יום רביעי, 10 ביולי 2013

זיקה של דירקטור חיצוני הנובעת מקשרים עסקיים עם החברה הציבורית

חברה פלונית הינה ספק של חברה ציבורית - האם העובדה שמועמד לכהונת דירקטור חיצוני (או דירקטור בלתי תלוי) בחברה הציבורית, או קרובו, מכהן כיו"ר או כמנכ"ל חברה פלונית יוצרת למועמד זיקה, בגינה הוא מנוע מלהתמנות כדירקטור חיצוני (או דירקטור בלתי תלוי) בחברה הציבורית?
 
סעיף 240(ב) לחוק החברות קובע, בין היתר, כי לא ימונה לדירקטור חיצוני מי שיש לו או לקרובו, לשותפו, למעבידו, למי שהוא כפוף לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שהוא בעל השליטה בו ("צד מקורב"), במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה. המונח "זיקה" כולל, בין היתרקיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל.
 
בעמדת סגל משפטית שרשות ניירות ערך ("הרשות") פרסמה לאחרונה (עמדת סגל 101-17 מיוני 2013) פורטה עמדת סגל הרשות בשאלה מתי קשרים עסקיים בין תאגיד לבין החברה הציבורית המהווים "זיקה" לפי סעיף 240(ב) לחוק החברות, הינם, למעשה, קשרים עסקיים גם של גורמים ונושאי משרה שונים באותו תאגיד? 
 
להלן אפרט את תמצית עיקרי עמדת הסגל בסוגיה האמורה: 
  • כאשר חברה ("החברה האחרת") מקיימת קשרים עסקיים עם החברה, אזי החברה האחרת וכל הגורמים המפורטים להלן ("הגורמים בחברה האחרת") נחשבים כמקיימים קשרים עסקיים עם החברה:
  1. מנכ"ל החברה האחרת (זאת, מבלי לגרוע מהזיקה שלו הנובעת מכך שלמעבידו יש קשרים עסקיים עם החברה);
  2. יו"ר הדירקטוריון של החברה האחרת (זאת, מבלי לגרוע מהזיקה שלו הנובעת מכך שלמי שהוא כפוף לו במישרין או בעקיפין יש קשרים עסקיים עם החברה);
  3. בעל השליטה בחברה האחרת;
  4. נציגי החברה האחרת, המעורבים באופן מהותי בקשרים העסקיים בפועל עם החברה (לדוגמה: נציג המנהל מטעם החברה האחרת את המו"מ עם החברה, נציג האחראי על הקשרים העסקיים עם החברה, נציג הנמצא בישיבות עבודה עם החברה בקשר לקשרים העסקיים וכדומה), וכן מי שאותם נציגים כפופים להם, במישרין או בעקיפין.
  • בהקשר של "זיקה" לפי סעיף 240 לחוק החברות, קשרים עסקיים בין חברה אחרת לבין חברה מהווים למעשה גם קשרים עסקיים בין הגורמים בחברה האחרת לבין החברה, וזאת גם אם קיימים בחברה האחרת או בחברה הפרדות מבניות או כללי ניגוד עניינים, האוסרים על גורמים מסוימים בחברה או בחברה האחרת להשתתף בישיבות בקשר לקשרים העסקיים בין שני הגורמים.
  • לעיתים זהות זו נובעת מזהות האינטרסים בין הגורמים בחברה האחרת לבינה (דבר הבא לידי ביטוי, בין השאר, בזהות המוניטין ביניהם, בקשר ישיר או עקיף של מנגנון התגמול של חלק מהגורמים בחברה האחרת לקשרים העסקיים עם החברה וכדומה), לעיתים היא נובעת ממידת ההשפעה על הקשרים העסקיים, ולעיתים מההיכרות האישית של הגורמים בחברה האחרת עם החברה ונציגיה, היכרות הנובעת מניהול הקשרים העסקיים בפועל, קיום פגישות ושיחות בין אותם גורמים לבין החברה וכדומה.
  • בבחינת הזניחות, לענין תקנה 5 לתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), התשס"ז-2006, כאשר הדירקטור החיצוני או צד מקורב מקיים קשרים עסקיים עם החברה, הנובעים מכהונתו כיו"ר או מנכ"ל בחברה אחרת שיש לה קשרים עסקיים עם החברה, יש לבחון את חשיבות הקשר העסקי בראיית החברה האחרת בה הוא מכהן, את תפקידו, את מידת ההשפעה והמעורבות שלו באותה חברה אחרת, וכדומה. אם הדירקטור החיצוני או הצד המקורב כבר אינו מכהן בתפקיד בחברה האחרת, בבחינת הזניחות ניתן להתייחס גם למשך הזמן שחלף מאז שהסתיימה כהונתו. בשולי הדברים, ניתן לקחת בחשבון, בעת בחינת הזניחות, גם את העובדה שהקשרים העסקיים אינם של המועמד עצמו אלא של צד מקורב, וכן להתייחס למידת הקרבה או לכל נסיבה רלוונטית אחרת הקשורה למהות הקשר בין הדירקטור החיצוני לבין הצד המקורב. אף שדרך כלל לא יהיה בכל אחת מהנסיבות הללו כשלעצמה כדי לבסס זניחות, ייתכנו מקרים בהם שילוב של מספר נסיבות כאמור, בצירוף בחינת היקף הקשרים העסקיים, יבססו זניחות.
לקישור לנוסח המלא של עמדת הסגל, לחץ כאן.
 
נהנית מהפוסט? הירשם לבלוג וקבל עדכונים על תכנים חדשים ישירות למייל! 
כל המידע הנכלל באתר ובניוזלטר זה הינו בבחינת מידע כללי בלבד, אינו מיועד לענות על הצרכים הייחודיים של כל יחיד או ישות, ואינו בגדר חוות דעת מכל סוג שהוא או המלצה או ייעוץ משפטי או ייעוץ אחר. בנוסף, המידע האמור מהווה סקירה תמציתית ולא מלאה של העדכון הרלוונטי ולפיכך אינו מהווה תחליף לקריאת הנוסח המלא שלו ולבחינת מכלול ההשלכות הנגזרות מכוחו. אין ודאות בדבר עדכניות המידע ביום בו הוא מתקבל או כי המידע ימשיך להיות עדכני ונכון גם בעתיד. מנהלי האתר ו/או המחברים אינם נושאים באחריות כלשהי בכל הקשור לפרסום דלעיל. על הקורא/ת לקבל ייעוץ מקצועי ספציפי לפני נקיטת כל פעולה משפטית או אחרת המסתמכת על הפרסומים באתר או בניוזלטר.
   

אין תגובות: