יום שני, 17 במרץ 2014

גילוי וצירוף הערכות שווי

ביום 13 במרס 2014, פורסמה עמדת סגל רשות ניירות ערך ("הרשות") (עמדה משפטית מספר 105-23) בנושא פרמטרים לבחינת מהותיות הערכות שווי.

תקנה 8ב לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970, כוללת הוראות בנוגע לדרישת הגילוי ו/או הצירוף של הערכות שווי מהותיות ומהותיות מאד לדוחות התקופתיים.

על פי עמדת הסגל האמורה, ממקרים שעלו לדיון בפני סגל הרשות, עולה כי פרשנות המונחים "הערכת שווי מהותית" ו"הערכת שווי מהותית מאד" אינה אחידה, וכי תאגידים יישמו מבחנים וספים כמותיים שונים לבחינת מהותיותן של הערכות שווי; בכדי ליצור אחידות דיווחית וודאות בפני התאגידים המדווחים, מפרסם סגל הרשות עמדת סגל שעניינה הפרמטרים הכמותיים המנחים את סגל הרשות בבחינת מהותיות הערכות שווי. 

עמדת הסגל דנה, בין היתר, בפרמטרים הכמותיים לסיווגה של הערכת שווי כ"מהותית" וכ- "מהותית מאד"; בבחינה איכותית; ביישום המבחן הכמותי ביחס לצירוף הערכת שווי מהותית מאד לדוחות הרבעוניים; בגילוי אודות אי צירוף מטעמים איכותיים; ובהגדרת הערכת שווי מהותית מאוד בתאגיד קטן.

האמור לעיל מהווה סקירה תמציתית ולא ממצה של עמדת הסגל, ולפיכך אינו מהווה תחליף לקריאת נוסחה המלא.

לקישור לנוסח המלא של עמדת הסגל, כפי שפורסם באתר רשות ניירות ערך, לחץ כאן. לקישור לנוסח המעודכן של מסמך השאלות ותשובות, לחץ כאן.

נהנית מהפוסט? הירשם לבלוג וקבל עדכונים על תכנים חדשים ישירות למייל! 
כל המידע הנכלל באתר ובניוזלטר זה הינו בבחינת מידע כללי בלבד, אינו מיועד לענות על הצרכים הייחודיים של כל יחיד או ישות, ואינו בגדר חוות דעת מכל סוג שהוא או המלצה או ייעוץ משפטי או ייעוץ אחר. בנוסף, המידע האמור מהווה סקירה תמציתית ולא ממצה של העדכון הרלוונטי, ואינו מתייחס לכל הנושאים וההיבטים הנדונים בו, ולפיכך אינו מהווה תחליף לקריאת הנוסח המלא שלו ולבחינת מכלול ההשלכות הנגזרות מכוחו. אין ודאות בדבר עדכניות המידע ביום בו הוא מתקבל או כי המידע ימשיך להיות עדכני ונכון גם בעתיד. מנהלי האתר ו/או המחברים אינם נושאים באחריות כלשהי בכל הקשור לפרסום דלעיל. על הקורא/ת לקבל ייעוץ מקצועי ספציפי לפני נקיטת כל פעולה משפטית או אחרת המסתמכת על הפרסומים באתר או בניוזלטר. כל המסתמך על האמור לעיל, מבלי לקבל חוות דעת על בסיס כל העובדות הרלוונטיות, עושה זאת על אחריותו בלבד.

אין תגובות: