יום רביעי, 3 באפריל 2013

חוזרים חדשים של רשות החברות הממשלתיות

לאחרונה פרסמה רשות החברות הממשלתיות ("הרשות") מספר חוזרים חדשים, וביניהם:

חוזר בנושא הליכי איתור ומינוי של "פקידים בכירים" בחברות הממשלתיות מיום 7.3.2013
סעיף 32(א)(3א) לחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975 ("החוק") ותקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר אופן בחירת פקידים בכירים), התשס"ה-2005 ("התקנות") קובעים כי על דירקטוריון חברה ממשלתית וחברה בת ממשלתית לקבוע נוהל בדבר תנאי הכשירות ואופן הבחירה של "פקידים בכירים" בחברה, בהתאם לקבוע בתקנות, וכי נוהל זה יוגש לאישור הרשות.
ה"פקידים הבכירים" לענין החוזר הינם: המשנה והסגנים למנהל הכללי, מנהלי האגפים, מנהל עניני הכספים, המבקר הפנימי, מזכיר החברה, היועץ המשפטי ונושאי תפקידים אחרים שקבעו לענין זה השרים (שר האוצר יחד עם השר שנקבע לפי החוק כאחראי לענייני החברה, "השרים"), לאחר התייעצות עם הרשות.
החוזר קובע עקרונות משותפים, אשר יש לכלול בנוהלי כלל החברות הממשלתיות, ואשר לפיהם תבחן הרשות את הנהלים בטרם מתן אישורה, כנדרש בתקנות.
החברות הממשלתיות נדרשו להעלות החוזר על סדר יומו של דירקטוריון החברה תוך 60 יום ממועד פרסומו, לצורך בחינת עמידתו של נוהל החברה בעקרונות הקבועים בחוזר. ככל שנדרש עדכון נוהל החברה, יש להודיע על כך לרשות בתוך שבועיים ממועד ישיבת הדירקטוריון האמורה, ולהביא את הנוהל המתוקן לאישור הרשות, כקבוע בתקנות.
לקישור לנוסח המלא של החוזר, לחץ כאן.
חוזר בנושא קבלת מידע על הרשעות והליכים פליליים במינוי פקידים בכירים מיום 7.3.2013
בהתאם לחוק, אחד מתפקידיו של דירקטוריון חברה ממשלתית הינו לאשר, על פי המלצת המנהל הכללי, את מינויים של הפקידים הבכירים בחברה.
בהקשר של בחינת התאמת המועמד לתפקיד, עשויה להיות חשיבות גם לשאלה האם למועמד יש עבר פלילי, ואם כן - באילו עבירות הואשם ו/או הורשע. קבלת מידע אודות עבר פלילי של מועמד לתפקיד הינה מוגבלת בהתאם לדין.
מטרת החוזר הינה להביא לידיעת החברות הממשלתיות את התיקון לתקנות המרשם הפלילי ותקנות השבים (שינויים בתוספת הראשונה והשלישית לחוק), התשע"ב - 2012, לפיו, בין היתר, הוסמכו מנהל הרשות וכן מנכ"ל חברה ממשלתית, לדרוש ולקבל מידע פלילי אודות מועמדים לכהן בתפקידי פקידים בכירים.
החוזר קובע, בין היתר, כי על החברה לקבוע נוהל, לפיו תוגבל קבלה והפצה של המידע אודות העבר הפלילי של המועמדים, ככל הניתן, וכמפורט בחוזר. 
לקישור לנוסח המלא של החוזר, לחץ כאן.
חוזר בנושא היועץ המשפטי הפנימי בחברה ממשלתית מיום 7.3.2013
החוזר נועד להבהיר את מדיניות הרשות ולקבוע כללים בנוגע לבחירת ולהעסקת יועץ משפטי פנימי בחברות ממשלתיות ובחברות בת ממשלתיות.
החוזר קובע, בין היתר, כי כל חברה ממשלתית שרמת סיווגה היא 7 ומעלה תעסיק יועץ משפטי פנימי, ולא תסתפק בקבלת יעוץ משפטי מגורם חיצוני בלבד. זאת, למעט חברות בהקמה או חברות אחרות, אשר לגביהן אישרה הרשות כי היקף עסקיהן ואופי עיסוקן אינם מחייבים העסקת יועץ משפטי פנימי. גם בחברות ממשלתיות בסיווג נמוך יותר מומלץ כי, ככל הניתן, יועסק יועץ משפטי פנימי בחברה, אלא אם כן, החליט דירקטוריון החברה כי, בשל היקף העסקים של החברה ואופי עיסוקה, ישנם טעמים מספקים לכך שהייעוץ המשפטי לחברה יינתן על ידי גורם חיצוני בלבד.
לקישור לנוסח המלא של החוזר, לחץ כאן.
נהנית מהפוסט? הירשם לבלוג וקבל עדכונים על תכנים חדשים ישירות למייל!
כל המידע הנכלל באתר ובניוזלטר זה הינו בבחינת מידע כללי בלבד, אינו מיועד לענות על הצרכים הייחודיים של כל יחיד או ישות, ואינו בגדר חוות דעת מכל סוג שהוא או המלצה או ייעוץ משפטי או ייעוץ אחר. בנוסף, המידע האמור מהווה סקירה תמציתית ולא מלאה של העדכון הרלוונטי ולפיכך אינה מהווה תחליף לקריאת הנוסח המלא שלו ולבחינת מכלול ההשלכות הנגזרות מכוחו. אין ודאות בדבר עדכניות המידע ביום בו הוא מתקבל או כי המידע ימשיך להיות עדכני ונכון גם בעתיד. מנהלי האתר ו/או המחברים אינם נושאים באחריות כלשהי בכל הקשור לפרסום דלעיל. על הקורא/ת לקבל ייעוץ מקצועי ספציפי לפני נקיטת כל פעולה משפטית או אחרת המסתמכת על הפרסומים באתר או בניוזלטר.

אין תגובות: