יום חמישי, 19 בדצמבר 2013

פורסם החוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות - סקירת תיקונים נבחרים

ביום 11 בדצמבר 2013, פורסם החוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, התשע"ד-2013 ("החוק"). ברשומה זו, אסקור בתמצית את עיקרי התיקונים הנובעים מהחוק, בסוגיות נבחרות. אבהיר כי מדובר בסקירה חלקית ולא ממצה של החוק (הכולל תיקונים רבים נוספים), ולפיכך אינה מהווה תחליף לקריאת הנוסח המלא של החוק.

הליך תחרותי ביחס לעסקאות בעלי שליטה שאינן חריגות
החוק מטיל על ועדת הביקורת את האחריות לקבוע, לגבי עסקה עם בעל השליטה (כהגדרתה להלן), אף אם אינה עסקה חריגה, חובה לקיים הליך תחרותי, בפיקוחה של הוועדה או מי שתקבע לעניין זה, ולפי אמות מידה שתקבע, או לקבוע כי יקוימו הליכים אחרים שתקבע ועדת הביקורת, בטרם התקשרות בעסקאות כאמור, והכול בהתאם לסוג העסקה, ורשאית היא לקבוע לעניין זה אמות מידה אחת לשנה מראש.

לענין זה, "עסקה עם בעל השליטה" - עסקה של חברה ציבורית או של חברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב, עם בעל השליטה בה או עם אדם אחר שלבעל השליטה יש בה עניין אישי, לרבות הצעה פרטית של חברה ציבורית שלבעל השליטה יש בה עניין אישי, וכן התקשרות של חברה ציבורית או של חברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב עם בעל השליטה בה או עם קרובו במישרין או בעקיפין, לרבות באמצעות חברה בשליטתו, לענין קבלת שירותים בידי החברה וכן אם הוא נושא משרה בה - באשר לתנאי כהונתו והעסקתו, ואם הוא עובד החברה ואינו נושא משרה בה - באשר להעסקתו בחברה.

אופן האישור של עסקאות בעלי שליטה שאינן זניחות
החוק מטיל תפקיד נוסף על ועדת הביקורת לקבוע את אופן האישור של עסקאות בעלי שליטה שאינן זניחות (כהגדרתן להלן), ובכלל זה לקבוע סוגי עסקאות כאמור שיהיו טעונות את אישורה של ועדת הביקורת.

לענין זה, "עסקת בעל שליטה שאינה זניחה" הינה עסקה של חברה ציבורית/חברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב עם בעל השליטה בה או עם אדם אחר שלבעל השליטה יש בה עניין אישי (כאמור ברישא לסעיפים 270(4) ו- 270(4א) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), לפי העניין), אשר ועדת הביקורת החליטה לגביה, לפי הוראות סעיף 117(1א) לחוק החברות, כי היא אינה עסקה חריגה וכן סיווגה אותה כעסקה שאינה זניחה, ורשאית ועדת הביקורת להחליט על סיווג כאמור לגבי סוג של עסקאות, לפי אמות מידה שתקבע אחת לשנה מראש.

על עסקאות בעלי עניין להיות לטובת החברה
על פי החוק, עסקאות בעלי עניין הטעונות אישורים מיוחדים, צריכות להיות לטובתה של החברה, ולא די בכך (כפי שקובע חוק החברות כיום) שלא תפגענה בטובת החברה.

הארכת כהונה של דירקטור חיצוני על ידי בעלי מניות המיעוט
במסגרת תיקון 16 לחוק החברות, נוסף סעיף 245(א1), הקובע כי חידוש כהונה של דירקטור חיצוני יכול שייעשה לפי הצעת בעל מניות, בידי רוב מקרב בעלי מניות המיעוט באסיפה הכללית. כמו כן, במסגרת תיקון 16 האמור, נוספה לחוק החברות התוספת הראשונה, הקובעת הוראות ממשל תאגידי מומלצות. פרט 7 לתוספת האמורה ("פרט 7 לתוספת הראשונה") ממליץ כי דירקטורים חיצוניים יתמנו תמיד (היינו, גם במינוי הראשוני) בידי רוב מקרב בעלי מניות המיעוט.

כדי למנוע ניצול לרעה של כוחו של המיעוט, המקבל את כוח ההכרעה הבלעדי לגבי הארכת הכהונה/המינוי, החוק קובע, בשני המקרים, כי אין למנות בדרך זו דירקטור חיצוני שהוא בעל מניה קשור או מתחרה או קרובו של בעל מניה כאמור, במועד המינוי, או דירקטור חיצוני שהוא בעל זיקה (כהגדרתה בסעיף 240(ב) לחוק החברות) לבעל מניה קשור או מתחרה, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי.

לעניין זה, "בעל מניה קשור או מתחרה" הינו בעל המניה שהציע את המינוי או בעל מניה מהותי (כהגדרתו בחוק החברות), והכול אם במועד המינוי יש לו, לבעל שליטה בו או לחברה בשליטת מי מהם, קשרים עסקיים עם החברה, או שהוא, בעל שליטה בו או חברה בשליטת מי מהם הם מתחרים של החברה.

מינוי מומחה לבחינת הסדר חוב

חוק החברות קובע כי המומחה שימונה לבחינת הסדר חוב יהיה בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ובעל ניסיון מתאים. החוק קובע כי ניתן למנות כמומחה לבחינת הסדר חוב גם מי שהינו בעל כשירות מקצועית אחרת הנדרשת לצורך מילוי תפקידיו לפי חוק החברות ובעל ניסיון מתאים.

תחילתם של התיקונים הנ"ל 30 יום מיום פרסום החוק ("יום הפרסום").

איסור על חברת שכבה שניה לשלוט בחברת שכבה אחרת

החוק אוסר על חברת שכבה שניה - חברת שכבה (חברה שהיא תאגיד מדווח, למעט חברה שאין אינטרס ציבורי לסווג אותה כחברת שכבה והיא מסוג שקבעו שר המשפטים ושר האוצר, בהתייעצות עם רשות ניירות ערך ובאישור ועדת הכספים של הכנסת), הנשלטת בידי חברת שכבה ראשונה (חברת שכבה הנשלטת בידי בעל שליטה שאינו חברת שכבה או בידי בעל שליטה שהוא חברת שכבה שאינה נשלטת בידי בעל שליטה) - לשלוט בחברת שכבה אחרת.
לענין זה, המונח "שליטה" הינו כהגדרתו בחוק החברות; לחברת שכבה המחזיקה אמצעי שליטה בחברת שכבה אחרת, ייוחסו גם החזקות באמצעי שליטה בחברת השכבה האחרת בידי מי שהוא בעל השליטה הן בחברת השכבה המחזיקה והן בחברת השכבה האחרת, והכל בהתאם לתקנות, ככל שיותקנו, מכח סעיף 23 לחוק.

סמכות לגבי חברת שכבה השולטת שליטה אסורה בחברת שכבה אחרת

בהתקיים מצב בו חברת שכבה שולטת בחברת שכבה אחרת בניגוד להוראות החוק, בית המשפט המחוזי ימנה, לפי בקשה שתוגש לו על ידי כונס הנכסים הרשמי, בעל מניה או נושא משרה בחברת השכבה הנשלטת, נאמן מטעם בית המשפט, אשר יוקנו לו אמצעי השליטה בחברת השכבה האחרת המוחזקים בניגוד להוראות החוק, לצורך מכירתם.

נאמן שמונה כאמור רשאי לבקש מבית המשפט להורות, בין השאר, כי הצבעה מכוח אמצעי השליטה שהוחזקו בניגוד להוראות החוק, שנערכה לפני מינויו, לא תובא במניין הקולות באותה הצבעה; על ביטול מינויו של דירקטור שנגרם בידי אדם שהחזיק באמצעי השליטה האמורים; על ביטול עסקה או התקשרות של חברת השכבה הנשלטת עם בעל השליטה בה או עם אדם אחר שלבעל השליטה יש בה עניין אישי, אם ביצוע העסקה או ההתקשרות טרם הושלם בידי שני הצדדים, והכל בתנאים שיקבע בית המשפט; על ביטול חלוקת דיבידנד שנערכה לפני מינוי הנאמן, אם נעשתה שלא לטובת החברה, והכל בתנאים שיקבע בית המשפט.

אם מצא בית המשפט כי מינוי נאמן כאמור אינו אפשרי או אינו מתאים בנסיבות העניין, רשאי הוא להורות כי אמצעי השליטה המוחזקים בניגוד להוראות החוק לא יקנו זכויות כלשהן, כל עוד הם מוחזקים כאמור. אם חברת שכבה שולטת בחברת שכבה אחרת בניגוד להוראות החוק, וכל עוד בית המשפט לא מינה נאמן או לא החליט כאמור, לא יקנו אמצעי השליטה בחברת השכבה האחרת המוחזקים בידיה זכויות הצבעה כלשהן באסיפה הכללית של חברת השכבה האחרת.


תחילתם של התיקונים הנזכרים לעיל, שעניינם הגבלת השליטה בחברות במבנה פירמידלי, ביום הפרסום. אולם, חברה שהיתה ביום הפרסום חברת שכבה שנייה, וכל עוד היא חברה כאמור, רשאית להמשיך לשלוט בחברת שכבה אחרת עד תום שש שנים מיום הפרסום, אם שלטה בה לפני יום הפרסום; חברת שכבה אחרת רשאית להמשיך לשלוט בחברת שכבה נוספת רק עד תום ארבע שנים מיום הפרסום, אם שלטה בה לפני יום הפרסום.


בתקופה שתחילתה שישה חודשים מיום הפרסום ("יום התחילה"), ועד תום התקופות הנזכרות בפסקה הקודמת, יחולו על חברת שכבה אחרת הוראות אלה (ולעניין זה, ראה גם הבהרה שפרסמה רשות ניירות ערך בהודעה לחברות מיום 6.4.2014):
  1. רוב חברי הדירקטוריון יהיו דירקטורים בלתי תלויים;
  2. מספר הדירקטורים החיצוניים המזערי יהיה מחצית ממספר חברי הדירקטוריון, לאחר שהופחת ממנה אחד, בעיגול כלפי מעלה, ולא פחות משניים; על מינוי הדירקטורים החיצוניים יחולו הוראות פרט 7 לתוספת הראשונה;
  3. דירקטורים חיצוניים שמינוים נדרש כאמור, ימונו בחברה ציבורית על ידי אסיפה כללית שתכונס לא יאוחר מתום שלושה חודשים מיום התחילהואולם דירקטור חיצוני שכיהן ערב יום התחילה, ימשיך לכהן עד תום תקופת כהונתו, והוא יבוא במניין הדירקטורים שמינויים נדרש כאמור בפסקה (2), ובלבד שעל מינויו לתקופה נוספת יחולו הוראות אלה;
  4. חדלה חברה להיות חברת שכבה אחרת, ימשיכו הדירקטורים החיצוניים המכהנים בה לפי האמור בפסקה (2) לכהן עד תום תקופת כהונתם.
כאמור לעיל, החוק מסדיר נושאים נוספים רבים וביניהם, שקילת שיקולי ריכוזיות כלל משקית ושיקולי תחרותיות ענפית בהקצאת זכויות; תוקפם של הסדרים שחברת שכבה עורכת לקיום הוראות החוק; הפרדה בין תאגידים ריאליים משמעותיים ובין גופים פיננסים משמעותיים, לרבות, בין היתר, הטלת מגבלות על אדם השולט בתאגיד ריאלי משמעותי, "אדם הקשור לשולט" ונושא משרה בתאגיד ריאלי משמעותי לכהן כדירקטור במבטח, בתאגיד בנקאי, במנהל קרן או בחברת ניהול תיקים המהווים גוף פיננסי משמעותי, והוראות מעבר ביחס לדירקטורים מכהנים.

לקישור לנוסח המלא של החוק, לחץ כאן.

נהנית מהפוסט? הירשם לבלוג וקבל עדכונים על תכנים חדשים ישירות למייל! 
כל המידע הנכלל באתר ובניוזלטר זה הינו בבחינת מידע כללי בלבד, אינו מיועד לענות על הצרכים הייחודיים של כל יחיד או ישות, ואינו בגדר חוות דעת מכל סוג שהוא או המלצה או ייעוץ משפטי או ייעוץ אחר. בנוסף, המידע האמור מהווה סקירה תמציתית ולא מלאה של העדכון הרלוונטי, ואינו מתייחס לכל הנושאים וההיבטים הנדונים בו, ולפיכך אינו מהווה תחליף לקריאת הנוסח המלא שלו ולבחינת מכלול ההשלכות הנגזרות מכוחו. אין ודאות בדבר עדכניות המידע ביום בו הוא מתקבל או כי המידע ימשיך להיות עדכני ונכון גם בעתיד. מנהלי האתר ו/או המחברים אינם נושאים באחריות כלשהי בכל הקשור לפרסום דלעיל. על הקורא/ת לקבל ייעוץ מקצועי ספציפי לפני נקיטת כל פעולה משפטית או אחרת המסתמכת על הפרסומים באתר או בניוזלטר. כל המסתמך על האמור לעיל, מבלי לקבל חוות דעת משפטית על בסיס כל העובדות הרלוונטיות, עושה זאת על אחריותו בלבד.

אין תגובות: