יום שני, 2 בספטמבר 2013

הממונה על שוק ההון פרסם נספח תניות לדוגמה בשטר נאמנות של אגרות חוב

בחודש יולי 2010, פרסם הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון ("הממונה") חוזר המסדיר הוראות לעניין השקעת גופים מוסדיים באגרות חוב קונצרניות ("החוזר") - לקישור לחוזר, לחץ כאן
 
הוראות אלו יישמו את המלצותיה של ועדת חודק לקביעת פרמטרים ראויים עבור גופים מוסדיים, המעמידים אשראי באמצעות רכישת אגרות חוב קונצרניות.
 
בחודש מרץ 2011, פרסם הממונה הבהרות ביחס לאופן יישום חלק מהוראות החוזר (לקישור להבהרות, לחץ כאן).
 
בשל הצורך להגביר את רמת הוודאות בקרב הגופים המוסדיים ובקרב המנפיקים, ביחס להוראות אשר ראוי שייכללו בשטרי הנאמנות של אגרות חוב קונצרניות, פרסם הממונה, בחודש אוגוסט 2013, נספח לחוזר הכולל תניות חוזיות לדוגמה (ודגשים לניסוחן) ("הנספח") - לקישור לנספח, לחץ כאן.
 
מטרת התניות הינה ליצור מודל של הגנות למחזיקי אגרות החוב, תוך שמירה על איזון מתאים של צרכי החברות המנפיקות, ומתוך רצון לאפשר המשך פעילותן כחברות פעילות בשוק ההון בישראל. 
 
בחוזר צוין, בין היתר, כי הנספח מתייחס למגוון נושאים, אשר לא כולם יהיו רלוונטיים בכל מקרה, ומצד שני, הוא אינו ממצה את כלל הנושאים האפשריים; הנספח אינו מייתר את הצורך בבחינה פרטנית של כל חברה וכל אגרת חוב ומסמכי הנפקתה לגופם, והגוף המוסדי מצופה לשקול באופן ספציפי את התאמתן של התניות לנסיבות ולמאפיינים המיוחדים של כל השקעה, ולבצע את ההתאמות הנדרשות.
 
על פי חוזר הנספח, הוראותיו תחולנה על רכישת אגרות חוב שיונפקו החל מיום 1 בנובמבר 2013 (אך לא תחולנה על הרחבות סדרה של אגרות חוב שהונפקו עד ליום 31 באוקטובר 2013).
 
נהנית מהפוסט? הירשם לבלוג וקבל עדכונים על תכנים חדשים ישירות למייל! 
כל המידע הנכלל באתר ובניוזלטר זה הינו בבחינת מידע כללי בלבד, אינו מיועד לענות על הצרכים הייחודיים של כל יחיד או ישות, ואינו בגדר חוות דעת מכל סוג שהוא או המלצה או ייעוץ משפטי או ייעוץ אחר. בנוסף, המידע האמור מהווה סקירה תמציתית ולא מלאה של העדכון הרלוונטי ולפיכך אינו מהווה תחליף לקריאת הנוסח המלא שלו ולבחינת מכלול ההשלכות הנגזרות מכוחו. אין ודאות בדבר עדכניות המידע ביום בו הוא מתקבל או כי המידע ימשיך להיות עדכני ונכון גם בעתיד. מנהלי האתר ו/או המחברים אינם נושאים באחריות כלשהי בכל הקשור לפרסום דלעיל. על הקורא/ת לקבל ייעוץ מקצועי ספציפי לפני נקיטת כל פעולה משפטית או אחרת המסתמכת על הפרסומים באתר או בניוזלטר.
 

אין תגובות: