יום רביעי, 3 באפריל 2013

רשות ניירות ערך פרסמה להערות הציבור מסמך עקרונות בנושא פעילות חברות ייעוץ למוסדיים

ביום 21 במרץ 2013, פרסמה רשות ניירות ערך ("הרשות"), להערות הציבור (עד ליום 15 במאי 2013), מסמך עקרונות ראויים לפעילות חברות ייעוץ למוסדיים.
 
רקע כללי
תקנה 5 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), תשס"ט-2009 קובעת כי משקיע מוסדי רשאי לקבוע סוגי הצעות החלטה, שלגביהן יתקשר עם גורם מקצועי לצורך גיבוש המלצות הצבעה, ובלבד שוועדת ההשקעות של המשקיע המוסדי אישרה את ההתקשרות, לאחר שבחנה את כשירותו של הגורם המקצועי והשתכנעה כי הוא פועל לגיבוש המלצות הצבעה תוך השקעת המשאבים הנדרשים לבחינה איכותית של הצעות ההחלטה בהתאם לאמות מידה מקצועיות מקובלות, וכן השתכנעה כי הגורם המקצועי פועל לפי מדיניות כתובה, המספקת מענה נאות לחשש מפני ניגודי עניינים של הגורם המקצועי. על ועדת ההשקעות של המשקיע המוסדי לקבוע גם מדיניות בדבר ההליך לבחינת המלצות ההצבעה של הגורם המקצועי. 
 
חוזר גופים מוסדיים 2009-9-11 של אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון, הגדיל את חשיבות פעילותן של חברות הייעוץ, בקובעו כי משקיע מוסדי יפרסם את אופן ההצבעה שלו בתאגידים שהוא בעל זכות הצבעה בהם, ויציין, בין היתר, אם ההצבעה היתה בהתאם למדיניות ההשקעות של ועדת ההשקעות שלו או של הגורם המקצועי עימו התקשר, תוך מתן הסבר לסיבות בעטיין לא פעל בהתאם לה. עוד נקבע כי הצבעה על פי המלצה של גורם מקצועי בכפוף לתנאים שנקבעו 5 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים, תהווה אמצעי ראוי לדעת הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון להתמודדות גוף מוסדי עם החשש מהצבעה בניגוד עניינים.
 
תפקידן המרכזי של חברות הייעוץ הוא גיבוש מתודולוגיה לקביעת המלצות, ניתוח ההחלטות הספציפיות המובאות לאישורן של האסיפות הכלליות, וגיבוש עמדה מושכלת (בעד או נגד) עבור לקוחותיהם, המשקיעים המוסדיים. במסמך צוין, בין היתר, כי יש ערך בפעילות חברות הייעוץ, נוכח היתרונות הגלומים בה עבור הגופים המוסדיים: חברות הייעוץ הן בעלות מומחיות המאפשרת להן לקבל החלטה מושכלת בדבר אופן ההצבעה; הצבעה בהתאם להמלצה של גורם מקצועי ניטראלי, מהווה אמצעי להתמודדות עם מצבים בהם משקיע מוסדי מצוי בפוטנציאל לניגוד עניינים; הסתייעות בחברות הייעוץ עשויה להוזיל עבור הגופים המוסדיים את העלויות הכרוכות במילוי תפקידם על פי חוק.  
יחד עם זאת, ישנם מספר סיכונים פוטנציאליים הכרוכים בפעילות הייעוץ: חשש לחוסר מקצועיות או השקעת תשומות בלתי מספקות; חשש להעדר שקיפות; וחששות בדבר ניגודי עניינים בפעילותן של חברות הייעוץ. סיכונים אלה, לצד שאלות המתעוררות באשר לאופן ההסתייעות הראוי בחברות הייעוץ, מחייבים חשיבה בנוגע להסדרת התחום. הצורך בבחינה האם ובאיזו מתכונת יש להסדיר את פעילות חברות הייעוץ מתחדד בישראל, על רקע חובות ההשתתפות באסיפות כלליות הקבועות בדין, ההשלכות המשמעותיות של אופן יישום חובות אלו על התנהלות התאגידים המדווחים, וכן לנוכח המבנה הריכוזי בשוק הייעוץ למוסדיים.
 
אופן הסדרת פעילות חברות הייעוץ בארץ - הסדרה ישירה או עקיפה
סגל הרשות בחן שני מודלים להסדרת התחום: (א) הסדרה ישירה, אשר תגדיר תנאי כניסה וכללי משחק לחברות הייעוץ, לצד אמצעי אכיפה מקום בו הנורמות המחייבות בחוק לא יקויימו; (ב) הסדרה עקיפה, במסגרתה תקבע הרשות תנאים להתקשרות עם חברת ייעוץ, אשר בהתקיימם חזקה כי הגוף המוסדי עמד בחובת הנאמנות שלו.
 
סגל הרשות סבור כי בשלב זה, אין מקום להסדרה חקיקתית (ישירה) ממספר סיבות, וביניהן, כי השוק הינו דינאמי וטרם הצטבר ניסיון באשר לאופן פעילות חברות הייעוץ, וכי הסתייעות הגופים המוסדיים בחברות הייעוץ היא שירות אופציונאלי בלבד.
 
מתכונת ההסדרה העקיפה המוצעת
הסדרה עקיפה של פעילות חברות הייעוץ על ידי הרשות מורכבת משני נדבכים: (א) הסדרת היקף האחריות המוטלת על הגופים המוסדיים בעת התקשרותם עם חברות ייעוץ. הכוונה היא לפרסם חוזר שעניינו התקשרות עם חברות ייעוץ. טיוטת חוזר נמצאת כיום בדיונים עם אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר ותפורסם בהמשך (ב) פרסום עקרונות ראויים לפעילות חברות ייעוץ בנוגע להצבעה באסיפות כלליות. העקרונות אינם מחייבים את חברות הייעוץ, אך יש בהם כדי לשקף את עמדת הרשות ביחס לאופן עבודתן הרצוי של חברות הייעוץ, והציפייה היא כי עקרונות אלה יהוו אמת מידה לסטנדרט ההתנהלות המצופה מחברות הייעוץ.
 
עקרונות ראויים לפעילות חברת ייעוץ
להלן תמצית חלקית של עיקרי העקרונות המוצעים במסמך העקרונות:
  • חברת הייעוץ נדרשת, בין היתר, להגדיר את הכישורים הנדרשים מעובדיה כתנאי לעבודתם ואת תכניות ההכשרה הנחוצות (במועד תחילת עבודתם ובאופן שוטף), ולוודא עמידה בכללים אלה.
  • חברת הייעוץ תקבע מתודולוגיה לצורך גיבוש המלצותיה (מתודולוגיה משמעה מכלול הכללים, הפרוצדורות והנהלים המשמשים את חברת הייעוץ לצורך עבודתה), תבחן אם לסטות ממתודולוגיה שקבעה לפי הצורך, ותבחן מעת לעת את המתודולוגיה ואת הצורך בעריכת שינויים בה.
  • חברת הייעוץ תנקוט אמצעים מתאימים לקבל את המידע הנדרש לצורך המלצה ולהבטחת איכות המידע שעליו היא מתבססת.
  • חברת הייעוץ תקבע מדיניות הצבעה (היינו, מדיניות קונקרטית באשר להמלצותיה בנושאים שכיחים שעל סדר יומן של אסיפות כלליות). מדיניות ההצבעה תהווה בדרך כלל חלק מהמתודולוגיה של חברת הייעוץ. חברת הייעוץ תעשה מאמץ ליישם את מדיניות ההצבעה באופן שיטתי ועקבי, ביחס להצבעות בעלות מאפיינים דומים. חברת הייעוץ תבחן אם לסטות ממדיניות ההצבעה שקבעה לפי הצורך.
  • חברת הייעוץ תפרסם את עיקרי המתודולוגיה שלה, את מדיניות ההצבעה שלה ואת תדירות העדכון שלהן על פי נהלי החברה.
  • חברת הייעוץ תכלול בדוח ההמלצה לגופים המוסדיים את הפרטים הנזכרים במסמך העקרונות, לרבות חריגה, אם היתה, מהמתודולוגיה/ממדיניות ההצבעה של חברת הייעוץ, תוך ציון הנימוק לחריגה, וניגודי עניינים פוטנציאליים של חברת הייעוץ והאופן בו התמודדה עימם.
  • חברת הייעוץ תפרסם את ההמלצות הספציפיות שנתנה לגופים המוסדיים, זמן סביר לאחר מועד האסיפה הכללית.
  • חברת הייעוץ תנקוט אמצעים לזיהוי ניגודי עניינים פוטנציאליים הקשורים בה, בעובדיה, בנושאי המשרה בה ובבעלי מניותיה המהותיים, ולטיפול בניגודי עניינים כאמור. חברת הייעוץ תמסור גילוי מלא לגופים המוסדיים בדבר ניגודי עניינים הקיימים דרך קבע. ניגוד עניינים ספציפי הקשור בהמלצה מסוימת, יפורט בדוח ההמלצה הרלוונטי. במקרה בו יש חשש לניגוד עניינים שאינו זניח, תמנע חברת הייעוץ ממתן המלצה. במקרה של חשש לניגוד עניינים זניח, יינתן הסבר מדוע ניגוד העניינים סווג כזניח והאם ננקטו אמצעים לטיפול בו, ככל שנדרש. חברת הייעוץ וחברות קשורות שלה, בעל השליטה בה וחברות בשליטתו, לא יעסקו בפעילות אחרת העלולה ליצור ניגוד עניינים שאינו זניח. ככל שמתקיים ניגוד עניינים זניח בין פעילות חברת הייעוץ במתן המלצות לגופים מוסדיים, ובין פעילויות אחרות כאמור, תתקיים הפרדה מוחלטת בין הפעילויות השונות ("חומות סיניות"), באופן שפעילות הייעוץ לא תושפע מפעילויות אחרות. מלבד התשלומים בגין שירותי הייעוץ, חברת ייעוץ תהיה רשאית לקבל תשלומים מגופים מוסדיים בגין שירותים אחרים, כל עוד אין בכך ליצור ניגודי עניינים שאינם זניחים. חברת ייעוץ לא תקבל תשלומים מחברות בגין ההמלצה בעניינן, או בגין העבודה הכרוכה במתן המלצה כאמור, אלא בנסיבות חריגות (לדוגמה, במקרה בו מבקשת חברת הייעוץ לקבל חוות דעת של מומחה חיצוני בנושא שאינו במסגרת מהלך עסקיה הרגיל ומיומנותה, והתשלום מהחברה ישמש במלואו לנשיאה בהוצאות התשלום לאותו מומחה חיצוני).
  • אף שחובותיה של חברת הייעוץ הן בראש ובראשונה כלפי הגופים המוסדיים ששכרו את שירותיה, תנהג חברת הייעוץ באופן הוגן כלפי החברות שהיא נדרשת להמליץ בעניינן. בין היתר תימנע חברת הייעוץ מניצול לרעה של כוחה, תנהג באמות מידה שוויוניות, תיתן הזדמנות ראויה לחברות להביע עמדתן, ותקיים עימן דיונים ענייניים.
לנוסח המלא של מסמך העקרונות, לחץ כאן.
 
נהנית מהפוסט? הירשם לבלוג וקבל עדכונים על תכנים חדשים ישירות למייל!
כל המידע הנכלל באתר ובניוזלטר זה הינו בבחינת מידע כללי בלבד, אינו מיועד לענות על הצרכים הייחודיים של כל יחיד או ישות, ואינו בגדר חוות דעת מכל סוג שהוא או המלצה או ייעוץ משפטי או ייעוץ אחר. בנוסף, המידע האמור מהווה סקירה תמציתית ולא מלאה של העדכון הרלוונטי ולפיכך אינה מהווה תחליף לקריאת הנוסח המלא שלו ולבחינת מכלול ההשלכות הנגזרות מכוחו. אין ודאות בדבר עדכניות המידע ביום בו הוא מתקבל או כי המידע ימשיך להיות עדכני ונכון גם בעתיד. מנהלי האתר ו/או המחברים אינם נושאים באחריות כלשהי בכל הקשור לפרסום דלעיל. על הקורא/ת לקבל ייעוץ מקצועי ספציפי לפני נקיטת כל פעולה משפטית או אחרת המסתמכת על הפרסומים באתר או בניוזלטר.

אין תגובות: