יום רביעי, 2 בינואר 2013

ועדת חוקה חוק ומשפט תדון בתקנות הקלות לתיקון 20 לחוק החברות

סעיף 267ג. לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), אשר הוסף לחוק החברות במסגרת תיקון 20, קובע כי שר המשפטים, לאחר התייעצות עם רשות ניירות ערך, רשאי לקבוע כי הוראות פרק רביעי א' לחוק החברות, הדן במדיניות תגמול לנושאי משרה, לא יחולו על סוגים של חברות ציבוריות או של חברות איגרות חוב, כפי שיקבע.
 
ביום 7 בינואר 2013, יתקיים דיון בועדת חוקה חוק ומשפט של הכנסת ("הועדה") בתקנות שמוצע להתקין מכח הסעיף הנ"ל, כמפורט להלן:
 
תקנות החברות (הקלות לעניין החובה לקבוע מדיניות תגמול), התשע"ג-2012
תקנות החברות (הקלות לסוגים מסויימים של חברות איגרות חוב)(תיקון), התשע"ג-2012
תקנות החברות (הקלות לחברות שניירות ערך שלהן רשומים למסחר בבורסה מחוץ לישראל)(תיקון), התשע"ג-2012
תקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי עניין)(תיקון), התשע"ג-2012
תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה)(תיקון), התשע"ג-2012
 
התקנות כוללות הקלות לחברה המציעה לראשונה ניירות ערך שלה לציבור; לחברה ממשלתית וחברה בת ממשלתית; לחברה שתחדל להיות חברת איגרות חוב עד סוף שנת 2013; לחברת הנפקה של תאגיד בנקאי או מבטח; למנפיק מוצרי מדדים; למנפיק מוצרים מובנים; ולחברות שניירות ערך שלהן רשומים למסחר בבורסה מחוץ לישראל.
 
להלן קישור לנוסח התקנות כפי שפורסמו.
 
נהנית מהפוסט? הירשם לבלוג וקבל עדכונים על תכנים חדשים ישירות למייל!
כל המידע הנכלל באתר ובניוזלטר זה הינו בבחינת מידע כללי בלבד, ואינו בגדר חוות דעת מכל סוג שהוא או המלצה או ייעוץ משפטי או ייעוץ אחר. בנוסף, האמור לעיל מהווה סקירה תמציתית ולא ממצה של העדכון הרלוונטי ולפיכך אינו מהווה תחליף לקריאת הנוסח המלא שלו. מנהלי האתר ו/או המחברים אינם נושאים באחריות כלשהי בכל הקשור לפרסום דלעיל. על הקורא/ת לקבל ייעוץ מקצועי ספציפי לפני נקיטת כל פעולה משפטית או אחרת המסתמכת על הפרסומים באתר או בניוזלטר.

אין תגובות: