יום שני, 17 בפברואר 2014

היקף הגילוי הנדרש בדוח הדירקטוריון בהתאם לתקנה 10(ב)(4) לאחר כניסתו לתוקף של תיקון 20 לחוק החברות

ביום 11 בפברואר 2014, פרסמה רשות ניירות ערך ("הרשות") הבהרה ביחס ליישום תקנה 10(ב)(4) לתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970 ("התקנות") בדוח הדירקטוריון לשנת 2013.

תקנה 10(ב)(4) לתקנות
התקנה הנ"ל קובעת כי במסגרת דוח הדירקטוריון, יוסבר הקשר בין התגמולים שניתנו לפי תקנה 21 לתקנות (תגמולים לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה), לבין תרומת מקבל התגמולים לחברה, ויצוין אם התמורה הוגנת וסבירה.

תיקון 20 לחוק החברות, התשנ"ט - 1999 ("חוק החברות")
התיקון הנ"ל קובע, בין היתר, את החובה החלה על חברה ציבורית או חברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, להקים ועדת תגמול ולאמץ מדיניות לעניין תנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה בחברה ("מדיניות תגמול"), לאחר שהחברה קיימה דיונים בוועדת התגמול ובדירקטוריון בדבר מבנה התמריצים הראוי בחברה, סבירותו, התאמתו לאופי החברה ולמטרותיה. בנוסף, בעקבות התיקון הנ"ל, מדיניות התגמול דווחה במסגרת זימון אסיפת בעלי המניות לאישורה, לרבות פירוט הרכיבים הקיימים בה ונימוקי הדירקטוריון לאימוצה והתאמתה לחברה.

היקף הגילוי הנדרש בהתאם לתקנה 10(ב)(4) לגבי נושאי משרה שגילוי לגביהם ניתן במסגרת תקנה 21 לתקנות
על פי ההבהרה, מסקנת סגל הרשות הינה כי מקום בו בחן הדירקטוריון ומצא כי גמול נושא משרה המפורט מכוח תקנה 21 לתקנות תואם את מדיניות התגמול בחברה, הרשות לא תתערב היכן שהחברה תבחר להסתפק בציון עובדה זו במסגרת בחינת הדירקטוריון את גמול נושאי המשרה בהתאם לתקנה 10(ב)(4) לתקנות; מקום בו נמצא כי גמול נושא משרה אינו תואם את מדיניות התגמול, יש להבהיר באילו היבטים גמולו אינו עולה בקנה אחד עם המדיניות, וכן ליישם את עמדת סגל הרשות 101-13 בדבר איכות הגילוי הנדרש לפי תקנה 10(ב)(4) (לקישור לעמדת הסגל, לחץ כאן), בשינויים המחויבים. 

בהבהרה הודגש כי היא אינה תקפה ביחס לחברה אשר במועד אישור הדוחות הכספיים טרם אימצה מדיניות תגמול כדין. 

לקישור לנוסח המלא של ההבהרה, לחץ כאן.

נהנית מהפוסט? הירשם לבלוג וקבל עדכונים על תכנים חדשים ישירות למייל! 
כל המידע הנכלל באתר ובניוזלטר זה הינו בבחינת מידע כללי בלבד, אינו מיועד לענות על הצרכים הייחודיים של כל יחיד או ישות, ואינו בגדר חוות דעת מכל סוג שהוא או המלצה או ייעוץ משפטי או ייעוץ אחר. בנוסף, המידע האמור מהווה סקירה תמציתית ולא ממצה של העדכון הרלוונטי, ואינו מתייחס לכל הנושאים וההיבטים הנדונים בו, ולפיכך אינו מהווה תחליף לקריאת הנוסח המלא שלו ולבחינת מכלול ההשלכות הנגזרות מכוחו. אין ודאות בדבר עדכניות המידע ביום בו הוא מתקבל או כי המידע ימשיך להיות עדכני ונכון גם בעתיד. מנהלי האתר ו/או המחברים אינם נושאים באחריות כלשהי בכל הקשור לפרסום דלעיל. על הקורא/ת לקבל ייעוץ מקצועי ספציפי לפני נקיטת כל פעולה משפטית או אחרת המסתמכת על הפרסומים באתר או בניוזלטר. כל המסתמך על האמור לעיל, מבלי לקבל חוות דעת על בסיס כל העובדות הרלוונטיות, עושה זאת על אחריותו בלבד.

אין תגובות: