יום רביעי, 4 בדצמבר 2013

היקף פעילות יו"ר דירקטוריון בחברה ממשלתית

ביום 26 בנובמבר 2013, פרסמה רשות החברות הממשלתיות חוזר בנושא היקף פעילות יו"ר הדירקטוריון בחברה ממשלתית.

מטרת החוזר - לקבוע עקרונות להסדרת היקף פעילות יו"ר דירקטוריון בחברות ממשלתיות גדולות בסיווגים 10(1), 10 ו- 9 ("חברות ממשלתיות גדולות"), וכן בסיווגים נמוכים יותר ("חברות ממשלתיות אחרות"), בתנאים המפורטים בחוזר.

בחוזר צוין, בין היתר, כי הניסיון המצטבר מהנעשה בחברות הממשלתיות מוביל למסקנה כי חצי משרה (50%) הינו היקף משרה רלוונטי לעבודה אפקטיבית של יו"ר דירקטוריון בחברה ממשלתית גדולה ומורכבת. היקף משרה כאמור מעודד את יצירת ההפרדה בין תפקידי מנכ"ל החברה, העוסק בענייניה השוטפים, לבין תפקידיו של דירקטוריון החברה, ובכלל זה יו"ר דירקטוריון החברה, האמונים על התוויית מדיניות החברה וביצוע פיקוח ובקרה אפקטיביים על התנהלותה. 

החוזר קובע, בין היתר, כי במסגרת בחירת יו"ר הדירקטוריון על ידי דירקטוריון החברה, נדרש הדירקטוריון לדון בשאלת הצורך בכהונת יו"ר דירקטוריון "פעיל" בחברה, בהתאם לצורכי החברה, מורכבות פעילותה והאתגרים המרכזיים העומדים בפניה.

ככל שיחליט הדירקטוריון כי אכן נדרשת כהונת יו"ר דירקטוריון "פעיל" בחברה, היקף פעילותו יוגבל לחצי משרה בלבד.

החוזר מפרט את התנאים להעסקת יו"ר הדירקטוריון בהיקף פעילות של חצי משרה. החוזר מבהיר, בין היתר, כי חוות דעת רשות החברות הממשלתיות לשרים, לקראת אסיפה כללית לאישור תנאי כהונתו והעסקתו של יו"ר הדירקטוריון, תינתן בהתאם למדיניות הקבועה בחוזר. בנוסף כולל החוזר אמות מידה בדבר מנגנון נלווה ליו"ר דירקטוריון פעיל (כגון לשכה וצוות לשכה, עוזר, נהג וכדומה).

על פי החוזר, תחולתו הינה מעתה ואילך, והמדיניות הקבועה בו תחול על חברות ממשלתיות גדולות (למעט במקרים חריגים כמפורט בחוזר), כאשר בחברות ממשלתיות אחרות, ככלל, לא תתאפשר העסקת יו"ר דירקטוריון "פעיל" (למעט במקרים חריגים כמפורט בחוזר). 

לקישור לנוסח המלא של החוזר, לחץ כאן.

נהנית מהפוסט? הירשם לבלוג וקבל עדכונים על תכנים חדשים ישירות למייל! 
כל המידע הנכלל באתר ובניוזלטר זה הינו בבחינת מידע כללי בלבד, אינו מיועד לענות על הצרכים הייחודיים של כל יחיד או ישות, ואינו בגדר חוות דעת מכל סוג שהוא או המלצה או ייעוץ משפטי או ייעוץ אחר. בנוסף, המידע האמור מהווה סקירה תמציתית ולא מלאה של העדכון הרלוונטי, ואינו מתייחס לכל הנושאים וההיבטים הנדונים בו, ולפיכך אינו מהווה תחליף לקריאת הנוסח המלא שלו ולבחינת מכלול ההשלכות הנגזרות מכוחו. אין ודאות בדבר עדכניות המידע ביום בו הוא מתקבל או כי המידע ימשיך להיות עדכני ונכון גם בעתיד. מנהלי האתר ו/או המחברים אינם נושאים באחריות כלשהי בכל הקשור לפרסום דלעיל. על הקורא/ת לקבל ייעוץ מקצועי ספציפי לפני נקיטת כל פעולה משפטית או אחרת המסתמכת על הפרסומים באתר או בניוזלטר. 

אין תגובות: