יום שלישי, 16 באוקטובר 2012

פורסמה טיוטת הנחיית גילוי בנוגע לפעילותן של חברות מתחום מדעי החיים

רשות ניירות ערך פרסמה אתמול להערות הציבור טיוטת הנחיית גילוי בנוגע לפעילותן של חברות מתחום מדעי החיים, קרי חברות שעיסוקן העיקרי כולל פעילות של מחקר, פיתוח, ייצור ושיווק של מוצרים רפואיים (תרופה או מכשיר רפואי). פיתוח דרישות גילוי ייעודיות כאמור הינו חלק מפרויקט שיפור הדוחות, במסגרתו בוחנת הרשות היבטים שונים הקשורים בדיווח על עסקי התאגיד בתשקיף ובדוחות התקופתיים והרבעוניים.

עמדת סגל הרשות הינה שיש לקבוע הוראות גילוי ייעודיות לחברות הפועלות בתחום מדעי החיים, וזאת לאור ייחודיות הענף, השוֹנוּת הקיימת בין הדיווחים של החברות השונות (והקושי הנובע מכך בהשוואתיות המידע המדווח על ידן) ואי הוודאות הקיימת לגבי מהימנות המידע המדווח לציבור המשקיעים.

דרישות הגילוי בטיוטת ההנחיה מתייחסות לנושאים הייחודיים לחברות מתחום מדעי החיים, כגון גילוי אודות ניסויים קליניים אותם עורכת החברה; גילוי אודות קבלת אישורים של רשויות רגולטוריות למוצר הרפואי של החברה; גילוי אודות הקניין הרוחני עליו מבוססת פעילות הפיתוח של החברה ורמת ההגנה שיש לחברה עליו; גילוי אודות שוק היעד הפוטנציאלי אליו מכוונת החברה את המוצר הרפואי שלה ועוד.

ההנחיה המוצעת כוללת, בין היתר, הצעה לכלול בדוח תקופתי של תאגיד מדווח הפועל בתחום מדעי החיים פרטים אודות מדיניות הדיווחים שלו בנוגע לסוגי אירועים שונים אשר, ככל שיתרחשו, יצריכו מתן דוח מיידי בהתאם לתקנה 36 לתקנות ניירות ערך דוחות תקופתיים ומידיים, וכן קביעה של כללי דיווח אחידים לסוגים שונים של אירועים, אשר בגינם מגישים תאגידים מתחום מדעי החיים דוחות מידיים.
 
ניתן להעביר לסגל הרשות הערות לטיוטת ההנחייה עד ליום 30 בנובמבר 2012.
 
להלן קישור לנוסח המלא של טיוטת הנחיית הגילוי האמורה כפי שפורסמה באתר הרשות.
 
נהנית מהפוסט? הירשם לבלוג וקבל עדכונים על תכנים חדשים ישירות למייל!
כל המידע הנכלל באתר זה הינו בבחינת מידע כללי בלבד, ואינו בגדר חוות דעת או ייעוץ משפטי מוסמך. בנוסף, האמור לעיל מהווה סקירה תמציתית ולא ממצה של העדכון הרלוונטי ולפיכך אינו מהווה תחליף לקריאת הנוסח המלא שלו. על הקורא/ת לקבל ייעוץ מקצועי ספציפי לפני כל פעולה משפטית או אחרת המסתמכת על הפרסומים באתר. המחברים ומנהלי הבלוג אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים.

אין תגובות: