יום רביעי, 4 בדצמבר 2013

דיווח מקדים לדוחות כספיים

ביום 20 בנובמבר 2013 פורסמה עמדת סגל רשות ניירות ערך ("הרשות") בנושא דיווח מקדים לדוחות הכספיים.

דיווח מקדים לדוחות הכספיים הינו כלי המשמש תאגידים בחו"ל לצורך מתן גילוי מקדים וחלקי של נתונים כספיים מהדוחות הכספיים המלאים, נתונים המבוססים על הדוחות הכספיים (כגון EBITDA) ומדדים ענפיים מקובלים אחרים, וזאת עוד טרם השלמת הדוחות הכספיים, טרם השלמת עבודת הביקורת או הסקירה, לפי העניין, על ידי רואה החשבון המבקר, וטרם פרסומם לציבור של הדוחות הכספיים כנדרש על פי דין.

סגל הרשות סבור כי הדיווח המקדים עשוי להיות כלי חשוב, אשר היתרונות הגלומים בו עולים על חסרונותיו, כל עוד נעשה בו שימוש ראוי ובהתאם לדין. עמדת הסגל האמורה נועדה להסביר את הכללים הרלוונטיים לעניין זה.

לעניין עצם פרסום הדיווח המקדים - חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("החוק") והתקנות מכוחו אינם אוסרים פרסום דיווחים נוספים, שאינם מחויבים מכוח הוראותיהם, אך שלדעת התאגיד יש בהם תועלת למשקיעים. זאת, בכפוף לאיסורים הכלליים הקבועים בדיני ניירות ערך, ובפרט אלה הקבועים בסעיף 44א1 לחוק לעניין פרט מטעה ובסעיף 54 לחוק לעניין תרמית בקשר לניירות ערך ("האיסורים הכלליים"). על רקע פרשנויות לפיהן לא ניתן כלל לפרסם דיווח מקדים, נוכח העובדה שהוא מהווה מידע חלקי ושונה מהמידע הנדרש לפי החוק (ראה עמדת סגל הרשות 104-4: איסור פרסום מידע טרם הגשתו לרשות מחודש יוני 2004), מבהירה עמדת הסגל את האופן הראוי לפרסום דיווח מקדים, במטרה למנוע הפרה של האיסורים הכלליים על ידי תאגיד מדווח הבוחר לבצעו. בעמדת הסגל הובהר, בין היתר, כי דיווח מקדים הינו דיווח לפי דיני ניירות ערך לכל דבר ועניין, לרבות לעניין חובת הגשתו במגנא והאחריות החלה בגינו.

דוח מיידי אודות פרסום דיווחים מקדימים ואודות סיום פרסום דיווחים מקדימים - על תאגיד המעוניין להתחיל ולפרסם דיווחים מקדימים, ועל תאגיד המעוניין לחדול מפרסום דיווחים מקדימים, להודיע על כך בדוח מיידי, וזאת במועד ובפירוט כנדרש בעמדת הסגל.

תוכן הדיווח המקדים - עמדת הסגל מפרטת, בין היתר, את הדוחות שחייבים להיכלל בדיווח המקדים ואופן עריכתם; את העקרונות לאורם יש לפעול במידה שהתאגיד מבקש לכלול בדיווח המקדים מדדים פיננסיים שאינם מבוססים על כללי חשבונאות מקובלים; והבהרה שיש לכלול בדבר אופיו של הדיווח המקדים. זאת, מבלי לגרוע מחובתו של התאגיד לבחון את הצורך במתן כל מידע נוסף העשוי להיות מהותי להבנת הדיווח המקדים ולשם מניעת הטעיית המשקיעים, ומחובתו לכלול מידע נוסף כאמור במסגרת הדיווח המקדים.

דוח מיידי אודות פערים במועד פרסום הדוחות הכספיים - ככל שישנם פערים מהותיים בין המידע שהובא במסגרת הדיווח המקדים ובין המידע שנכלל בדוחות הכספיים כפי שפורסמו, על התאגיד לפרט פערים אלה בדוח מיידי, אשר יפורסם לצד הדוחות הכספיים, ואשר יכלול גם הסברים להיווצרות הפערים.

לקישור לנוסח המלא של עמדת הסגל, לחץ כאן.

נהנית מהפוסט? הירשם לבלוג וקבל עדכונים על תכנים חדשים ישירות למייל! 
כל המידע הנכלל באתר ובניוזלטר זה הינו בבחינת מידע כללי בלבד, אינו מיועד לענות על הצרכים הייחודיים של כל יחיד או ישות, ואינו בגדר חוות דעת מכל סוג שהוא או המלצה או ייעוץ משפטי או ייעוץ אחר. בנוסף, המידע האמור מהווה סקירה תמציתית ולא מלאה של העדכון הרלוונטי, ואינו מתייחס לכל הנושאים וההיבטים הנדונים בו, ולפיכך אינו מהווה תחליף לקריאת הנוסח המלא שלו ולבחינת מכלול ההשלכות הנגזרות מכוחו. אין ודאות בדבר עדכניות המידע ביום בו הוא מתקבל או כי המידע ימשיך להיות עדכני ונכון גם בעתיד. מנהלי האתר ו/או המחברים אינם נושאים באחריות כלשהי בכל הקשור לפרסום דלעיל. על הקורא/ת לקבל ייעוץ מקצועי ספציפי לפני נקיטת כל פעולה משפטית או אחרת המסתמכת על הפרסומים באתר או בניוזלטר. 

אין תגובות: