יום ראשון, 14 באוקטובר 2012

החלטת רשות ניי"ע בנושא קיבוץ מגזרי פעילות מאת יהודה בר*

בחודש אוגוסט 2012, פורסמה באתר רשות ניירות ערך ("הרשות") החלטת אכיפה חשבונאית 12-1 בנושא קיבוץ מגזרי פעילות.
 
רקע
חברות ציבוריות נדרשות להציג בדוחות הכספיים שהן מפרסמות "ביאור מגזרים", בהתאם להוראות תקן חשבונאות בינלאומי IFRS 8. מטרת הביאור הינה לתת מידע שיאפשר לקורא הדוחות להעריך את המהות ואת התוצאות הכספיות של הפעילויות העסקיות השונות בהן עוסקת החברה ואת הסביבות הכלכליות בהן היא פועלת. תקן IFRS 8 מחייב יישום של "גישת ההנהלה", דהיינו: הצגת המידע המגזרי לפי אותו בסיס המשמש את "מקבל ההחלטות התפעולי הראשי בחברה" בבואו להעריך את ביצועי המגזר ולקבל החלטות ביחס להקצאת משאבים בין המגזרים השונים.
 
תקן IFRS 8 מאפשר לקבץ מגזרים שונים ולהציגם כמגזר אחד, אם התקיימו התנאים המנויים בסעיף 12 לתקן. תנאים אלה כוללים, בין היתר, דרישה שלמגזרים המקובצים יהיו מאפיינים כלכליים דומים. לדוגמה, ניתן לצפות למרווחים גולמיים ממוצעים דומים לזמן ארוך של שני מגזרי פעילות, אם המאפיינים הכלכליים שלהם דומים.
 
המקרה אשר ביחס אליו ניתנה החלטת הרשות
החברה עוסקת בייצור, שיווק, הפצה ומכירה של מוצרי מזון בארץ ובחו"ל. החברה הציגה בדוחותיה הכספיים שני מגזרי פעילות: מגזר המזון בטמפרטורת החדר, במסגרתו עוסקת החברה בייצור, מכירה, שיווק והפצה של מגוון מוצרי מזון המאוחסנים ומופצים בטמפרטורת החדר, ומגזר המזון הקפוא והמצונן, במסגרתו עוסקת החברה בייצור, שיווק ומכירה של מוצרי מזון קפואים ומצוננים. מבדיקה שערכה הרשות, עלה כי בהתאם לכללים הקבועים בתקן IFRS 8, זיהתה החברה שמונה מגזרי פעילות, אותם קיבצה לשני מגזרים בני דיווח, כאמור לעיל.
 
עמדת החברה היתה כי קיבוץ המגזרים עומד בדרישות התקן לעניין מאפיינים כלכליים דומים, וזאת למרות שלמגזרים המקובצים שיעורי רווח גולמי ותפעולי לטווח ארוך השונים משמעותית אחד מהשני. הנימוק לכך, לעמדת החברה, היה שבחינת מאפיינים כלכליים דומים לצורך קיבוץ מגזרים אינה מחייבת דווקא בחינה של שיעורי רווחיות גולמית ותפעולית. לגישת החברה, בנסיבות עניינה, קיימת שוֹנוּת משמעותית בשיעורי הרווחיות (הגולמית והתפעולית) בין המוצרים השונים, אף בתוך אותו מגזר, ומשכך יש לבחון פרמטרים כלכליים חלופיים אחרים, כגון היקף ההשקעה ברכוש קבוע, חשיפה לסיכוני מטבע, מידת התחרותיות, שיעורי הצמיחה לטווח ארוך וכדומה, אשר על פיהם קיבצה החברה את מגזרי הפעילות.
 
עמדת הרשות
סגל הרשות לא קיבל את עמדת החברה לפיה ניתן היה לקבץ את כלל המגזרים שזוהו בחברה לכדי שני מגזרים בני דיווח. לגישת הרשות, בנסיבות המקרה הנדון, לא הורם הנטל לכך שכלל התנאים הקבועים בסעיף 12 לתקן מתקיימים. בפרט, לעמדת סגל הרשות, העובדה כי לאורך זמן ישנה שוֹנוּת משמעותית בין שיעורי הרווחיות (הגולמית והתפעולית) של המגזרים המקובצים, מלמדת כי למגזרים המקובצים קיימים מאפיינים כלכליים שונים
 
לעמדת סגל הרשות, החברה לא הצליחה להרים את הנטל להראות כי הפרמטרים התוצאתיים (דוגמת שיעורי רווחיות גולמית ותפעולית לטווח ארוך) אינם מעידים על המאפיינים הכלכליים של הפעילויות העסקיות השונות, וכי אין להביאם בחשבון לצורך בחינת קיבוץ מגזרים. עצם קיומה של שוֹנוּת גבוהה בשיעורי הרווחיות אינה מצדיקה, כשלעצמה, שימוש במדדים חלופיים באופן בלבדי, במיוחד כשמקבל ההחלטות התפעוליות הראשי בחברה סוקר פרמטרים תוצאתיים אלה דרך קבע. משכך, לעמדת הרשות, קיבוץ המגזרים שזוהו בחברה לכדי שני מגזרים בני דיווח לא עמד בהוראות התקן.
 
החברה קיבלה את עמדת הרשות ותיקנה את מתכונת הגילוי המגזרי בדרך של הצגה מחדש, כך שתשקף גילוי מגזרי המפצל את שני מגזרי הפעילות שהוצגו בדוחותיה עד אותו מועד, למגזרים השונים המרכיבים אותם.
 
להלן קישור לנוסח המלא של ההחלטה כפי שפורסמה באתר הרשות.
 
נהנית מהפוסט? הירשם לבלוג וקבל עדכונים על תכנים חדשים ישירות למייל!
כל המידע הנכלל באתר זה הינו בבחינת מידע כללי בלבד, ואינו בגדר חוות דעת או ייעוץ משפטי מוסמך. בנוסף, האמור לעיל מהווה סקירה תמציתית ולא ממצה של העדכון הרלוונטי ולפיכך אינו מהווה תחליף לקריאת הנוסח המלא שלו. על הקורא/ת לקבל ייעוץ מקצועי ספציפי לפני כל פעולה משפטית או אחרת המסתמכת על הפרסומים באתר. המחברים ומנהלי הבלוג אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים.
_________________________________________________
* הכותב הינו עובד במחלקה המקצועית ב-Deloitte בריטמן אלמגור זהר

תגובה 1:

אנונימי אמר/ה...

כתבה טובה, תודה!