יום שני, 2 בספטמבר 2013

הבהרות בנושא אסיפות כלליות לאישור מדיניות תגמול בהתאם לתיקון 20 לחוק החברות

ביום 28 באוגוסט 2013, פרסמה רשות ניירות ערך ("הרשות") הבהרה ביחס לכינוס אסיפה כללית לאישור מדיניות תגמול בהתאם לתיקון מספר 20 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("תיקון 20").
 
בהתאם לתיקון 20, המועד האחרון לאישור לראשונה של מדיניות תגמול הינו 12.9.2013 (ולחברות אשר אינן נמנות על מדד ת"א-100 - 12.1.2014).

לאחרונה פנו לסגל הרשות מספר חברות, אשר זימנו אסיפות כלליות, למועד האחרון או בסמוך לפניו, לצורך אישור מדיניות תגמול, וביקשו לדחות את מועד האסיפה לצורך מיצוי דיונים עם בעלי מניות וגורמים רלוונטיים נוספים.

סגל הרשות הבהיר לחברות האמורות, כי בהתחשב בחשיבות הנושא ובעומס המצטבר שנוצר עקב ריבוי האסיפות הכלליות, סגל הרשות לא יתערב בדחיית האסיפות מעבר למועד האחרון, תחת הנחה שייעשה מאמץ מצד החברות לסיים את הטיפול במדיניות התגמול בהקדם האפשרי.
 
לקישור לנוסח המלא של ההבהרה, לחץ כאן.
 
ביום 9 בספטמבר 2013, פרסם סגל הרשות הבהרה בדבר הגילוי הנדרש ביחס לפריטים מסוימים בתוספת הראשונה א' לחוק החברות ("התוספת") במסגרת דוח זימון אסיפה כללית לצורך אישור מדיניות תגמול ("דוח זימון").
 
סעיף 267 ב(ב) לחוק החברות קובע, בין היתר, כי מדיניות התגמול תכלול התייחסות לעניינים המפורטים בחלק א' לתוספת ויקבעו בה העניינים המפורטים בחלק ב' לתוספת. במסגרת התוספת קיימות מספר הוראות שהתייחסות אליהן או קביעתן דורשות מתן גילוי לנתונים מספריים. בהברה צוין כי מבדיקה של דוחות זימון שערך סגל הרשות, עולה כי חברות רבות לא כללו במסגרת מדיניות התגמול שצורפה לדוח הזימון נתונים אשר חובה לקבוע, בנושאים כמפורט להלן: 
  • היחס בין עלות תנאי הכהונה והעסקה של נושאי המשרה לשאר עובדי החברה.
  • היחס בין הרכיבים המשתנים לרכיבים הקבועים.
  • תקרה לשווי תגמולים משתנים.
במסגרת ההבהרה, התבקשו החברות לפרסם את הנתונים, ככל שחסרים. 
 
לקישור לנוסח המלא של ההבהרה, לחץ כאן.
 
נהנית מהפוסט? הירשם לבלוג וקבל עדכונים על תכנים חדשים ישירות למייל! 
כל המידע הנכלל באתר ובניוזלטר זה הינו בבחינת מידע כללי בלבד, אינו מיועד לענות על הצרכים הייחודיים של כל יחיד או ישות, ואינו בגדר חוות דעת מכל סוג שהוא או המלצה או ייעוץ משפטי או ייעוץ אחר. בנוסף, המידע האמור מהווה סקירה תמציתית ולא מלאה של העדכון הרלוונטי ולפיכך אינו מהווה תחליף לקריאת הנוסח המלא שלו ולבחינת מכלול ההשלכות הנגזרות מכוחו. אין ודאות בדבר עדכניות המידע ביום בו הוא מתקבל או כי המידע ימשיך להיות עדכני ונכון גם בעתיד. מנהלי האתר ו/או המחברים אינם נושאים באחריות כלשהי בכל הקשור לפרסום דלעיל. על הקורא/ת לקבל ייעוץ מקצועי ספציפי לפני נקיטת כל פעולה משפטית או אחרת המסתמכת על הפרסומים באתר או בניוזלטר.
  

אין תגובות: