יום רביעי, 26 ביוני 2013

כיצד ומתי החזקות של חברה בחברה מתחרה ייצרו "עניין אישי" לחברה המחזיקה?

בחודש אפריל 2013, ניתן פסק דין על ידי המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בת"א-יפו (כב' השופט חאלד כבוב) בעניין כמיפל בע"מ נ' ניאופרם השקעות 1966 בע"מ (ת"א 18327-12-11).
 
תמצית העובדות הרלוונטיות
התובעת היא חברה ציבורית שניירות הערך שלה נמחקו ממסחר בבורסה. הנתבעת, מתחרה עסקית של התובעת, מחזיקה כ- 10% ממניות התובעת. התובעת זימנה אסיפה כללית לאשרור ואישור עסקה ביחס להפצת מוצרי תינוקות ("העסקה"), וזאת לדרישתה של רשות ניירות ערך, אשר סברה כי מדובר בעסקה חריגה של חברה ציבורית עם בעל השליטה בה, שלשם אישורה יש להעבירה במנגנון המשולש הקבוע בסעיף 275 לחוק החברות*, ובכלל זה, לקבל את אישור האסיפה הכללית של בעלי המניות. התובעת הגישה תביעה, במסגרתה ביקשה כי בית המשפט יצהיר כי הנתבעת הינה בעלת "עניין אישי שלילי" באשרור ואישור העסקה, וכי לפיכך קולה לא יימנה במסגרת קולות בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי כקבוע בסעיף 275(א)(3) לחוק החברות.
 
בפסק הדין קבע בית המשפט כי הנתבעת הינה בעלת עניין אישי שלילי מובהק וגלוי בהצבעה על העסקה, וכי אין מקום לאפשר לה להצביע כבעל מניות שאין לו עניין אישי בעסקה המובאת לאישור. להלן אציג את תמצית עיקרי החלטתו של בית המשפט בפסק הדין:
 
האם לנתבעת עניין אישי בהצבעה לאישור העסקה במסגרת האסיפה הכללית?
 • כדי שבעל מניות יחשב כבעל עניין אישי ביחס לעסקה כזו או אחרת, צריכה להיות לו זיקה עודפת, אינטרס זר, זיקה אישית מעבר לזיקתו כבעל מניות, וזיקה זו צריכה להיות דומיננטית ובעלת יכולת השפעה אמיתית על שיקול דעתו של בעל המניות. עוצמתו של העניין האישי משתנה בנסיבות כל מקרה ומקרה.
 • הנתבעת הינה מתחרה עסקית של התובעת בשוק שהינו בעל מספר מתחרים קטן. כך נוצר מצב בו כל פגיעה או ירידה במצבה הפיננסי והעסקי של התובעת מתבטאת בשיפור מעמדה של הנתבעת בשוק זה. בנוסף, מוצרי התינוקות נשוא העסקה הם מתחרים ישירים וחליפיים למוצרי תינוקות המופצים ומשווקים על ידי הנתבעת.
 • הסיטואציה הנדונה נמצאת בין שתי הקטגוריות אותן אפיינה כב' השופטת רות רונן בעניין נפקו סטאר. הנתבעת אמנם אינה צד ישיר לעסקה, ובכך אינה בעלת עניין אישי ישיר "קלאסי"; אולם, נוכח התחרות הישירה והתחליפיות בין המוצרים, פוטנציאל הרווח שהנתבעת יכולה להפיק מהכשלת העסקה כזכיינית של מוצרים מתחרים, מקים לה עניין אישי ישיר באי אישורה של העסקה. במקרה זה, העניין האישי הוא מספיק עז כדי להביא לסיווגה של הנתבעת כבעלת "עניין אישי", כך שקולה לא ייספר כחלק מקולות המיעוט הלא נגוע במסגרת האסיפה הכללית.
 • הנתבעת מחזיקה ברוב כמעט מוחלט של מניות המיעוט, כך שלמעשה יש לנתבעת זכות וטו באסיפה הכללית באישור עסקאות בעלי עניין. העברת כוח ההכרעה לידי מתחרה ישיר של החברה, בשוק בו יש קשר ישיר בין הפסד למתחרה אחד לבין רווח למתחרים האחרים, בעסקאות שברוב המקרים מהותיות לחברה, אינה עולה בקנה אחד עם הנחת היסוד העומדת בבסיס מנגנון האישור המשולש, והיא שלבעלי מניות המיעוט יש אינטרס מובהק שהחברה תשיא את ערכה.
 • התחרות בין החברות בשוק התרופות מהווה זיקה עקיפה, שכן היא אינה נוגעת לעסקה הספציפית העומדת לאישור האסיפה הכללית. אולם, גם בעניין שכזה יש, בנסיבות המתאימות, כדי ליצור זיקה עודפת לבעל מניות מיעוט. זאת, אם יהיה בידי החברה להוכיח שקיים פוטנציאל לרווח משמעותי לבעל מניות המיעוט כתוצאה מאי-אישור העסקה. לצורך כך, יש להראות כי מדובר בשוק מספיק ריכוזי, שבו התוצאה הטבעית של נזק שנגרם למתחרה אחד באותו השוק היא רווח של המתחרה האחר. בנוסף, יש להראות קשר בין חסימת העסקה הספציפית לבין נזק שייגרם לחברה באותו שוק ריכוזי, או שהכשלת העסקה תביא לפגיעה כה משמעותית בחברה, שיכולתה של החברה לתפקד גם בשוק הריכוזי תיפגע אף היא. 
האם ניתן לסווג את בעל מניות המיעוט כבעל עניין אישי בעסקה אפריורית, עוד טרם מימש את זכותו להצביע באסיפה הכללית?
 • בעניין ב. יאיר כב' השופט סולברג עמד על ההבחנה בין עניין אישי גלוי לבין עניין אישי נסתר. במצב שבו עניינו האישי של בעל המניות גלוי ועצם קיומו אינו נתון במחלוקת, בעל המניות יהיה מנוע מלהצביע בהתאם להוראת סעיף 275 לחוק החברות. במצב שבו עניינו האישי אינו גלוי, ועצם קיומו רק נטען על ידי בעל מניות אחר בעוד שהוא עצמו איננו מודה בו, בעל המניות יצביע באסיפה. הטוען כי בעל המניות הזה נהג בחוסר תום לב והצבעתו היתה ממניעים אישיים נסתרים, רשאי לפנות לביהמ"ש בהתאם לסעיפים 192-193 לחוק החברות ולקבל את הסעד הראוי.
 • בית המשפט מדגיש כי גם כאשר העניין האישי גלוי לחלוטין, אין בכך כדי להעביר את היכולת לסווג בעל מניות כבעל מניות "נגוע" באסיפה לידי בעל השליטה, והדבר יעשה על ידי בית המשפט.
 • לעמדת בית המשפט, בענין הנדון עולה מהעובדות תמונה ברורה של אינטרסים מנוגדים. התובעת והנתבעת מתחרות ביניהן בשני שווקים, וקיימת ביניהן תחרות ישירה בעיקר לגבי מוצרי התינוקות; במהלך השנים האחרונות, הציע בעל השליטה בנתבעת מספר פעמים לרכוש את מניות בעל השליטה בתובעת; לאורך השנים, הנתבעת התנגדה למספר החלטות שהובאו לאישור האסיפה הכללית ללא הנמקה של ממש, וכו'. לנוכח זאת, ניתן לקבוע שמדובר בעניין אישי גלוי, המצדיק את התערבות בית המשפט בסיווג בעלי המניות, עוד לפני כינוס האסיפה.
 • האינטרס הזר של הנתבעת הינו הפוך מטובת החברה - התחרות מטבעה מהווה אינטרס לפגיעה מכוונת בחברה ובעסקיה, ולא רק אינטרס שלא לשקול את טובתה. עובדה זו מעצימה שבעתיים את העניין האישי של הנתבעת.
 • לעמדת בית המשפט, רק מקרים מובהקים וקיצוניים של עניין אישי ישיר (או כמעט ישיר) וגלוי, יובילו לסיווג אפריורי על ידי בית המשפט. במקרים האחרים, פתוחה הדלת לתקיפת החלטות האסיפה והסיווג הנ"ל לאחר קיום האסיפה. נטל ההוכחה במקרים אלה הוא על מבקש הסיווג והוא נטל לא קל בכלל. לא בהינף יד ימנע בית המשפט מבעל מניות לממש את זכותו להצביע כבעל מניות מיעוט, באופן שיביא לידי ביטוי מלא את מעמדו הקנייני בחברה.
 • עניין אישי גלוי משמעו כי נפרשו בפני בית המשפט מספיק ראיות ברורות, המצביעות על זיקה עודפת לבעל מניות המיעוט, גם ללא צורך בתוצאת ההצבעה באסיפה הכללית, כמו במקרה נשוא פסק הדין. ככל שאין די ראיות על מנת לקבוע האם יש בנמצא זיקה עודפת, יחכה הטוען לעניין שכזה עד לאחר האסיפה, ואם אז יתעורר הצורך, יבחן בית המשפט אם בעל המניות פעל בדרך המנוגדת לחובתו לנהוג בהגינות, בתום לב ובדרך מקובלת ולהימנע מלנצל לרעה את כוחו בחברה.
כיצד ניתן לעבור את משוכת אישור האסיפה הכללית במסגרת האישור המשולש הנדרש לפי חוק החברות, כאשר בידי הציבור שאין לו עניין אישי בעסקה נמצאים פחות מ- 2% מזכויות ההצבעה בחברה?
 • לאחר שבית המשפט קבע שהנתבעת הינה בעלת עניין אישי שלילי בעסקה, נוצר מצב שבידי המשקיעים מהציבור, היינו משקיעים שאינם קשורים עם בעל השליטה וגם אינם בעלי עניין אישי שלילי בעסקה, פחות מ- 2% מהון המניות המונפק של החברה.
 • עקב כך, בבואה של האסיפה הכללית לאשר את העסקה, אין בנמצא מספיק בעלי מניות שאינם בעלי עניין אישי באישור העסקה, כך ששיעור החזקתם יעלה על השיעור של 2% הנזכר בסעיף 275(א)(3) לחוק החברות. כלומר, גם אם כל בעלי מניות המיעוט בחברה יופיעו לאסיפה הכללית ויתנגדו לעסקה, לא יהיה בכך כדי לחסום את אישורה.
 • לעמדת בית המשפט, גם אם אין מקום להעביר את כוח ההכרעה בנוגע לחברה לידי בעלי המניות הלא נגועים, המחזיקים ביחד כ- 1.5% ממניות החברה, אין מקום להתעלם מזכויותיהם.
 • הדרך בה תישמע גם עמדתם של בעלי המניות שאין להם עניין אישי בעסקה, ומנגד, שההחלטה לא תיוותר בידי מתי מעט, מה שעלול לחשוף את החברה לסחטנות או אף לאפשרות של התנגדות אקראית משיקולים כאלה ואחרים של בעל מניות פלוני, אשר אינם מייצגים בהכרח את האינטרסים של החברה או יתר בעלי המניות - היא העברת שיקול דעתה של האסיפה הכללית באישור העסקה לידי מומחה שימונה על ידי בית המשפט.
 • המומחה יהיה נוכח באסיפת בעלי מניות מיוחדת שתכונס על מנת לדון בעסקה. באותה אסיפה יוכלו כל בעלי המניות להציג את טיעוניהם בעד ונגד אישור העסקה. לאחר שישמע את כלל הטיעונים, יהיה בידי המומחה כדי לקבל את ההחלטה בשם האסיפה הכללית כולה, אם לאשר את העסקה אם לאו, כאשר הנחת הבסיס היא שהחלטת המומחה תתמקד באופן בלעדי בטובתה של החברה. 
לעיון בנוסח המלא של פסק הדין, לחץ כאן.
----------------------------------------------
*עסקה שסעיף 275(א) לחוק החברות חל עליה (ושאינה תנאי כהונה והעסקה) טעונה אישורם של אלה בסדר הזה: (1) ועדת הביקורת; (2) הדירקטוריון; (3) האסיפה הכללית, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (א) במנין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי ענין אישי באישור העסקה, המשתתפים בהצבעה; במנין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.
  

נהנית מהפוסט? הירשם לבלוג וקבל עדכונים על תכנים חדשים ישירות למייל!
כל המידע הנכלל באתר ובניוזלטר זה הינו בבחינת מידע כללי בלבד, אינו מיועד לענות על הצרכים הייחודיים של כל יחיד או ישות, ואינו בגדר חוות דעת מכל סוג שהוא או המלצה או ייעוץ משפטי או ייעוץ אחר. בנוסף, המידע האמור מהווה סקירה תמציתית ולא מלאה של העדכון הרלוונטי ולפיכך אינה מהווה תחליף לקריאת הנוסח המלא שלו ולבחינת מכלול ההשלכות הנגזרות מכוחו. אין ודאות בדבר עדכניות המידע ביום בו הוא מתקבל או כי המידע ימשיך להיות עדכני ונכון גם בעתיד. מנהלי האתר ו/או המחברים אינם נושאים באחריות כלשהי בכל הקשור לפרסום דלעיל. על הקורא/ת לקבל ייעוץ מקצועי ספציפי לפני נקיטת כל פעולה משפטית או אחרת המסתמכת על הפרסומים באתר או בניוזלטר.
   
 

אין תגובות: