יום ראשון, 5 בינואר 2014

שינוי גמול דירקטור חיצוני עקב שינויים בהון העצמי של החברה

בחודש דצמבר 2013, פרסמה רשות ניירות ערך ("הרשות") עמדת סגל בבקשת הנחיה מקדמית לגבי השאלה הבאה: האם לאור שינויים שחלו, במהלך כהונתם של הדירקטורים החיצוניים, בהון העצמי של החברה, וכתוצאה מכך בסיווגה של החברה על פי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 ("תקנות הגמול"), יש לשנות את הגמול המשולם לדירקטורים החיצוניים בהתאם לשינוי בדרגת ההון העצמי של החברה, כמשתמע מתקנה 2 לתקנות הגמול, או שמא על החברה להמשיך ולשלם לדירקטורים החיצוניים את הגמול בהתאם לדרגה בה היתה החברה מסווגת בעת המינוי שלהם, כפי שמשתמע מתקנות 4(ד) ו- 5(ז) לתקנות הגמול?

תמצית העובדות הרלוונטיות המתוארות בעמדת הסגל
במועד המינוי של כל אחד מהדירקטורים החיצוניים בחברה, היתה החברה מסווגת בדרגה ד', נוכח הונה העצמי שהופיע במאזן המבוקר שלה בשנה שקדמה לשנת המינוי, בהתאם לתקנות הגמול.

טרם מינויים של הדירקטורים החיצוניים, נמסר להם כי בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה, הגמול שישולם להם בחברה הינו "הסכום הקבוע" לפי הוראות תקנות הגמול.

בעקבות משבר פיננסי אליו נקלעה החברה במהלך שנת 2012, קטן הונה העצמי של החברה באופן משמעותי, כך שכעת מסווגת החברה בדרגה א' בהתאם לתקנות הגמול.

הוראות החוק הרלוונטיות
תקנה 2 לתקנות הגמול קובעת כי הגמול השנתי וגמול ההשתתפות שדירקטור חיצוני זכאי להם מהחברה יהיו בהתאם לדרגה שבה מסווגת החברה, אלא אם כן נקבע אחרת בתקנות הגמול.

תקנה 3 לתקנות הגמול קובעת, בין היתר, כי דרגתה של חברה תהיה בכל שנת כספים לפי הונה העצמי המופיע במאזן המבוקר שלה לשנה הקודמת.

תקנות 4(ד) ו- 5(ז) לתקנות הגמול קובעות, בין היתר, כי סכום הגמול השנתי וסכום גמול ההשתתפות יובאו לידיעת המועמד לכהונת דירקטור חיצוני קודם לקבלת הסכמתו לכהן בתפקיד, ולא ישונו במשך כל תקופת כהונה של שלוש שנים.

תמצית עיקרי עמדת הסגל
סגל הרשות מסר כי לא יתערב בעמדה, לפיה החברה תשלם גמול לדירקטורים החיצוניים בהתאם לדרגה בה סווגה החברה בעת מינויים.

הרציונל בבסיס התקנות מחייב כי הגמול לדח"צ בחברה ציבורית ייקבע טרם תחילת כהונתו, מבלי שלחברה יהיה שיקול דעת להחליט אם לשנותו במהלך תקופת הכהונה.

מקום בו אושר מראש לדח"צ גמול לפי ה"סכום הקבוע", לשון התקנות סובלת שתי פרשנויות לענין גובה הגמול שישולם במהלך תקופת הכהונה: האחת - גמול משתנה מדי שנה בהתאם לדרגת החברה בשנה הקודמת, והשנייה - גמול קבוע לפי דרגת החברה במועד המינוי. הבחירה בין שתי הפרשנויות צריכה להיות מוסכמת מראש על הצדדים ולקבל גילוי מתאים במועד מינוי הדח"צ.

כברירת מחדל, בהיעדר הסכמה מפורשת מראש בין הצדדים לעניין אופן קביעת הגמול שישולם לפי "הסכום הקבוע", עמדת הסגל היא כי יש לפרש את "הסכום הקבוע" כסכום משתנה, המותאם כל שנה לפי הונה העצמי של החברה בשנה הקודמת.

יחד עם זאת, סגל הרשות מכיר באפשרות לפרש את התקנות באופן שונה, ומשכך לא יתערב גם כאשר חברות ישלמו גמול לדח"צ במשך כל תקופת כהונתו בהתאם לדרגתה של החברה במועד בו מונה הדח"צ לכהונה הנוכחית, וזאת בהתקיים התנאים הבאים:
  1. לא היתה הסכמה אחרת, אשר ניתן לה גילוי מתאים במועד מינוי הדח"צ;
  2. החברה פועלת על פי פרשנות זו ביחס לכל הדירקטורים החיצוניים שלה;
  3. פרשנות זו הינה לטובת הדירקטור החיצוני;
  4. אם במהלך התקופה ממונה בחברה דירקטור חיצוני חדש, החברה תפעל לגביו בהתאם לתקנה 8ג לתקנות הגמול, ותקבע מראש, בהתאם לתנאי התקנה, כי בתום הכהונה של הדירקטור החיצוני המכהן, הגמול של הדירקטור החיצוני החדש יתעדכן על פי דרגת ההון העצמי של החברה באותו מועד.
לקישור לנוסח המלא של עמדת הסגל, לחץ כאן.

נהנית מהפוסט? הירשם לבלוג וקבל עדכונים על תכנים חדשים ישירות למייל! 
כל המידע הנכלל באתר ובניוזלטר זה הינו בבחינת מידע כללי בלבד, אינו מיועד לענות על הצרכים הייחודיים של כל יחיד או ישות, ואינו בגדר חוות דעת מכל סוג שהוא או המלצה או ייעוץ משפטי או ייעוץ אחר. בנוסף, המידע האמור מהווה סקירה תמציתית ולא מלאה של העדכון הרלוונטי, ואינו מתייחס לכל הנושאים וההיבטים הנדונים בו, ולפיכך אינו מהווה תחליף לקריאת הנוסח המלא שלו ולבחינת מכלול ההשלכות הנגזרות מכוחו. אין ודאות בדבר עדכניות המידע ביום בו הוא מתקבל או כי המידע ימשיך להיות עדכני ונכון גם בעתיד. מנהלי האתר ו/או המחברים אינם נושאים באחריות כלשהי בכל הקשור לפרסום דלעיל. על הקורא/ת לקבל ייעוץ מקצועי ספציפי לפני נקיטת כל פעולה משפטית או אחרת המסתמכת על הפרסומים באתר או בניוזלטר. כל המסתמך על האמור לעיל, מבלי לקבל חוות דעת משפטית על בסיס כל העובדות הרלוונטיות, עושה זאת על אחריותו בלבד.

אין תגובות: