יום ראשון, 6 בינואר 2013

פורסם תזכיר חוק התאגידים הציבוריים, התשע"ג-2013

ביום 6 בינואר 2013, פורסם תזכיר חוק התאגידים הציבוריים, התשע"ג - 2013.  
 
רקע
בישראל קיימים עשרות תאגידים ציבוריים. כל תאגיד ציבורי הוקם בחוק מיוחד או בחיקוק מיוחד ("החוק המקים"), ופועל על פי הסדרים מיוחדים שנקבעו בחוק המקים. התאגידים הציבוריים הינם חלק מהמגזר הציבורי, אולם הם בעלי אישיות משפטית נפרדת מזו של המדינה. 
 
ככלל, התאגידים הציבוריים אינם משולבים במבנה הארגוני של הממשלה, ולכן אינם כפופים במידה מספקת למנגנוני פיקוח ובקרה החלים, במתכונת זו או אחרת, על גופים אחרים בסקטור הציבורי, שנועדו להבטיח התנהלות תקינה של גופים ממשלתיים על פי כללי המשפט הציבורי.
 
בחלק מהתאגידים מכהנים גם נציגי ציבור בעלי זיקה לפעילות התאגיד.
 
תחולת החוק המוצע
תאגיד ציבורי מוגדר בתזכיר החוק כתאגיד שהוקם בחוק (היינו, תאגיד סטטוטורי), וכן תאגידים שהוקמו בחקיקת משנה המנויים בתוספת הראשונה לתזכיר החוק. אולם, על פי המוצע בתזכיר החוק, הוראותיו לא יחולו על בנק ישראל, רשות ניירות ערך והמועצה להשכלה גבוהה וכן על איגוד ערים שהוקם בחוק.
 
מטרה
החוק המוצע נועד ליצור חוק מסגרת לתאגידים הציבוריים, ברוח המלצות המועצה לתאגידים ציבוריים.
 
חוק המסגרת יתקיים לצדם של החוקים המקימים את התאגידים הציבוריים. לפיכך, בתזכיר החוק מוצע לקבוע כי חוק המסגרת יחול על כל תאגיד ציבורי, אולם תחולתו תסויג אם קיימת בחוק המקים הוראה מפורשת לעניין מסוים הסותרת הוראה מהוראות החוק המוצע. 
 
החוק המוצע בא לתת מענה משותף לשורה של חוסרים בחקיקה הקיימת, הן בהיבט הממשל התאגידי של התאגידים הציבוריים והן בהיבט הפיקוח על התנהלותם התאגידית
 
עיקרי החוק המוצע
קביעת כללי ממשל תאגידי לתאגידים הציבוריים, בפרט בהיבטי ממשל תאגידי המוסדרים בחוק החברות, התשנ"ט-1999 ובחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975, בין היתר בנושאים הבאים: הסדרת מבנה התאגיד הציבורי, תפקידי האורגנים שלו, הרכבם וסדרי פעולתם, זכויות חברי מועצה, חובות נושאי משרה, שיפוי וביטוח, עסקאות עם נושא משרה, בעלי תפקידים מיוחדים (לרבות יועץ משפטי ומבקר פנימי), הניהול הכספי של תאגיד ציבורי ועוד.
 
חיזוק והסדרה של כלי הפיקוח על פעילותם של התאגידים הציבוריים והגברת השקיפות בניהולם, לרבות דיווח ובקרה חשבונאיים. 
 
הקמת רשות תאגידים ציבוריים שתהיה חלק מרשות החברות הממשלתיות, ששמה החדש יהיה - רשות החברות הממשלתיות והתאגידים הציבוריים.
 
ניתן להעביר הערות לנוסח המוצע של תזכיר החוק עד ליום 20 בפברואר 2013.

להלן קישור לנוסח המלא של תזכיר החוק, כפי שפורסם בפורטל השירותים והמידע הממשלתי.
 
נהנית מהפוסט? הירשם לבלוג וקבל עדכונים על תכנים חדשים ישירות למייל!
כל המידע הנכלל באתר ובניוזלטר זה הינו בבחינת מידע כללי בלבד, ואינו בגדר חוות דעת מכל סוג שהוא או המלצה או ייעוץ משפטי או ייעוץ אחר. בנוסף, האמור לעיל מהווה סקירה תמציתית ולא ממצה של העדכון הרלוונטי ולפיכך אינו מהווה תחליף לקריאת הנוסח המלא שלו. מנהלי האתר ו/או המחברים אינם נושאים באחריות כלשהי בכל הקשור לפרסום דלעיל. על הקורא/ת לקבל ייעוץ מקצועי ספציפי לפני נקיטת כל פעולה משפטית או אחרת המסתמכת על הפרסומים באתר או בניוזלטר.

אין תגובות: