יום ראשון, 4 בנובמבר 2012

פורסם טרום תזכיר חוק בנושא הקמתו של גוף פיקוח על משרדי רואי חשבון

ביום 31 באוקטובר 2012, פורסם טרום תזכיר חוק לתיקון חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך") בנושא הקמתו של גוף פיקוח על משרדי רואי חשבון המבקרים תאגידים מדווחים בישראל.
 
במסגרת טרום-התזכיר, מוצע להקים גוף סטטוטורי, אשר במהותו יהיה דומה ל- PCAOB* (להלן: "תאגיד הפיקוח"). גוף זה יהיה כפוף לרשות ניירות ערך (להלן: "הרשות"), בלתי תלוי וללא כוונת רווח, ותכליתו לפקח באופן שוטף על רואי החשבון המבקרים תאגידים מדווחים בישראל, ולהיות אמון על תהליך הביקורת שהם מבצעים, תוך התקנת תקני ביקורת ובהם כללים בתחום בקרת איכות ואי תלות, ושיפור מתמיד של תהליך הביקורת המבוצע.
 
תמצית עיקרי החוק המוצע
  • מוצע כי המונח "תאגיד ציבורי" עליו יפקח תאגיד הפיקוח יוגדר בחוק כתאגיד שהוראות פרק ו' או פרק ה' 3 לחוק ניירות ערך חלות עליו, וכן תאגיד מוחזק על ידי תאגיד כאמור, בין אם התאגד בישראל ובין אם מחוץ לישראל, שהינו בעל חשיבות ניכרת לעסקי תאגיד כאמור או שחוות דעת רואה חשבון על דוחותיו הכספיים הינה מהותית לחוות הדעת של רואה החשבון המבקר של אותו תאגיד.
  • בראש תאגיד הפיקוח יעמדו שלושה מפקחים במשרה מלאה, שתמנה הרשות לפי הצעת ועדת רשות בהיוועצות עם נגיד בנק ישראל. יו"ר הרשות ימנה אחד מהמפקחים לתפקיד יו"ר תאגיד הפיקוח. יו"ר תאגיד הפיקוח ינהל את הפעילות השוטפת של התאגיד ועובדיו. כיו"ר תאגיד הפיקוח יכהן רק מי שלא עסק בראיית חשבון לפחות בחמש השנים שקדמו למועד מינויו.
  • הרשות תפקח על ניהולו היעיל, התקין וההוגן של תאגיד הפיקוח. במסגרת זו, יו"ר הרשות יהיה רשאי לתת הוראות בנוגע לדרך פעולה ראויה של תאגיד הפיקוח. תאגיד הפיקוח ימסור דוחות שונים, ובהם תכנית עבודה שנתית שתאושר על ידי הרשות, דוחות על פעולותיו לפי דרישת הרשות לפחות אחת לשנה וכדומה.
  • תאגיד הפיקוח ירשום משרדי ראיית חשבון במרשם שינהל לצורך כך. משרד רואי חשבון שאינו רשום במרשם לא ייתן שירותי ראיית חשבון לתאגיד ציבורי, ושירותי ראיית חשבון שניתנו לתאגיד ציבורי על ידי משרד רואי חשבון שלא נרשם במרשם כאמור, לא ייחשבו ככאלה שניתנו לפי הוראות חוק ניירות ערך. תאגיד הפיקוח יהיה רשאי שלא לרשום במרשם האמור או למחוק או להתלות את רישומו של משרד ראיית חשבון בשל פגם במהימנות.
  • תאגיד הפיקוח יקבע כללים והנחיות בכל התחומים הנוגעים לשירותי ראיית חשבון, לרבות כללי ביקורת, אתיקה מקצועית, אי תלות, בקרת איכות וכללים בעניין חובותיהם של רואי חשבון בקשר למילוי תפקידיהם המקצועיים. הכללים שיקבע תאגיד הפיקוח יהיו אלו שיחייבו את משרדי ראיית החשבון בעת מתן שירותי ראיית חשבון ויגברו על כל פרסום אחר בעניין זה.
  • תאגיד הפיקוח יקיים ביקורות במשרדי ראיית החשבון ויפקח על עבודת הביקורת שלהם, של שותפיהם ועובדיהם.
  • תאגיד הפיקוח יקיים פעילות אכיפה מנהלית בכל הקשור לגורמים המפוקחים על ידו.
  • תאגיד הפיקוח יהיה רשאי להעביר מידע שבידיו לגוף שתפקידיו דומים במדינת חוץ בהתקיים התנאים הקבועים בחוק.
  • ניתן לערער על החלטות תאגיד הפיקוח למחלקה הכלכלית בבית משפט המחוזי בתל אביב.
להלן קישור לנוסח המלא של טרום תזכיר החוק, כפי שפורסם באתר הרשות.

ניתן להעביר הערות לטרום תזכיר החוק עד ליום 31.12.2012.

נהנית מהפוסט? הירשם לבלוג וקבל עדכונים על תכנים חדשים ישירות למייל!
כל המידע הנכלל באתר זה הינו בבחינת מידע כללי בלבד, ואינו בגדר חוות דעת או ייעוץ משפטי מוסמך. בנוסף, האמור לעיל מהווה סקירה תמציתית ולא ממצה של העדכון הרלוונטי ולפיכך אינו מהווה תחליף לקריאת הנוסח המלא שלו. על הקורא/ת לקבל ייעוץ מקצועי ספציפי לפני כל פעולה משפטית או אחרת המסתמכת על הפרסומים באתר. המחברים ומנהלי הבלוג אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים.
________________________________________________
* Public Company Accounting Oversight Board שהוקם בארה"ב על פי ה- Sarbanes-Oxley Act of 2002 כגוף פרטי ללא כוונות רווח, הכפוף לרשות ניירות ערך בארה"ב (SEC), ואשר מטרתו לפקח על עבודת רואי החשבון ולהסדיר את העיסוק במקצוע, תוך התקנת תקנים ושיפור איכות עבודת הביקורת המבוצעת על ידי רואי החשבון. ה- PCAOB החליף את לשכת רואי חשבון בארה"ב, אשר פעלה כגוף המפקח על עצמו בדרך של סקר עמיתים.

אין תגובות: