יום חמישי, 28 בפברואר 2013

הכשרת דירקטורים בחברות ממשלתיות

ביום 27 בפברואר 2013 פרסמה רשות החברות הממשלתיות ("הרשות") חוזר בנושא הכשרת דירקטורים בחברות ממשלתיות.
 
מטרת החוזר הינה לקבוע עקרונות להסדרת תהליך הכשרת דירקטורים בחברות הממשלתיות.
 
על פי החוזר, נדרש דירקטוריון החברה לקבוע נוהל לקליטת דירקטור חדש וכן תכנית הכשרה לדירקטורים החדשים ולדירקטורים המכהנים, בהתייחס לסביבה העסקית של החברה, היקף פעילותה ומורכבותה. על התכנית לכלול, בין היתר, את הנושאים המפורטים בחוזר.
 
בחוזר צוין כי הרשות רואה חשיבות רבה בהעמקת הידע של הדירקטורים ובהקניית כלים אשר ישמשו למילוי תפקידם במערך הניהול המורכב של החברות הממשלתיות.
 
החוזר מפרט רשימה של נושאי משרה בכירים, שדירקטור חדש מצופה לערוך עמם פגישות הכרות, במהלכן יעודכן הדירקטור החדש, בין היתר, בנושאים שהינם בתחום אחריות נושאי המשרה הבכירים, המובאים לידיעת הדירקטוריון. בנוסף קובע החוזר את המסמכים והפרטים המינימליים שיש לכלול בתיק מסמכים לדירקטור חדש. 
 
בנושא הכשרת דירקטורים, מוצע בחוזר כי דירקטור שלא הוכשר בעבר בהשתלמות בנושא הכשרת דירקטורים, או שחלף פרק זמן משמעותי מאז שעבר השתלמות כאמור, יעבור השתלמות שמהותה הכשרת דירקטורים. זאת, לצורך הקניית ידע בהיבטים הניהוליים, המשפטיים והפיננסיים העדכניים ביותר בעבודת הדירקטור. 
 
כן צוין בחוזר כי, כחלק מהכשרת הדירקטורים המכהנים, על דירקטוריון החברה לערוך אחת לשנה יום עיון, לצורך פיתוח הידע של הדירקטורים בתחומים אשר יכולים לתרום למילוי תפקידם בחברה. יום העיון יועבר על ידי גורמים מקצועיים בחברה ו/או גורמים מקצועיים חיצוניים.
 
על פי החוזר, החברות הממשלתיות נדרשות להעלות את החוזר על סדר היום של הדירקטוריון תוך 90 יום ממועד פרסומו, לצורך קבלת החלטה בדבר אופן יישומו. בנוסף, על יו"ר הדירקטוריון (ובהעדרו - יו"ר ועדת הביקורת) להגיש לרשות, תוך 90 יום ממועד ההחלטה בדירקטוריון בדבר יישום החוזר, דו"ח מצב ראשון לגבי יישום החוזר.
 
החוזר קובע כי הוראותיו לא יחולו ביחס לחברות הנמצאות בשנה הראשונה להקמתן. בנוסף, חברות המצויות בהליכי פירוק או חברות אשר חלפה שנה אחת ממועד הקמתן אך טרם החלו לפעול, רשאיות לפנות בבקשה מנומקת לחריגה מהוראות החוזר. 
 
לעיון בנוסח המלא של החוזר לחץ כאן.
 
נהנית מהפוסט? הירשם לבלוג וקבל עדכונים על תכנים חדשים ישירות למייל!
כל המידע הנכלל באתר ובניוזלטר זה הינו בבחינת מידע כללי בלבד, אינו מיועד לענות על הצרכים הייחודיים של כל יחיד או ישות, ואינו בגדר חוות דעת מכל סוג שהוא או המלצה או ייעוץ משפטי או ייעוץ אחר. בנוסף, המידע האמור מהווה סקירה תמציתית ולא מלאה של העדכון הרלוונטי ולפיכך אינה מהווה תחליף לקריאת הנוסח המלא שלו ולבחינת מכלול ההשלכות הנגזרות מכוחו. אין ודאות בדבר עדכניות המידע ביום בו הוא מתקבל או כי המידע ימשיך להיות עדכני ונכון גם בעתיד. מנהלי האתר ו/או המחברים אינם נושאים באחריות כלשהי בכל הקשור לפרסום דלעיל. על הקורא/ת לקבל ייעוץ מקצועי ספציפי לפני נקיטת כל פעולה משפטית או אחרת המסתמכת על הפרסומים באתר או בניוזלטר.

אין תגובות: