יום ראשון, 11 בנובמבר 2012

פורסמה טיוטת תקנות בנושא תשלום לנפגעי הפרה במסגרת הליך אכיפה מנהלית

ביום 7.11.2012, רשות ניירות ערך ("הרשות") פרסמה להערות הציבור טיוטת תקנות ניירות ערך (הוראות בדבר מינוי ממונה, תפקידו, פעולתו, שכרו והוצאותיו), התשע"ג - 2012. טיוטת התקנות עוסקת באמצעי אכיפה של תשלום לנפגעי הפרה במסגרת הליך אכיפה מנהלי לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח - 1968 ("חוק ניירות ערך").

סעיף 52נד. לחוק ניירות ערך קובע כי מותב של ועדת האכיפה המנהלית ("המותב") רשאי להטיל על מפר לשלם לאדם שימונה בהתאם להוראות החוק ("הממונה") סכום בשיעור כמפורט להלן, אשר יחולק בין נפגעי ההפרה, באופן שיורה הממונה. היה והוטל על המפר, בשל אותה הפרה, גם עיצום כספי, ניתן להשית על המפר חיוב נוסף בסכום הגבוה מבין השניים: (א) סכום הנזק שנגרם לכלל הנפגעים מההפרה, עד לשיעור מירבי של 20% מסכום העיצום הכספי שהוטל על המפר; (ב) סכום הרווח או טובת ההנאה, לרבות מניעת הפסד, שהשיג המפר כתוצאה מביצוע ההפרה, עד למקסימום סכום העיצום המרבי שניתן להטיל בשל ההפרה. אם לא הוטל על המפר בשל אותה הפרה עיצום כספי, ניתן לנקוט במסלול (ב) בלבד.

סעיף 52נד(ד) לחוק ניירות ערך מסמיך את שר המשפטים לקבוע הוראות בדבר מינוי הממונה, ובכלל זה הגורם שימנה אותו ותנאי הכשירות למינויו; האופן שבו על הממונה למלא את תפקידו, ובכלל זה דרך הפנייה של נפגעי ההפרה אליו והאופן שבו הוא יערוך בירור של שיעור הנזק וחלוקתו בין נפגעי ההפרה, וכן הדיווחים שיידרש למסור בקשר למילוי תפקידו; ושכרו והוצאותיו של הממונה.
 
בטיוטת התקנות האמורה שפרסמה הרשות מוצגת הצעה לנוסח תקנות בעניין זה.
 
במסגרת טיוטת התקנות מוצע, בין היתר, כי המותב יגדיר את קבוצת נפגעי ההפרה וגובה סכום התשלום לנפגעי ההפרה, ויקבע את העקרונות הכלליים לזכאות לקבלת תשלום ואופן חלוקתו בין הנפגעים; הממונה יקבע את שיעור הנזק של כל נפגע מבין אלה שפנו אליו, ובהתאם לכך ולסך הסכום הנמצא ברשותו לחלוקה, יקבע את החלק שישולם לכל נפגע ונפגע. 
 
ניתן להעביר הערות לטיוטת התקנות עד ליום 23.12.2012.
 
להלן קישור לנוסח המלא של טיוטת התקנות, כפי שפורסמה באתר רשות ניירות ערך.
 
נהנית מהפוסט? הירשם לבלוג וקבל עדכונים על תכנים חדשים ישירות למייל!
כל המידע הנכלל באתר ובניוזלטר זה הינו בבחינת מידע כללי בלבד, ואינו בגדר חוות דעת או ייעוץ משפטי או ייעוץ אחר. בנוסף, האמור לעיל מהווה סקירה תמציתית ולא ממצה של העדכון הרלוונטי ולפיכך אינו מהווה תחליף לקריאת הנוסח המלא שלו. על הקורא/ת לקבל ייעוץ מקצועי ספציפי לפני כל פעולה משפטית או אחרת המסתמכת על הפרסומים באתר או בניוזלטר. המחברים ומנהלי האתר אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים.

אין תגובות: