יום חמישי, 19 בדצמבר 2013

פורסם חוזר הממונה על שוק ההון בנושא ניהול סיכוני ציות בגופים מוסדיים


ביום 18 בדצמבר 2013, פרסם הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון ("הממונה על שוק ההון") חוזר בנושא ניהול סיכוני ציות בגופים מוסדיים, אשר יחול על כל הגופים המוסדיים בישראל.

החוזר מפורסם לאור כניסתו לתוקף של חוק הגברת האכיפה בשוק ההון (תיקוני חקיקה), התשע"א-2011 (לקישור לפוסט שפורסם ב"עניין חברתי" ביחס לחוק האמור, לחץ כאןוהאחריות המוגברת שהוא מטיל על גופים מוסדיים, נושאי משרה בהם ועובדיהם.

מטרת החוזר הינה לחייב גופים מוסדיים (א) למנות ממונה ציות ואכיפה פנימית ולהגדיר את תפקידיו ודרכי עבודתו, וכן (ב) לקבוע תכנית ציות ואכיפה פנימית ולנקוט אמצעים סבירים לוודא את יישומה. לחוזר מצורפת עמדת הממונה על שוק ההון בדבר קריטריונים להערכת אפקטיביות של תכנית ציות ואכיפה פנימית ומדיניות ליישומה ("מסמך הקריטריונים").

בחוזר צוין, בין היתר, כי מינוי ממונה ציות ואכיפה פנימית ויישומה של תכנית אכיפה פנימית אפקטיבית בגוף מוסדי יסייעו לצמצם את החשיפה של גוף מוסדי לסיכוני ציות, ויזקפו לזכות גוף מוסדי ומנהליו בשיקולי הממונה על שוק ההון לגבי יישום הוראות הדין על ידי גוף מוסדי. על פי מסמך הקריטריונים, תכנית אכיפה פנימית אפקטיבית תוכל להקים חזקה כי מנהל כללי של גוף מוסדי קיים את חובת הפיקוח בה הוא חב לפי הוראות הדין, לגבי הוראות בהן התוכנית מטפלת; בנוסף, עשויה תכנית אכיפה פנימית אפקטיבית להוות שיקול להפחתת סכום עיצום כספי המוטל על מפר לפי הוראות הדין.

החוזר מסדיר, בין היתר, את תפקידי ממונה ציות ואכיפה פנימית, זכותו לקבלת מידע ומסמכים, חובות דיווח המוטלות עליו, הגבלות על תפקידיו האחרים ותנאים להפסקת העסקתו. בנוסף מתייחס החוזר לחובות דירקטוריון הגוף המוסדי ביחס לאישור תכנית ציות ואכיפה פנימית ופיקוח על יישומה, ולחובת הנהלת הגוף המוסדי לבחון מעת לעת את דיותם של המשאבים העומדים לרשות מערך ציות ואכיפה פנימית.

במסמך הקריטריונים צוין, בין היתר, כי במשך 6 חודשים ממועד פרסומו, הממונה על שוק ההון ישקול להכיר בתכנית אכיפה פנימית כאפקטיבית, גם אם גיבושה טרם הושלם, ובלבד שנוכח כי הגוף המוסדי מצוי בעיצומו של תהליך יסודי לאיתור ותיקון ליקויי ציות. בנוסף, צוין, כי הממונה על שוק ההון יביא בחשבון את התקדמות הפרסום של פרקי קודקס הרגולציה, בבחינת אפקטיביות תכנית אכיפה פנימית.

להלן קישור לחוזר וקישור למסמך הקריטריונים.


נהנית מהפוסט? הירשם לבלוג וקבל עדכונים על תכנים חדשים ישירות למייל! 
כל המידע הנכלל באתר ובניוזלטר זה הינו בבחינת מידע כללי בלבד, אינו מיועד לענות על הצרכים הייחודיים של כל יחיד או ישות, ואינו בגדר חוות דעת מכל סוג שהוא או המלצה או ייעוץ משפטי או ייעוץ אחר. בנוסף, המידע האמור מהווה סקירה תמציתית ולא מלאה של העדכון הרלוונטי, ואינו מתייחס לכל הנושאים וההיבטים הנדונים בו, ולפיכך אינו מהווה תחליף לקריאת הנוסח המלא שלו ולבחינת מכלול ההשלכות הנגזרות מכוחו. אין ודאות בדבר עדכניות המידע ביום בו הוא מתקבל או כי המידע ימשיך להיות עדכני ונכון גם בעתיד. מנהלי האתר ו/או המחברים אינם נושאים באחריות כלשהי בכל הקשור לפרסום דלעיל. על הקורא/ת לקבל ייעוץ מקצועי ספציפי לפני נקיטת כל פעולה משפטית או אחרת המסתמכת על הפרסומים באתר או בניוזלטר. כל המסתמך על האמור לעיל, מבלי לקבל חוות דעת משפטית על בסיס כל העובדות הרלוונטיות, עושה זאת על אחריותו בלבד.

אין תגובות: