע כללי בלבד, אינו מיועד לענות על הצרכים הייחודיים של כל יחיד או ישות, ואינו בגדר חוות דעת מכל סוג שהוא או המלצה או ייעוץ משפטי או ייעוץ אחר. בנוסף, המידע האמור מהווה סקירה תמציתית ולא מלאה של העדכון הרלוונטי, ואינו מתייחס לכל הנושאים וההיבטים הנדונים בו, ולפיכך אינו מהווה תחליף לקריאת הנוסח המלא שלו ולבחינת מכלול ההשלכות הנגזרות מכוחו. אין ודאות בדבר עדכניות המידע ביום בו הוא מתקבל או כי המידע ימשיך להיות עדכני ונכון גם בעתיד. מנהלי האתר ו/או המחברים אינם נושאים באחריות כלשהי בכל הקשור לפרסום דלעיל. על הקורא/ת לקבל ייעוץ מקצועי ספציפי לפני נקיטת כל פעולה משפטית או אחרת המסתמכת על הפרסומים באתר או בניוזלטר. כל המסתמך על האמור לעיל, מבלי לקבל חוות דעת משפטית על בסיס כל העובדות הרלוונטיות, עושה זאת על אחריותו בלבד.

אין תגובות: