יום שני, 18 בפברואר 2013

מידע אודות ערבות מהותית של בעל שליטה לפירעון אגרות חוב

ביום 17 בפברואר 2013 פרסמה רשות ניירות ערך ("הרשות") עמדה משפטית בדבר הגילוי שתאגיד מדווח נדרש לתת, במקרה בו ניתנת לתאגיד ערבות מהותית של בעל השליטה בו (או מי מטעמו) להבטחת התחייבויות התאגיד כלפי מחזיקי אגרות חוב (או כל התחייבות מהותית דומה).
 
לנוסח המלא של העמדה המשפטית - לחץ כאן.
 
להלן תמצית חלקית של עיקרי עמדת הרשות:
  • המידע שיש למסור לגבי בעל שליטה הערב באופן אישי צריך להיות מקיף ומלא, באופן שיאפשר לציבור המשקיעים להעריך את יכולתו של בעל השליטה לעמוד בהתחייבותו.
  • ככלל, ערבות מהותית הניתנת על ידי תאגיד ערב של בעל השליטה, תחייב מתן מידע מקיף אודות התאגיד הערב, לרבות דוחותיו הכספיים, וככלל, ערבות אישית מהותית של בעל השליטה תחייב מידע מקיף אודות בעל השליטה, אשר ישקף את יכולתו לפרוע את הערבות. גילוי כאמור נדרש לא רק במועד מתן הערבות, אלא באופן שוטף עד מועד מימושה, או לחלופין, עד המועד בו חדלה הערבות להיות מהותית.
  • ערבות לא מהותית הניתנת על ידי בעל השליטה טעונה גילוי מצומצם יותר המתמקד בזהות הערב, בתוקפה המשפטי של הערבות ותנאיה וכן גילוי בדבר הערכת החברה באשר ליכולתו של בעל השליטה לעמוד בהתחיבויותיו והבסיס להערכה זו. ככל שהערבות נלקחה בחשבון כגורם מקל בבחינת סיכוייה של החברה להמשיך לפעול כעסק חי, על החברה להתייחס בביאורים לדוחות הכספיים למהות הערבות והערכת החברה ליכולת בעל השליטה לעמוד בהתחייבותו, בהתאם לכללי החשבונאות המקובלים.
  • מהותיות הערבות צריכה להיבחן בהתאם לנסיבות המקרה, על בסיס מאפיינים כגון מצבה העסקי של החברה, היקף הערבות, משך הערבות, בטוחות אחרות שניתנו להבטחת פירעון אגרות החוב, הבאת הערבות בחשבון בעת בחינת מוסכמת העסק החי על- ידי הנהלת החברה ורואה החשבון המבקר (והמשקל שניתן לה במסגרת בחינה זו), השפעתה של הערבות על אי התקיימות לכאורה של עילה להעמדת אגרות החוב לפירעון מיידי וכדומה.
נהנית מהפוסט? הירשם לבלוג וקבל עדכונים על תכנים חדשים ישירות למייל!
כל המידע הנכלל באתר ובניוזלטר זה הינו בבחינת מידע כללי בלבד, ואינו בגדר חוות דעת מכל סוג שהוא או המלצה או ייעוץ משפטי או ייעוץ אחר. בנוסף, האמור לעיל מהווה סקירה תמציתית ולא ממצה של העדכון הרלוונטי ולפיכך אינו מהווה תחליף לקריאת הנוסח המלא שלו ולבחינת מכלול ההשלכות הנגזרות מכוחו. מנהלי האתר ו/או המחברים אינם נושאים באחריות כלשהי בכל הקשור לפרסום דלעיל. על הקורא/ת לקבל ייעוץ מקצועי ספציפי לפני נקיטת כל פעולה משפטית או אחרת המסתמכת על הפרסומים באתר או בניוזלטר.

אין תגובות: