יום שני, 31 בדצמבר 2012

זיהוי וגילוי מידע מהותי שטרם פורסם ערב הנפקה

לאחרונה (12.12.2012), התקבלה החלטת מותב ועדת האכיפה המנהלית בבקשה לאישור הסדר אכיפה ("ההסדר") בין רשות ניירות ערך ("הרשות") לבין בנק לאומי לישראל בע"מ (חברה ציבורית) ("הבנק") ולאומי חברה למימון בע"מ (חברה בת בבעלות מלאה של הבנק, אשר, כעולה מההחלטה, תחום הפעילות היחיד שלה הינו גיוס מקורות מהציבור עבור הבנק, באמצעות הנפקות של ניירות ערך שונים) ("לאומי למימון").
 
להלן קישור לנוסח המלא של ההחלטה.
 
מההחלטה עולה כי, במסגרת ההסדר, הסכים יו"ר הרשות להימנע מנקיטת הליכים נגד הבנק ולאומי למימון (ביחד: "המשיבים"), בגין הפרות של חוק ניירות ערך שייחס להם, כאשר במקביל הסכימו המשיבים מצדם לאמצעי אכיפה שיוטלו עליהם בגין הפרות אלה (מבלי שהסכימו שהעובדות המוסכמות הצמיחו את ההפרות שייחסה להם הרשות כבסיס לקשירת ההסדר).
 
עמדתה של הרשות הינה כי יש לראות בהתנהלות המשיבים (כמתואר בתמצית להלן) התנהלות המגבשת שתי הפרות לפי חוק ניירות ערך: (א) הכללת פרט מטעה בתשקיף כשהיה עליהם לדעת שיש בכך כדי להטעות משקיע סביר; ו- (ב) העלמת עובדות מהותיות כאשר היה עליהם לדעת שיש בכך להניע אדם לרכוש ניירות ערך.
 
על פי ההחלטה, במרכז הדיון עומדת טענת הרשות, כי המשיבים נמנעו מגילוי נאות ומדיווח כדין, אודות דיון שהתנהל בבנק, בדבר הפחתת שוויין של מניות שהוחזקו על ידו ("ההפחתה"). זאת, למרות שהבנק ערך במקביל הליך הנפקה של שתי סדרות כתבי התחייבות נדחים, באמצעות לאומי למימון, בדרך של פרסום דוח הצעת מדף על בסיס תשקיף מדף. הדיון בהפחתה התנהל בבנק, עם רואי החשבון המבקרים, ובהמשך, גם עם בנק ישראל, כשברקע עומדת הירידה המתמשכת בשוויין של המניות המוחזקות, בהן בעיקר, מניות חברת פרטנר תקשורת בע"מ, אשר נרכשו על ידי חברה בת אחרת של הבנק, ואשר זמן לא רב לאחר רכישתן, החל שערן לרדת. בחודש נובמבר 2011, פרסם הבנק דוח מיידי ובו אזהרת רווח לגבי הרווח הצפוי לו ברבעון השלישי לשנת 2011. בדוח הנ"ל הובהר, כי הירידה ברווח הנקי של הבנק באותו רבעון נגרמה בעקבות ירידת שערים בניירות ערך הנסחרים בבורסה, ובמיוחד, בשל ההשפעה המצטברת מירידת ערך של ההשקעה במניות פרטנר. הדוח האמור פורסם מספר ימים לאחר שהושלם הגיוס מהציבור על פי הצעת המדף במסגרת ההנפקה.
 
בהחלטה צוין, בין היתר, כי לטענת הרשות, המשיבים היו אמורים לבחון במהלך ההנפקה את מהות המידע הנוגע להפחתה, והיה עליהם, לדעתה, לשקול את גילוי המידע בדו"ח הצעת המדף או בדיווח טרם ההנפקה, או לחלופין, לדחות את ההנפקה עד לאחר פרסום המידע.
 
עוד צוין בהחלטה כי, לשיטתה של הרשות, לא התקיים הליך מניח את הדעת, שמטרתו לזהות אם במועד ההנפקה קיים מידע מהותי הידוע לבנק ואינו מצוי בידיעת לאומי למימון, שביצע את ההנפקה בפועל. מההחלטה עולה, כי מותב הועדה מצא עמדה זו נכונה, בציינו כי אסור שההפרדה התאגידית בין המנפיק לבין הבנק תביא לכך שמידע חיוני לציבור "ייפול בין הכיסאות" ולא יגולה לציבור.
 
על פי ההחלטה, מותב הועדה התקשה לקבל את טענת המשיבים, בדבר אי מהותיותו של המידע אודות ירידת הערך של המניה. בענין זה, סבר המותב כי יש צדק בטענה לפיה מידע כאמור, שפורסם במסגרת דוח מיידי, הינו על פניו, מידע מהותי החשוב למשקיע סביר השוקל רכישת ניירות בהנפקה. כך או כך, אין ספק, לדעת המותב, כי שומה היה על המשיבים לוודא, עם צאתם להנפקה, מה השלכות הדיונים שנוהלו בבנק באותו מועד בנושא ההפחתה.
 
יצוין עוד כי, כעולה מההחלטה, אחד מאמצעי האכיפה עליהם הוסכם במסגרת ההסדר, הוא התחייבות של המשיבים לגבש וליישם נוהל אכיפה פנימית חדש ואפקטיבי, שיסדיר את הטיפול במידע מהותי שטרם פורסם, בהתייחס לעסקי הבנק, טרום הנפקה. נוהל האכיפה נועד להסדיר את אופן קבלת המידע הרלוונטי, הדיון בו, השלכותיו על ההנפקה הצפויה, ואופן גילויו טרום ההנפקה. המשיבים התחייבו לוודא כי הנוהל החדש יוטמע ויבוצע בפועל, והבטיחו בדיקתו ועדכונו מעת לעת על מנת לוודא יעילותו.
 
נהנית מהפוסט? הירשם לבלוג וקבל עדכונים על תכנים חדשים ישירות למייל!
כל המידע הנכלל באתר ובניוזלטר זה הינו בבחינת מידע כללי בלבד, ואינו בגדר חוות דעת מכל סוג שהוא או המלצה או ייעוץ משפטי או ייעוץ אחר. בנוסף, האמור לעיל מהווה סקירה תמציתית ולא ממצה של העדכון הרלוונטי ולפיכך אינו מהווה תחליף לקריאת הנוסח המלא שלו. מנהלי האתר ו/או המחברים אינם נושאים באחריות כלשהי בכל הקשור לפרסום דלעיל. על הקורא/ת לקבל ייעוץ מקצועי ספציפי לפני נקיטת כל פעולה משפטית או אחרת המסתמכת על הפרסומים באתר או בניוזלטר.

אין תגובות: