יום שני, 17 בפברואר 2014

שימוש במידע פנים ברשלנות

ביום 3 בפברואר 2014, פורסמה החלטת מותב ועדת האכיפה המנהלית ("מותב הועדה") בהליך מנהלי נגד איתן בר זאב ("המשיב"), בגין ביצוע הפרה מנהלית של שימוש במידע פנים ברשלנות ("ההחלטה").

תמצית עיקרי חלק מהעובדות הרלוונטיות המפורטות בהחלטה
המשיב מכהן כמנכ"ל ודירקטור בחברה הציבורית ביג מרכזי קניות בע"מ ("החברה"). המשיב רכש את מניות החברה במועדים שונים כעשרה ימים לפני פרסום הדוח הכספי של החברה לרבעון השני של שנת 2011, בעת שנתוני הדוח ותוצאותיו היו ידועים לו. מקריאת הדוח, עולה כי חל גידול משמעותי בחלק מסעיפי הרווח של החברה, לעומת הדוח הכספי של הרבעון שקדם לו. הגידול נבע משערוך נכסי הנדל"ן של החברה ולא מפעילותה השוטפת.

מותב הועדה קבע כי המשיב, המהווה איש פנים בחברה, עשה שימוש במידע פנים שהיה בידו, כשהיה עליו לדעת שהמידע שהיה בידו הינו מידע פנים

תמצית עיקרי ההחלטה

האם בטרם פרסומם לציבור, מהווים הדוחות הכספיים מטבעם (היינו - ללא קשר לתוכנם) מידע פנים?
מותב הועדה קבע כי דוחות כספיים מעצם טבעם הינם "מידע פנים", ועל כן עשיית עסקה בנייר ערך של חברה בשעה שנתוני הדוחות הכספיים שטרם התפרסמו לציבור מצויים בידי העושה, היא עשיית עסקה במידע פנים. המבחן להיותם של דוחות כספיים "מידע מהותי" אינו אם בדוח ספציפי של חברה ספציפית יש משום "הפתעה" או "חידוש", אלא עצם פרסומם של הדוחות הכספיים הרשמיים מהווה את החידוש. דוחות כספיים הם מידע מהותי, גם מקום שבו לא חל שינוי כלשהו במחיר ניירות הערך של החברה בעקבות פרסומם.

האם מידע על רווחי שערוך של נכסי נדל"ן מהווה מידע פנים?
משהגיע מותב הועדה למסקנה כי כל דוח כספי באשר הוא הינו בגדר "מידע פנים", התייתר הדיון בשאלה האם רווחי שערוך של נכסי נדל"ן מהווים כשלעצמם מידע פנים. למרות זאת, דן מותב הועדה גם בשאלה זו. מותב הועדה קבע, בין היתר, כי מאחר שחישוב השערוך כולל מרכיב סובייקטיבי הנקבע על ידי הנהלת החברה, אין לראות ברווחי השערוך מידע הידוע לציבור (אף אם חישוב השערוך מבוסס על נתונים גלויים לציבור).

האם המשיב התרשל, שכן "היה עליו לדעת כי מצוי בידו מידע פנים"?
"איש פנים" סביר חייב להיות מודע לבעייתיות הכרוכה בביצוע השקעה במניות החברה סמוך לפרסום הדוח הכספי. זאת, קל וחומר בנסיבות בהן היועצת המשפטית החיצונית של החברה הבהירה בכתב, לפני ביצוע הרכישה, כי רכישת מניות החברה על ידי איש פנים סמוך לפני פרסום הדוחות הכספיים עלולה לגרור טענה של שימוש במידע פנים.
על המשיב להוכיח כי נקט באמצעי זהירות סבירים כדי למנוע את ההפרה. לדעת מותב הועדה, האמצעים עליהם הצביע המשיב לא היו מספקים וסבירים. העובדה שהמשיב חשד כי בידיו מידע פנים, אך נמנע מלברר חשד זה באופן מעמיק ורציני, על ידי התייעצות נוספת עם היועצת המשפטית החיצונית או בדרך של קבלת חוות דעת משפטית כתובה ומנומקת בעניין, אלא הסתפק בהתייעצות לא פורמלית וחפוזה עם עובדי החברה, הכפופים לו, מצביעה על התרשלות מצדו.

מותב הועדה השית על המשיב עיצום כספי. במסגרת הדיון בגובה העיצום, נקבע, בין היתר, כי המשיב פעל בתום לב, ולא ביצע את הרכישות כדי לנצל את מידע הפנים שהחזיק בידיו באותה עת, אלא במטרה למקסם את רווחיו מיישום הסכם ההעסקה שלו.

האמור לעיל מהווה סקירה תמציתית ולא ממצה של עיקרי ההחלטה, ולפיכך אינו מהווה תחליף לקריאת נוסחה המלא.

לקישור לנוסח המלא של ההחלטה, כפי שפורסם באתר רשות ניירות ערך ("הרשות"), לחץ כאן.

ביום 23 ביוני 2014 פרסמה הרשות עמדת סגל בנושא מעמדם של דוחות כספיים בסמוך לפרסומם, כמידע פנים. לקישור לעמדת הסגל האמורה, לחץ כאן.

נהנית מהפוסט? הירשם לבלוג וקבל עדכונים על תכנים חדשים ישירות למייל! 

כל המידע הנכלל באתר ובניוזלטר זה הינו בבחינת מידע כללי בלבד, אינו מיועד לענות על הצרכים הייחודיים של כל יחיד או ישות, ואינו בגדר חוות דעת מכל סוג שהוא או המלצה או ייעוץ משפטי או ייעוץ אחר. בנוסף, המידע האמור מהווה סקירה תמציתית ולא ממצה של העדכון הרלוונטי, ואינו מתייחס לכל הנושאים וההיבטים הנדונים בו, ולפיכך אינו מהווה תחליף לקריאת הנוסח המלא שלו ולבחינת מכלול ההשלכות הנגזרות מכוחו. אין ודאות בדבר עדכניות המידע ביום בו הוא מתקבל או כי המידע ימשיך להיות עדכני ונכון גם בעתיד. מנהלי האתר ו/או המחברים אינם נושאים באחריות כלשהי בכל הקשור לפרסום דלעיל. על הקורא/ת לקבל ייעוץ מקצועי ספציפי לפני נקיטת כל פעולה משפטית או אחרת המסתמכת על הפרסומים באתר או בניוזלטר. כל המסתמך על האמור לעיל, מבלי לקבל חוות דעת על בסיס כל העובדות הרלוונטיות, עושה זאת על אחריותו בלבד.

אין תגובות: